<link>http://www.ambaile.org.uk/</link> <logo url="http://www.ambaile.org.uk/images/logo.gif"/> <atom:link rel="next" href="http://www.ambaile.org.uk/?language=gd&service=search&action=do_quick_search&q=&rss_mode=1&page=2"/> <item> <title>unidentified building 29 - identified as the old meal store and shop at Isleornsay/Eilean Iarmain Mas urrainn dhut ar cuideachadh, nach cuir thu fios thugainn. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2318197&mime_type=&launchZoom=18197 Ag ullachadh feusgain airson biathadh Tha bean iasgaich - Magaidh Flòraidh Hogg - ag ullachadh fheusgain airson biathadh ann an Caol-shràid Ghòrdain, Cromba. Gu clì tha diofar sheòrsachan sgùil 'scoo'. Bha coimhearsnachd iasgaich ann an Cromba co-dhiù cho fada air ais ris an t-seachdamh linn deug agus dh'fhaodadh e bhith fiù 's na tràithe na sin. Bha na daoine eadar-dhealaichte bhon chòrr den bhaile agus bha an cleachdaidhean agus an dualchainnt fhèin aca. Bha na bàtaichean iasgaich buailteach a bhith beag agus b' urrainn dha na fir iasgach faisg air an dachaigh. Bha na boireannaich a' cur a' bhiathaidh air dòigh agus ga chur air dubhain an lìn bhig. Bha iad fiù 's a' giulan nam fear a-mach chun nam bàtaichean, gus an tòisicheadh iad an latha le casan tioram, agus bha iad a' toirt an èisg gu tìr bho na bàtaichean ann am basgaidean. Tha seo bho sreath de dhealbhan-camara de Chromba agus a' bhaile iasgaich air an togail mu 1910 le Uilleam Iain Mac a' Ghobhainn. Bhuineadh Mac a' Ghobhainn dha Cromba agus mar sin bha e eòlach air a chuspairean. Air an adhbhar sin chan eil na dealbhan cho mì-nàdarrach ri feadhainn eile bhon aon àm http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2322072&mime_type=&launchZoom=22072 Fearchar a' Ghunna Fear-seacharain Siorrachd Rois, Fearchar a' Ghunna. Rugadh Fearchar ann an 1784 ann an Srath Chonainn ann an teaghlach chùl-mhùtairean, agus b' esan bràthair-athar an Fho-cheannard Iain Mac Ghill Innein. Bu croitear beartach athair Fhearchair ach bha fear-seacharain Siorrachd Rois na chaorach dhubh san teaghlach. Nuair a bha e òg, bha Fearchar na bhuachaille ann an sgìre a' Chaisteil Ruaidh. Aon latha thuit e na chadal, agus chaidh an crodh dhan arbhar. Bhuail a mhaighstir ceann Fhearchair le spaid, agus bhris e cnàimh ugain. An dèidh iomadh argamaid le na gèidsearan agus athair fo chasaid chùl-mhùtaireachd, chuir e roimhe a bhith na iniltear. Chitheadh daoine Fearchar air sràidean Siorrachd Rois, air a sgeadachadh le luideagan, slabhraidhean agus itean. Bha e beag, le falt fada gun chìreadh, agus poca mòr air a dhruim. Bha claidheamh agus iomadh daga air a chrios. Co-dhiù, bidh e coltach gun d'fhuair e ainm bhon rud as prìseile a bh' aige, gunna mòr le sia baraillean. Bha an gunna seo cho trom 's gum b'fheudar dha tacsa a dhèanamh air a shon. Bha e tric a' toirt gàire air an t-sluagh le ùrnaigh bhig, èibhinn airson airgead a chosnadh a cheannaicheadh fùdar-gunna. Chaochail Fearchar a' Ghunna ann an Taigh-eiridinn Inbhir Nis ann an 1868 Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311240&mime_type=&launchZoom=11240 Group of eight soldiers, probably with the 6th (Morayshire) Battalion, Seaforth Highlanders TA Mas urrainn dhut ar cuideachadh, nach cuir thu fios thugainn. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Taigh-tasgaidh Baile nan Granndach http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2322814&mime_type=&launchZoom=22814 identified as Holmhill House, Grantown-on-Spey Mas urrainn dhut ar cuideachadh, nach cuir thu fios thugainn. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Taigh-tasgaidh Baile nan Granndach http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2323203&mime_type=&launchZoom=23203 Boireannach le speal, Hiort Chithear boireannach òg le speal anns an dealbh seo. 'S e inneal airson feur fada a bhuain a th' ann an speal. Tha cas fhada de dh'fhiodh oirre a bhiodh duine a' cumail grèim air le dà làimh is lann lùbte a bha co-shìnte ris an talamh. Tha innealan mar seo air a bhith air an cleachdadh ann an tuathanachas fad iomadh linn Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Edinburgh Central Library http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2338908&mime_type=&launchZoom=38908 Cùnntas air Blàr Chùil Lodair Tha a' chùnntas seo air Blàr Chùil Lodair bhon 'Daily Gazeteer', a chaidh fhoillseachadh ann an Lunnainn air 5 An Cèitean 1746. 