<link>http://www.ambaile.org.uk/</link> <logo url="http://www.ambaile.org.uk/images/logo.gif"/> <atom:link rel="next" href="http://www.ambaile.org.uk/?language=gd&service=search&action=do_quick_search&q=&rss_mode=1&page=2"/> <item> <title>A' càradh mullach tughaidh, Poll Iùbh, 1890 Tha clann, cuid dhiubh cas-rùisgte, a' coimhead fhad 's a tha mullach an taighe aca air a chàradh. Bha mullach tughaidh air frèam fiodh a bh' air ballachan a' bhothain. Bha tughadh saor is aotrom, is mar sin cha robh e a' cur cus cuideam air na ballachan. Chaidh fòd le fraoch a chuir air an fhrèam is tughadh air muin sin. Bha e air a chumail le seann lìon-iasgaich no ròpa ceangailte ri clachan mòra ga chumail shìos. Bha connlach eòrna air a mheas mar an stuth a b' fheàrr airson an tughaidh. Bhiodh fraoch, feur na mòintich, luachair, conasg is raineach cuideachd gan cleachdadh. Bha tughadh ùr a' dol air an taigh gach bliadhna anns a' mhòrchuid a dh'àitichean. Ann an sgìrean fosgailte, agus gu h-àraid gu deas is dhan iar, bhiodh an tughadh glè thric air a cheangal sìos le slatan air an cur nan laighe thairis air a' mhullach. San dealbh seo, tha am mullach gu lèir air a cheangal le sreathan tarsainn de shlatan aig an aon astar bho chèile. Bha slatan calltainn glè thric air an cur gu feum agus bhiodh iad ceangailte le lùban fada de mheanglain calltainn air an sgoltadh 's air an toinneamh. Bha an seann tughadh glè thric air a chleachdadh mar thodhar. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2338412&mime_type=&launchZoom=38412 A' càradh mullach taighe, Poll Iùbh, 1890 Tha clann, cuid dhiubh cas-rùisgte, a' coimhead fhad 's a tha mullach an taighe aca air a chàradh. Bha mullach tughaidh air frèam fiodh a bh' air ballachan a' bhothain. Bha tughadh saor is aotrom, is mar sin cha robh e a' cur cus cuideam air na ballachan. Chaidh fòd le fraoch a chuir air an fhrèam is tughadh air muin sin. Bha e air a chumail le seann lìon-iasgaich no ròpa ceangailte ri clachan mòra ga chumail shìos. Bha connlach eòrna air a mheas mar an stuth a b' fheàrr airson an tughaidh. Bhiodh fraoch, feur na mòintich, luachair, conasg is raineach cuideachd gan cleachdadh. Bha tughadh ùr a' dol air an taigh gach bliadhna anns a' mhòrchuid a dh'àitichean. Ann an sgìrean fosgailte, agus gu h-àraid gu deas is dhan iar, bhiodh an tughadh glè thric air a cheangal sìos le slatan air an cur nan laighe thairis air a' mhullach. San dealbh seo, tha am mullach gu lèir air a cheangal le sreathan tarsainn de shlatan aig an aon astar bho chèile. Bha slatan calltainn glè thric air an cur gu feum agus bhiodh iad ceangailte le lùban fada de mheanglain calltainn air an sgoltadh 's air an toinneamh. Bha an seann tughadh glè thric air a chleachdadh mar thodhar. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2338415&mime_type=&launchZoom=38415 Mathan a' dannsa do dhaoine air Sràid a' Chaisteil, Inbhir Nis Mathan a' dannsa do dhaoine air Sràid a' Chaisteil, Inbhir Nis. Bha luchd siubhail agus daoine a dheànadh cleasan a' leantainn slighe tron Ghàidhealteachd a bheireadh iad do dh'àitichean an uair a bha fèill sa bhaile. Bhathas a' toirt air mathan mar seo a bhith a' cleasachd do dhaoine a chruinnicheadh air an t-sràid. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311116&mime_type=&launchZoom=11116 Mathan air sèidhne ann an Sràid a' Chaisteil, Inbhir Nis Mathan air sèidhne ann an Sràid a' Chaisteil, Inbhir Nis. Bha luchd siubhail agus daoine a dheànadh cleasan a' leantainn slighe tron Ghàidhealteachd a bheireadh iad do dh'àitichean an uair a bha fèill sa bhaile. Bhathas a' toirt air mathan mar seo a bhith a' cleasachd do dhaoine a chruinnicheadh air an t-sràid. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311115&mime_type=&launchZoom=11115 Eich agus cairt, Sràid na h-Acadamaidh, Inbhir Nis Eich agus cairt, Sràid na h-Acadamaidh, Inbhir Nis air taobh a-muigh Oifis a' Phuist aig Macrae & Dick aig còrnair Sràid Inglis agus Sràid na h-Acadamaidh ann an Inbhir Nis. Chaidh an ghnìomhachas seo a stèidheachadh le Ruaraidh MacRath fear a bha a' fastadh eich anns A' Mhanachainn agus Uilleam Seòras Dick às A' Chaisteal Dhearg. Thòisich iad air a' ghnìomhachas ann an Inbhir Nis ann an 1878, ag obair do Oifis a' Phuist agus a' fastadh eich. An uair a thàinig càrbaidean chaidh earrann dhen àite obrach aca a chur ma seach airson a bhith a' fastadh agus a' reic chàraichean Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311114&mime_type=&launchZoom=11114 