Am Baile

Welcome

Enter

Explore Am Baile, The Highland Council's bilingual website, and discover the history and culture of the Scottish Highlands and Islands.

You will find photographs, illustrations, rare books and documents as well as short films, audio clips, interactive games and comics.

Failte

A-steach

Rannsaich Am Baile, lārach-lėn dā-chānanach Comhairle na Gāidhealtachd, agus faigh barrachd a-mach mu eachdraidh agus cultar na Gāidhealtachd 's nan Eilean.

Gheibh thu dealbhan camara, dealbhan, leabhraichean agus irisean sōnraichte agus filmichean goirid, earrannan fuaim, geamaichean agus comaigean air an lāraich.