'S e an tiotal a tha air 'An accurate Account of the Battle, with Remarks on the Dispositions of the respective Armies.' Chaidh am blàr a chur air 16 An Giblean. 'S e na 'Rebels' a tha iad a' gabhail air na Seumasaich agus an t- 'Italian' air a' Phrionnsa Teàrlach. Rugadh am Prionnsa san Ròimh. Tha an artaigil bho 'An Impartial History of the Late Rebellion in 1745', le S Boyse http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%238914&mime_type=&launchZoom=8914 Taigh na Bàn-righ Màiri, Sràid na Drochaid, Inbhir Nis ann an 1968 Bha Màir Banrigh na h-Alba a' fuireach anns an taigh anns an dealbh camara seo san Lùnastal 1562 fhad 's a bha a h-arm a' toirt ionnsaigh air Caisteal Inbhir Nis agus an dèidh sin b' e "Queen Mary's House" a bh' air. Chaidh a' chiad agus an dàrna làr atharrachadh ann an 1787 ged a dh'fhuirich an làr ìosal agus na seilearan an ìre mhath gun atharrachadh bho linn Màiri suas chun an àm a chaidh an togalach a leagail ann an 1968 gus àite a dhèanamh dha bloca oifisean ùr. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2337928&mime_type=&launchZoom=37928 Deigh agus gainmheach, Loch Mhùrlaig Sealladh de dheigh agus gainmheach aig Loch Mhùrlaig sa Mhonadh Ruadh. Faodaidh an loch a bhith reòthte ann an geamhraidhean cruaidh. 'S e ainm Gàidhlig a th' ann an Loch Mhùrlaig. 'S e sgìre far a bheil mòran spòrs a' dol fad an t-siubhail a th' ann an roinn bheanntan a' Mhonaidh Ruaidh, agus tha ionad spòrs-uisge ri lorg air an loch, agus cur-seachadan leithid curachanachd, seòladh agus seòladh-clàir ri fhaighinn ann. 'S e an Aghaidh Mhòr am baile as fhaisge air, agus e nas lugha na 5 mìle chun an iar. Tha cothrom aig coisichean agus rothaichean cuairt a ghabhail air fear de dh'iomadach slighe mu thimcheall an loch. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2330054&mime_type=&launchZoom=30054 New Ness Bridge #1 - the day the old suspension bridge closed, August 1959 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321917&mime_type=&launchZoom=21917 New Ness Bridge #2 - the day the old suspension bridge closed, August 1959 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321918&mime_type=&launchZoom=21918 New Ness Bridge #3 - the suspension bridge being dismantled, December 1959 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321919&mime_type=&launchZoom=21919 New Ness Bridge #4 - roadway of the suspension bridge gone, March 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321920&mime_type=&launchZoom=21920 New Ness Bridge #5 - main arch of the suspension bridge being demolished, March 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321921&mime_type=&launchZoom=21921 New Ness Bridge #6 - the western pier, March 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321922&mime_type=&launchZoom=21922 New Ness Bridge #7 - view looking east as the south arch is removed, April 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321923&mime_type=&launchZoom=21923 New Ness Bridge #8 - second coffer down, May 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321924&mime_type=&launchZoom=21924 New Ness Bridge #9 - western pier and eastern coffer down, July 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321925&mime_type=&launchZoom=21925 New Ness Bridge #10 - west end excavations, September 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321926&mime_type=&launchZoom=21926 New Ness Bridge #11 - work on the western end, September 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321927&mime_type=&launchZoom=21927 New Ness Bridge #12 - view from the Castle, September 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321928&mime_type=&launchZoom=21928 New Ness Bridge #13 - work on the western end, September 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321929&mime_type=&launchZoom=21929 New Ness Bridge #14 - extension of the western pier, October 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321930&mime_type=&launchZoom=21930 New