Crodh gam buachailleachd seachad air ionad nan tacsi air Sràid a' Bhanca, Inbhir Nis Crodh gam buachailleachd seachad air ionad nan tacsi air Sràid a' Bhanca, Inbhir Nis air an t-slighe chun na fèille. Mu dheireadh an 19mh linn, bha fèill ann an Inbhir Nis far an robhas a' reic gach rud gach Dimàirt agus Dihaoine. Bha fèill nam beathaichean ann gach Dihaoine an dèidh fèill A' Bhlàir Dhuibh. Chaidh dà chompanaidh a stèidheachadh mun àm seo a bha nan reiceadairean airson tuathanais agus àiteachais- Hamilton's Auction Marts agus Macdonald Fraser & Co Earr. Bha Inbhir Nis na phrìomh àite airson a bhith a' reic sprèidh agus b'e buaidh seo nach robh uimhir ga reic aig fèill a' Bhlàir Dhuibh agus fèillean eile. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311113&mime_type=&launchZoom=11113 Grunn ghillean aig oisean Àite Phortland agus Àite Waterloo, Inbhir Nis Grunn ghillean nan suidhe aig oisean Àite Phortland agus Àite Waterloo, Inbhir Nis. Tha e inntinneach gu bheil bonaidean-còmhnard orra a bha fasanta aig an àm, ged nach eil brògan mun casan. Tha an soighne-bùtha air Àite Waterloo airson 'Grosaireachd Airgid-làimhe Waterloo, Teatha, Ceannaiche Fìon agus Spioradan'. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311112&mime_type=&launchZoom=11112 Dithis dhaoine-uasal a' còmhradh ann an Àrd Shràid Inbhir Nis Dithis dhaoine-uasal - Mgr Hendry agus Mgr Ùisdean MacThòmais - a' còmhradh ann an Àrd Shràid Inbhir Nis. Tha cùirn bhainne anns a' chairt bhainne, air a tarraing le eich, a tha air an cùlaibh. Bhiodh am bainne air a dhòrtadh às na cùirn seo don chòrn no don chuinneig aig an teaghlach fhèin. Cha robh feum am bainne a thomhais seach gun robh na cùirn uile de mheudachd sònraichte. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311111&mime_type=&launchZoom=11111 Àrd Phoileas J MacDhòmhnaill ann an Àrd Shràid Inbhir Nis. Àrd Phoileas J MacDhòmhnaill ann an Àrd Shràid Inbhir Nis. B' e Roinn-phoileas Siorrachd Inbhir Nis, a chaidh a stèidheachadh ann an 1840, a' chiad fhear air a' Ghàidhealtachd. An ath bhliadhna chaidh aontachadh gun toireadh an raon siorrachd seo seirbheas poilis do bhaile-malairt Inbhir Nis, agus rinneadh seo gu 1847 nuair a chaidh Raon-phoileas Baile-malairt Inbhir Nis fhèin a stèidheachadh le prìomh àite-obrach ann an Castle Wynd. Ann an 1968, thainig roinn a' bhaile-malairt agus roinn na siorrachd còmhla gus Roinn Phoilis Inbhir Nis a chruthachadh. Le ath-eagrachadh an riaghaltais ionadail ann an 1975, thainig Roinn-phoilis an Taoibh Tuath, Rois agus Chataibh agus Inbhir Nis còmhla gus Roinn Phoilis an Taoibh Tuath mar a tha againn an-diugh a chruthachadh. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311110&mime_type=&launchZoom=11110 Stìoball Baile Inbhir Nis aig oisean Sràid na Drochaide agus an Sràid na h-Eaglais Tha stìopall Baile Inbhir Nis suidhichte aig an oisean aig Sràid na Drochaid agus Sràid na h-Eaglaise. 'S e an stìopall fhèin na tha air fhàgail de thogalach bhùth-chìsean a chaidh a thogail ann an 1791 aig cosgais £3,400 gu lèir. Air a thogail leis an ailtire Uilleam Sibbald à Dun Èideann tha an stìopall 130 troigh a dh'àirde agus ged a chaidh a lùbadh gu dona le crith-talmhainn ann an 1816, chaidh a dhèanamh dìreach a-rithist beagan bhliadhnaichean às dèidh sin Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311109&mime_type=&launchZoom=11109 Sràid a' Bhanca, Inbhir Nis Sràid a' bhanca, Inbhir Nis leis a' chaisteal ann an cùl na deilbh. 'Tha Àrd Eaglais Naoimh Cholm Chille ris an canar cuideachd Saor Àrd Eaglais na h-Alba, agus a thogadh ann an 1852, ann an cùl na deilbh. Tha bogha barrabhallach na seann drochaide fhiodha (crìochnaichte ann an 1855) ri fhaicinn air an fhìor làimh dheis, fon chaisteil. Sheas an drochaid gu 1959 nuair a chaidh an drochaid chruadhtain aig an Rìdire Murdoch MacDhòmhnaill agus a Chompanaich a chithear an-diugh na h-àite. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311108&mime_type=&launchZoom=11108 Caisteal Inbhir Nis mar a chithear e bho thaobh thall na h-aibhne aig Rathad an Easbuig Caisteal Inbhir Nis mar a chithear e bho thaobh thall na h-aibhne aig Rathad an Easbuig. Thogadh na togalaichean cloich-gainmhich a chithear an-diugh ann an 1833-36 a rèir plana le Uilleam Burn à Dun Eideann, ach bha togalaichean làidir air an làrach bho chionn cho fada air ais ri na 1100an. An-diugh tha an caisteal na ionad-chlèireachd agus na thaigh-cùrtach. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311107&mime_type=&launchZoom=11107 Spaisdir Sgoil nan Gillean Luideach, Ceàrnag an Stèisein, Inbhir Nis B' e ionadan carthannais coisrigte ri foghlam an-asgaidh a thoirt do chloinn bhochda a bha sna Sgoiltean Luideach. A rèir aon aithisg-sgoile bho 1852, 'B' ann airson fìor luidean na coimhearsnachd a bha na Sgoiltean Luideach'. Chaidh an taisbeanadh seo a chumail ann an Ceàrnag an Stèisein, Inbhir Nis. Thòisich an gluasad ann an Alba ann an 1841 le stèidheachadh Sgoil Luideach Obar Dheathain. Le cuideachadh a' mhinisteir iomairtich an t-Urr Tòmas Guthrie, sgaoil e gu Dun Dè agus sgìrean eile de dh'Alba. Bhiodh na sgoiltean a' gabhail pàirt ann an cleasan sòisealta eile leithid chlubaichean aodaich agus cidseanan brot. Dh'fhosgail Sgoil Luideach Inbhir Nis ann an 1853, aig Tanners Lane, a bha ri taobh May Court, faisg air Cathair-eaglais Inbhir Nis. Ceithir bliadhna às dèidh sin chaidh an sgoil a losgadh gu làr ach thogadh i a-rithist ann an 1858. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311106&mime_type=&launchZoom=11106 Taighean a' Chrùin, Rathad Midmills, Inbhir Nis Taighean a' Chrùin, Rathad Midmills, Inbhir Nis. Bha na taighean-tughaidh seo air an leagail ann an 1897 airson àite a dhèanamh do dh 'Eaglais a' Chrùin, a bh' air a dealbh le ailtire à Inbhir Nis, Seumas Raibeart Rhind (1854-1918) agus chaidh a chrìochnachadh ann an 1901. Tha na bùird a tha ceangailte ri ballaichean an taighe a' sanasachd Tombaca Mhic a' Ghobhainn, Sìol Eoin-cheileireach Mhic an Tàillear, agus seòlaidhean le Loidhne Union Castle Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311105&mime_type=&launchZoom=11105 Taigh Dhealgrois, oisean Geata na Bànrigh agus Sràid na h-Eaglaise, Inbhir Nis Taigh Dhealgrois aig oisean Geata na Bànrigh agus Sràid na h-Eaglaise, Inbhir Nis. Tha aois an taighe a' dol air ais gu 1700 - chithear an ceann-latha air a' chloich shnaidhte os cionn na h-uinneige-mullaich air an fhìor làimh dheis. 'S e bùth 'Sheòrais MhicLeòid, Ceannaiche èisg agus chearcan' (a-nise dùinte) a chithear gu h-ìosal air an làimh chlì. Chì sibh ann an làimh a' bhalaich a tha na sheasamh air beulaibh na bùtha 'gird' (cearcall), pàirt de 'gird agus cleek', dèideag a bha a' còrdadh ri cloinn aig deireadh an 19mh linn agus an 20mh linn. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311104&mime_type=&launchZoom=11104 Taigh Dhealgrois, oisean Queensgate agus Sràid na h-Eaglaise, Inbhirnis Taigh Dhealgrois aig oisean Queensgate agus Sràid na h-Eaglaise, Inbhirnis. Tha àm an taighe a' dol air ais gu 1700 - chithear an ceann-latha air a' chloich shnaidhte os cionn na h-uinneige-mullaich air an fhìor làimh dheis. Chaidh an taigh seo a leagail airson àite a thoirt dha Banca Ceann a Tuath na h-Alba (an dèidh sin Banca Dhail Chluaidh) agus tha na clachan-snaidhte os cionn nan uinneagan-mullaich uile air an glèidheadh anns a' bhanca. 'Se bùth 'Sheòrais MhicLeòid, Ceannaiche-eisg agus chearcan' a chithear gu h-ìosal air an làimh chlì. Chithear sreathan de choinneanaich 's de mhaighich croichte a-muigh os cionn nan uinneagan. Tha sanasachd anns a' bhùth air an làimh dheis airson 'Ùrachaidhean, Teatha, Cofaidh agus Còco'. Tha am postair air oisean an togalaich a' sanasachd fèill-geamhraidh Ionatan Ros air an Àrd Shràid. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311103&mime_type=&launchZoom=11103 Donnchadh Chùl Lodair agus Uisdean Mac a' Mhuilleir, poidsearan Donnchadh Chùl Lodair agus Uisdean Mac a'Mhuilleir, poidsearan à siorrachd Inbhir Nis anns an dara leth dhen 19mh linn. 'S e an 'heckler' am farainm a bha air Donnchadh Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311102&mime_type=&launchZoom=11102 Dealbh stiùidio de Choirneal Mhic an Tòisich à Fàrr Dealbh stiùidio de Choirneal Mhic an Tòisich à Fàrr. Bha an coirneal na bhall de dh' Eaglais Easbaigeach an Naoimh Eoin air Sràid na h-Eaglaise, agus bha e a' fuireach aig 'Rosemount', Inbhir Nis ann an 1860. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311101&mime_type=&launchZoom=11101 Drochaid Nis, Inbhir Nis Dealbh-camara de dhealbh de Dhrochaid Nis, Inbhir Nis. Gu 1664, bhathar a' dol tarsainn Abhainn Nis air drochaid fhiodha a thuirt fear de dh'oifigearan Chromwell a bha nas laige na drochaid a chaidh riamh seachad air sruth cho fada.'