Ness Bridge #15 - work on the western end, October 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321931&mime_type=&launchZoom=21931 New Ness Bridge #16 - view from the Castle, November 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321932&mime_type=&launchZoom=21932 New Ness Bridge #17 - view from the western end of the temporary bridge, November 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321933&mime_type=&launchZoom=21933 New Ness Bridge #18 - construction from the west side, November 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321934&mime_type=&launchZoom=21934 New Ness Bridge #19 - west end foundations, November 1960 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321935&mime_type=&launchZoom=21935 New Ness Bridge #20 - view from the Castle, January 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321936&mime_type=&launchZoom=21936 New Ness Bridge #21 - view from the Castle, January 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321937&mime_type=&launchZoom=21937 New Ness Bridge #22 - view from the Castle, March 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321938&mime_type=&launchZoom=21938 New Ness Bridge #23 - western end from the Castle, March 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321939&mime_type=&launchZoom=21939 New Ness Bridge #24 - view from the west (Young Street), March 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321940&mime_type=&launchZoom=21940 New Ness Bridge #25 - stressing cables, March 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321941&mime_type=&launchZoom=21941 New Ness Bridge #26 - view from the Castle, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321942&mime_type=&launchZoom=21942 New Ness Bridge #27 - the western end from the Castle, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321943&mime_type=&launchZoom=21943 New Ness Bridge #28 - eastern end showing the stress end plates, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321944&mime_type=&launchZoom=21944 New Ness Bridge #29 - western end showing the telephone & electric cables, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321945&mime_type=&launchZoom=21945 New Ness Bridge #30 - western end showing water & gas pipes tunnel, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321946&mime_type=&launchZoom=21946 New Ness Bridge #31 - stressed centre section at Logan's yard in Beauly, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321947&mime_type=&launchZoom=21947 New Ness Bridge #32 - end view of stressing wire plates, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321948&mime_type=&launchZoom=21948 New Ness Bridge #33 - view of lateral middle beam at Logan's yard, Beauly, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321949&mime_type=&launchZoom=21949 New Ness Bridge #34 - middle beams at Logan's yard, Beauly, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321950&mime_type=&launchZoom=21950 New Ness Bridge #35 - telegraph & hydro-electric cables under the north pavement, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321951&mime_type=&launchZoom=21951 New Ness Bridge #36 - roller bearing in position for centre section beam, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321952&mime_type=&launchZoom=21952 New Ness Bridge #37 - arrival of first centre beam from Beauly, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321953&mime_type=&launchZoom=21953 New Ness Bridge #38 - first centre beam turning in Young St, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321954&mime_type=&launchZoom=21954 New Ness Bridge #39 - first centre beam being lowered into position, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321955&mime_type=&launchZoom=21955 New Ness Bridge #40 - first centre beam being lowered into position, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321956&mime_type=&launchZoom=21956 New Ness Bridge #41 - first centre beam in position, June 1961 Tha tuairisgeul an fhir seo ga eadar-theangachadh. Ma tha thu airson a leughadh ann am Beurla, brùth air 'English' aig bàrr na duilleig http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321957&mime_type=&launchZoom=21957