. Nuair a thuit an drochaid seo mu dheireadh ann an 1664, thogadh drochaid ùr bhreice - structair làidir le seachd boghan, mar a chithear san dealbh seo. Mhair an drochaid gu 1849 nuair a chaidh a sguabadh air falbh le tuiltean. Chuireadh crìoch air drochaid-crochaidh ùr a chosg £26 000 ann an 1855. Mhair i gu 1959 nuair a chaidh an drochaid chruadhtain aig an Rìdire Murdoch MacDhòmhnaill agus a Chompanaich a chithear an-diugh na h-àite. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311100&mime_type=&launchZoom=11100 Teàrlach MacDhonnchaidh, neach-còmhnaidh Inbhir Nis, ris an cainte cuideachd 'Dandy Charles'. Teàrlach Laomainn MacDhonnchaidh, neach-còmhnaidh Inbhir Nis, ris an cainte cuideachd 'Dandy Charles'. Thainig am far-ainm bho cho spaideil 's a bhiodh e. Bhiodh e ri fhaicinn gu tric ann am bùithtean eadar-dhealaichte air feadh a' bhaile, m.e., 'Slorah' a' bhuth ghrosair agus thombaca, agus 'Tait' am borbair, an dà bhùth ann an Srùid na h-Eaglaise. Bha e ainmeil airson a bhith a' cumail clàr de na rugadh agus na phòs anns an sgìre-eaglais agus bha e glè dhèidheil air a bhith a' cabaireachd mu rud sam bith a bhiodh a' dol. Cha robh dreuchd aige, ach a dh'aindeoin seo, dheaghadh fhaicinn ann an deiseachan eireachdail, ge bith dè an ràithe a bhiodh ann. Bha e gu h-àraidh ainmeil airson siosacot agus briogais gheal, miotagan bàna agus sgàilean aotrom. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311099&mime_type=&launchZoom=11099 An Dotair MacChoinnich, probhaist Inbhir Nis agus ball de Chomunn Gàidhlig Inbhir Nis An Dotair MacChoinnich, probhaist Inbhir Nis agus ball de Chomunn Gàidhlig Inbhir Nis. Chaidh an Comunn Gàidhlig a stèidheachadh ann an 1871. B'e an amas litreachas agus eachdraidh na Gàidhlig a bhrosnachadh, cuimhne a chumail air sàr-Ghàidheil agus tasgadh-airgid taobh a-staigh na sgìre a bhrosnachadh. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311098&mime_type=&launchZoom=11098 Mgr Alasdair Foirbeis, cungadair ann an Sràid a' Chaisteil, Inbhir Nis Mgr Alasdair Foirbeis, cungadair le aitreabh ann an Sràid a' Chaisteil, Inbhir Nis. Tha a h-uile coltas ann gur e ceannaiche còrdte a bh'ann am Mgr Foirbeis seach gun canadh mu dheidhinn, 'duin-uasal le ionnsachadh, grinneas agus modh, bha chàirdeas na urram, agus bheireadh a chòmhradh tlachd do dh'inntinn mhac an duine.' ('Inverness Before Railways', le Isabel Harriet Anderson, Inbhir Nis, 1885). Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311097&mime_type=&launchZoom=11097 Taigh Obar Thairbh, Sràid na h-Eaglaise, Inbhir Nis Dealbh-camara de dhealbh de Thaigh Obar Thairbh, Sràid na h-Eaglaise, Inbhir Nis, le Pierre Delavault (1859-1907). Air a thogail ann an 1593, 's e seo fear de na taighean as sine ann an Inbhir Nis. Tha e na dheagh eisimpleir de dh'ailtearachd dhachaigheil na 16mh agus 17mh linntean agus 'se an aon taigh anns a' bhaile-malairt le staidhre shnìomhanaich. Bho thùs b'e seo an taigh aig a' Choirneal Gilleasbuig Friseal Dhùnaidh agus Obar Thairbh, (mac Mhorair MhicShimidh ar-a-mach an 45), dh'fhan e ann an teaghlach nam Frisealach gu meadhan na 19mh linn nuair a shealbhaicheadh e le Banca Malairt Nàiseanta na h-Alba a chum e airson 100 bliadhna. Chuir Urras Nàiseanta na h-Alba air dòigh gu h-iomlan e ann an 1966 agus bha e na phrìomh àite obrach sgìreil aca gus an do ghluais iad bho chionn ghoirid gu Taigh Bhail an Fhàin air Sràid Hunndaidh. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311096&mime_type=&launchZoom=11096 unidentified building 29 - identified as the old meal store and shop at Isleornsay/Eilean Iarmain Mas urrainn dhut ar cuideachadh, nach cuir thu fios thugainn. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2318197&mime_type=&launchZoom=18197 unidentified building 28 - identified as the Gazebo/Summer house to Kinloch Castle, Rum Mas urrainn dhut ar cuideachadh, nach cuir thu fios thugainn. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2318182&mime_type=&launchZoom=18182 Cùmhnant Bhaile Dhubhthaich 1529 Tha an Cùmhnant seo a' daingneachadh reic fearainn deas air Baile Dhubhthaich air 18mh Am Faoilleach 1529. Chaidh a reic le Dòmhnall MacIlleRuaidh gu Uilleam Ros MacChaluim. Tha an Cùmhnant a' toirt seachad fiosrachaidh mu luchd-seilbh an fhearainn ri thaobh agus mun a' mhàl a bha ri phàigheadh gu sagairt Dhubhthaich. Ged a bhiodh fios air a bhith aig muinntir Bhaile Dhubhthaich mu chrìochan an fhearainn, tha an Cùmhnant agus na Seulan a' toirt ùghdarras laghail dha. Chaidh an Cùmhnant a sgrìobhadh le Alasdair Dingwall agus a dhaingneachadh le dà sheula. Buinidh an seula air an làimh dheis do Dhòmhnall MacIlleRuaidh. Chan eil am fear eile soilleir ach tha e coltach gur h-e fear Baile-Rìghail Baile Dhubhthaich a th' ann http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23704&mime_type=&launchZoom=704 Dancing at the Highland Games, Inverness Pìobaire is dannsairean Gàidhealach aig na Geamachan aig Pàirc na Coinneimh a Tuath an Inbhir Nis. Thòisich dannsa Gàidhealach nam farpaisean aig àm ath-nuadhachadh na Gàidhealtachd ri linn Bhioctoria. An toiseach 's e fireannaich a-mhàin a bhiodh a' dannsa ach tràth sna 1900an thòisich na boireannaich sna co-fharpaisean agus an-diugh 's e na boireannaich as motha a th' ann. Bha tùs an dannsa Ghàidhealaich am measg nam feachdan armailteach far am biodh na fir a' dannsa os cionn chlaidheamhan is sgiathan gus buaidh ann an cath a chomharrachadh le sùrd. Bha e cuideachd air a chur gu feum mar dhòigh treanaidh airson sùbailteachd is smior. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2346206&mime_type=&launchZoom=46206 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall ag obair anns a' Chuaraidh Sglèat mu dheireadh ann an Gallaibh. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23608&mime_type=&launchZoom=608 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall a' faighinn bonn bho Àrd-bhàillidh Dùnaid. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23600&mime_type=&launchZoom=600 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall a' faighinn bonn bho Àrd-bhàillidh Dùnaid. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23602&mime_type=&launchZoom=602 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall a' faighinn bonn bho Àrd-bhàillidh Dùnaid. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23606&mime_type=&launchZoom=606 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall ag obair anns a' Chuaraidh Sglèat mu dheireadh ann an Gallaibh. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23605&mime_type=&launchZoom=605 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall a' faighinn bonn bho Àrd-bhàillidh Dùnaid. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23604&mime_type=&launchZoom=604 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall ag obair anns a' Chuaraidh Sglèat mu dheireadh ann an Gallaibh. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23607&mime_type=&launchZoom=607 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall ag obair anns a' Chuaraidh Sglèat mu dheireadh ann an Gallaibh. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23601&mime_type=&launchZoom=601 Seoc Green à Caladal nan Gall Tha an dealbh camara seo a' sealltainn Seoc Green à Caladal nan Gall ag obair anns a' Chuaraidh Sglèat mu dheireadh ann an Gallaibh. Bha na sglèatan às an seo air an togail le làmh agus air an an deasachadh le làimh agus bha iad air an cleachdadh ann an togalaichean leithid Caibeal Ros Linne, Cathair-eaglais an Naomh Magnus, Caisteal Eilean Donain agus air a' Mhìle Òrail ann an Dùn Èideann. Fhuair Mgr Green MBE airson obair. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Caithness Horizons http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%23603&mime_type=&launchZoom=603 A' Dannsa 'Gille Caluim' Is e Gille Caluim an t-ainm a th' air an fhonn as cumanta a bhithear a' cleachdadh airson Dannsa a' Chlaidheimh agus tha an t-ainm ga chleachdadh airson an dannsa fhèin cuideachd. Tha an dannsa ga dhèanamh thairis air dà lann claidheimh tarsainn air a chèile agus thathar ag ràdh gu bheil e a' riochdachadh gaisgeach buadhach a' dannsa thairis air a chlaidheamh fhèin agus claidheamh an nàmhaid air an tug e buaidh. Tha fionnsgeul a' cumail a-mach gun deach an dannsa a dhanns gus comharrachadh a' bhuaidh a fhuair Calum Ceann Mòr air feachdan Mhic Beatha aig Dùn 's an Eathain. Is e Dannsa a' Chlaidheamh aon de na dannasaichean a bhithear a' dèanamh aig farpais Dannsa Gàidhealach. Chaidh an dealbh seo de Aonghas MacDhòmhnaill a thogail leis An Ridire Benjamin Stone ann an 1903 http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321971&mime_type=&launchZoom=21971 A' Sadail a' Chabair Tha an dealbh seo a' sealltainn duine a' gabhail pàirt ann am farpais Sadail a' Chabair aig Geamannan Gàidhealach. Faodaidh meud nan cabar a bhith glè eadar-dhealaichte ach tha mu 68 cileagram de chuideam ann an cabar àbhaisteach, tha 5.5 meatair de dh'fhad ann agus tha mu 23 ceudameatair de thithead ann aig aon ceann, a' fàs cho caol ri 13 ceudameatair aig a' cheann eile. Chan eilear a' sadail a' chabair airson astar ach airson stoidhle. Is e an amas am pòla a thilgeil dìreach air adhart airson gum buail e an talamh air a' cheann leathain agus an uair sin gus an cuir an ceann aotrom car grinn agus gun tuit e air an talamh dìreach ann an loidhne, air falbh bhon neach a thilg e. Tha puingean gam buileachadh a rèir agus cho dìreach 's a thuiteas an cabar, le puingean gan toirt air falbh airson mearachd sam bith. Chaidh an dealbh seo a thogail leis an Ridire Benjamin Stone tràth sna 1900an http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321972&mime_type=&launchZoom=21972 A' Tilgeil an Ùird Tha farpaisean tilgeil an ùird air a bhith air am meas mar dheagh chur-seachad mu thimcheall cheàrdaichean, thuathanasan, chuaraidhean agus àite obrach sam bith eile far an robhar a' cleachdadh ùird. An toiseach, b' e ùird mhòra le casan fiodha a bhiodhte a' cleachdadh, ach mar a bhathar a' rèiteachadh fharpaisean chaidh ball iarainn ceangailte ri cas bambù no cuilc a chur nan àite. (Tha an seòrsa dealbhadh seo air ùird a bhithear a' cleachdadh ann an tachartasan Gheamannan Gàidhealach, agus tha e eadar-dhealaichte bho na h-ùird a thathar a' cleachdadh ann an tachartasan lùth-chleasach mar na h-Oilimpics). Tha an t-òrd a' tomhas 4 troighean agus 2 òirleach agus tha 16 no 22 punnd de chuideam ann. Is e an dòigh as cumanta air tilgeil an ùird am farpaiseach a bhith na sheasamh le a chùlaibh a dh'ionnsaigh an àird gu bheil e a' tilgeil. An uair sin luaisgidh e an t-òrd timcheall a chinn airson luaths agus leigidh e às e thairis air a ghualainn. Tha Alt a cheart cho cudromach ri neart san fharpais seo. Chaidh an dealbh seo a thogail leis an Ridire Benjamin Stone aig Cruinneachadh Inbhir Nis tràth sna 1900an http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321973&mime_type=&launchZoom=21973 Teaghlach croiteir ann am Poll Iùbh, Taibh Siar Rois Bha mòran den t-sluagh mu Pholl Iùbh an sàs ann an croitearachd. Tha an dealbh seo a' sealltainn aon de na teaghlaichean seo nan seasamh taobh a-muigh an taigh croite. Tha Poll Iùbh aig ceann Loch Iùbh, faisg air Geàrrloch http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2338414&mime_type=&launchZoom=38414 2-6-0 BR air trèana aig Eurabol 2-6-0 Rèile Bhreatainn air trèana aig àrd-chabhsair Euraboil. Thathas air a mholadh gur e Clas 2 Cumanta 2-6-0 le Rèile Bhreatainn a th’ anns an locomotaibh. Bha Eurabol air Rèile Aotram Dhòrnach, an stèisean mu dheireadh ro Dòrnach. Mar a' chòrr den mheur dh'fhosgail e air 2 An t-Ògmhios 1902 agus dhùin e air 13 An t-Ògmhios 1960 http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2327217&mime_type=&launchZoom=27217 Taigh-òsta a' Chaledonian, Inbhir Nis B' e òraidiche à Inbhir Nis a bh' ann an Eòsaph Cook agus bha daoine air leth measail air. Bhiodh e a' cruinneachadh dhealbhan air iomadh cuspair gus òraidean a thoirt beò. Anns an earrainn labhairt seo, a chaidh a thogail an uair a bha e a' sealltainn dhealbhan aig òraid, tha an t-Urr. Ruaraidh MacEanraig à Inbhir Nis a' bruidhinn mu aon te dhe na dealbhan aige [n.b. chaidh an dealbh-camara seo a thogail aig deireadh na 1940an]. 'That's the Caledonian Hotel, in 1940. The reason I put it in is that in 1940 it was owned by Mr. Frank Steven and Mr. Frank Steven was a very fine 'mine host'. Every sales day, Mr. Willie Fraser from Abriachan used to come in for his dram. And his dram was a large whisky, and as it was eightpence a nip then, that cost one and fourpence. (I'm talking about old Inverness, of course.) Well, he came in this particular day and he drank his dram and put the one and fourpence down and Frank Steven said, 'Ah now Mr. Fraser, you see, it's one and fivepence now.' 'What for?'says Willie. 'Well,' he said. 'look at all these new curtains and the carpet and all these beautiful things that's round there,' he says, 'we've got to pay for that.' 'Oh well,' said Willie, 'och well, there's your penny.' And the following week Willie came in again and he had his usual. He drank it and put down one and fourpence and Frank Stevens said, 'Now, now Mr. Fraser, I told you last week.' 'I know,' he says. 'I paid for all that last week!' [Laughter] http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%232187&mime_type=&launchZoom=2187 Dàibhidh Lloyd George agus gille-taic a' dol tarsainn drochaid fiodha Tha an dealbh camara seo, a chaidh a thigail ann an 1921, a’ sealltainn am Prìomhaire, Daibhidh Llyod George (clì), a’ dol tarsainn air Abainn Ghruinneard fhad ’s a bha e a-muigh a’ coiseachd. Chithear Loch na Sealga ann an cùl an deilbh. Tha gille-taic còmhla ris. B’ e Llyod George ceannard a’ Phàrtaidh Liberalach agus na Phrìomhaire air Riaghaltas Nàiseanta Aonachaidh bhon Dùbhlachd 1916 chun An Dàmhair 1922. Bha an aonachadh air a dhèanamh suas de BPan bho na pàrtaidhean Liberalach agus Tòraidheach. Bu toigh leis a dhol air saor-làithean dhan Bhaile Mhòr, faisg air Geàrrloch agus b’ann air an turas seo a chuala e gun robh Èirinn air diùltadh gabhail ris an Rìgh agus an Ìompaireachd agus air sgàth seo, ghairm e coinneamh den Chaibineat ann an Inbhir Nis, a’ chiad turas a bha e air coinneachadh taobh a-muigh Lunnainn. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235458&mime_type=&launchZoom=5458 A' leagail Seann Taigh a' Bhaile ann an Inbhir Nis, 1878 Seann Taigh a' Bhaile, rè an leagail ann an 1878. Suidhichte air oisean Sràid a' Chaisteil agus an Àrd Shràid, thogadh e bho thùs ann an 1708 mar thaigh baile a' Mhorair MhicShimidh. Ann an 1716 thainig e gu bhith na Thaigh Baile-malairt. Chithear Caisteal Inbhir Nis anns a' chùl, a' seasamh air làrach caisteil nam meadhan linntean a chaidh a mhilleadh le arm nan Seumasach ann an 1745, agus a leagadh as dèidh sin. Tha aon de na postairean airson Boz. B’ è draoidh a bh’ ann an Signor Boz a bha a’ nochdadh air àrd-ùrlar sa Ghàidhealtachd anns na 1870an. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311072&mime_type=&launchZoom=11072 SS Lochness anns a’ cheò a’ tighinn a-steach gu Caol Loch Aillse Tha bàta-smùid, SS Lochness aig Mac a’ Bhruthainn a’ tighinn gu cidhe rèile A’ Chaoil tron cheò, le Caisteal Maol san Eilean Sgitheanach ann an cùl an deilbh. B’e an Lochness bàta-smùid nan litrichean airson Steòrnabhagh eadar 1929 agus 1947. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2312793&mime_type=&launchZoom=12793 Sgioba Iasgaich Bhradain Rigg B' e fear de stèiseanan iasgach a' bhradain a bh' aig Seumas Banks am fear ann an Rigg (An Ruige?), air cost an ear Rubha Thròndairnis air an Eilean Sgitheanach. Tha dealbh an seo den sgioba de cheathrar a bh' aige. Thathas air an aithneachahd mar, bho chlì gu deas, Iain Deòireach MacNeacail à Ealaishiadair; neo-aithnichte; Seòras MacLeòid às A’ Chlachan agus Calum MacLeòid à Grealainn. Tha pòlannan fiodha air an càradh air na creagan còmhnard, rèidh gus am bi e nas fhasa a' gheòla a tharraing suas às an uisge.'S e a' gheòla (no 'coble') bàta traidiseanta, togte le dèileannan nan sùdh, no clincear, agus le toiseach àrd agus bonn còmhnard air. Dh'fhàg seo iad glè fhreagarrach ri muir gharbh an àite, ach cuideachd ghabhadh an stiùireadh gu furasta timcheall air na sgeirean is na tràighean creagach. Air a' mhuir bha iad glè stòlda nuair a bhiodh iad a' tarraing a-steach nan lìon no nan acair agus bha pailteas rùm annta far an cuireadh na fir an t-iasg agus an uidheam aca. Ann an cuid de na stèiseanan bha cuid bhothagan-fuirich sìmplidh ann far am biodh sgioba uaireannan a' fuireach na h-oidhche. Sheòladh bàta na bu mhotha, mar bu trice an 'Nereid', à Port Rìgh a' toirt leis deigh agus stuthan sholair. Bhiodh e a' togail air falbh a' bhradain ùr-ghlacte agus ga thoirt air ais a Phort Rìgh far am biodh e air a stòradh gus an deidheadh a thogail bhon Eilean Sgitheanach a dhol dhan mhargaid. West Highland Salmon Fisheries Co Ltd Ann an 1944 cheannaich Seumas Banks & Mic, Peairt, màl iasgaich a' bhradain aig Oighreachd Chille Mhoire san Eilean Sgitheanach, bho A Powrie & Co, agus chuir e air bhonn a' West Highland Salmon Fisheries Co Ltd' gus am màl obrachadh. Chùm an companaidh a' dol gu ruig 1962 nuair a chaidh a reic gu Coinneach MacMhathain, Port Rìgh. Nuair a ghabh Banks & Mic thairis am màl bha stèiseanan iasgaich ann an Leathallt, Rigg (Boraraig), Stafainn, Port Rìgh, Camas Tianabhaig, Bail' Meadhanach agus Caisteal Bhròchaill (ann an Ratharsair). Ann an 1956 chaidh Bail' Meadhanach agus Camas Tianabhaig a chur còmhla mar stèisean a' Bhràighe, le triùir ag obair ann, ged a bhiodh ceathrar ag obair mar bu trice sna stèiseanan eile. Bhiodh an companaidh a' cumail mu 28 duine ann an obair gach bliadhna, agus an obair ga thairgse dhan aon fheadhainn gach bliadhna mus fheuchadh an companaidh ri daoine ùra fhastadh. Bhiodh an seusan a' tòiseachadh fada sa Ghiblean/ tràth sa Chèitean agus a' dol gu deireadh an Lùnastail. Bhiodh grùnn fhireannaich cuideachd gam fastadh ann am mìosan a' gheamhraidh ach an toireadh iad deigh a nìos o dhama an t-Slugain gu bhith air a stòradh san taigh-deighe aig cidhe Phort Rìgh. Bhiodh gach ball den sgioba a' faighinn cùmhnant le fios air tuarastal, sgeama airgid a-bharrachd a bha san amharc agus uairean obrach agus chaidh oilisgin agus bòtannan rubair a thoirt dha. Chaidh an t-iasg glacte a roinn ann am bradan, bànag agus breac, agus àireamh nam bànag a bu mhotha. Gach bliadhna ghlacadh iad mu 3000 iasg uile-gu-lèir fada sna 1940an agus tràth sna 1950an. Ann an 1957 chaidh an àireamh a bu mhotha a-riamh a ghlacadh - faisg air 10,000 iasg. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2313063&mime_type=&launchZoom=13063 Sgioba Iasgach a' Bhradain, Leathallt, An t-Eilean Sgitheanach San dealbh-chamara seo chithear sgioba iasgach a' bhradain ann an Leathallt 's iad ri taobh an 'Nereid', am bàta a bheireadh leis deigh, lìn agus stuthan sholair à Port Rìgh gu na stèiseanan iasgaich agus a thogadh air falbh air ais am bradan ùr. Tha an duine aig a’ chùl, leis a’ bheret, air a bhith air aithneachadh mar Seòras MacLeòid às A’ Chlachan. Tha Daibhidh Banks, mac Sheumais Banks, am fear aig an robh màl an iasgaich, air a ghlùinean air an 'Nereid' a' bruidhinn ris an sgioba sa bhàta nas lugha. Tha e coltach gu bheil Daibhidh dìreach air drama a thairgse don sgioba. Dh'aithnicheadh dithis den sgioba. 'S e Aonghas MacLeòid am fear le cheann na làmhan agus as fhaide don taobh dheas tha a bhràthair, Dòmhnall MacLeòid à Cùl nan Cnoc. Pìos às chithear Rubha nam Bràithrean. Tha iad den bheachd gu robh coimhearsnachd nam manach an seo mu mhìle bliadhna air ais. Tha lorg ann air grùnn chearcaill bhothaig, ballachan agus àiteachadh na talmhainn. Às an rubha tha seallaidhean iongantach gu tuath gu Creag an Fhèilidh agus gun ear gu Eilean Rònaidh is tir-mòr. West Highland Salmon Fisheries Co Ltd Ann an 1944 cheannaich Seumas Banks & Mic, Peairt, màl iasgaich a' bhradain aig Oighreachd Chille Mhoire san Eilean Sgitheanach, bho A Powrie & Co, agus chuir e air bhonn a' West Highland Salmon Fisheries Co Ltd' gus am màl obrachadh. Chùm an companaidh a' dol gu ruig 1962 nuair a chaidh a reic gu Coinneach MacMhathain, Port Rìgh. Nuair a ghabh Banks & Mic thairis am màl bha stèiseanan iasgaich ann an Leathallt, Rigg (Boraraig), Stafainn, Port Rìgh, Camas Tianabhaig, Bail' Meadhanach agus Caisteal Bhròchaill (ann an Ratharsair). Ann an 1956 chaidh Bail' Meadhanach agus Camas Tianabhaig a chur còmhla mar stèisean a' Bhràighe, le triùir ag obair ann, ged a bhiodh ceathrar ag obair mar bu trice sna stèiseanan eile. Bhiodh an companaidh a' cumail mu 28 duine ann an obair gach bliadhna, agus an obair ga thairgse dhan aon fheadhainn gach bliadhna mus fheuchadh an companaidh ri daoine ùra fhastadh. Bhiodh an seusan a' tòiseachadh fada sa Ghiblean/ tràth sa Chèitean agus a' dol gu deireadh an Lùnastail. Bhiodh grùnn fhireannaich cuideachd gam fastadh ann am mìosan a' gheamhraidh ach an toireadh iad deigh a nìos o dhama an t-Slugain gu bhith air a stòradh san taigh-deighe aig cidhe Phort Rìgh. Bhiodh gach ball den sgioba a' faighinn cùmhnant le fios air tuarastal, sgeama airgid a-bharrachd a bha san amharc agus uairean obrach agus chaidh oilisgin agus bòtannan rubair a thoirt dha. Chaidh an t-iasg glacte a roinn ann am bradan, bànag agus breac, agus àireamh nam bànag a bu mhotha. Gach bliadhna ghlacadh iad mu 3000 iasg uile-gu-lèir fada sna 1940an agus tràth sna 1950an. Ann an 1957 chaidh an àireamh a bu mhotha a-riamh a ghlacadh - faisg air 10,000 iasg. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2313094&mime_type=&launchZoom=13094 Sgioba Iasgach a' Bhradain, Stafainn San dealbh-chamara seo chithear a' gheòla a bh' aig sgioba iasgach a' bhradain ann an Stafainn. Tha e ri taobh bàta nas motha, 's dòcha an 'Nereid'. Thathas air an duine as fhaisg air a’ chamar aitheachadh mar Lachlann MacIllÌosa à Steinnseal. Am meadhan a' bhàta nas lugha tha bogsaichean-èisg fiodha làn de bhradan ùr-ghlacte. Gach là mu seach sheòladh an 'Nereid' à Port Rìgh gu ruig stèiseanan Stafainn no Ratharsair, a' toirt leis deigh, lìn agus stuthan sholair agus a' toirt air falbh a' bhradain ùir. Chuireadh iad am bradan san taigh-deigh air a' chidhe ann am Port Rìgh mus deidheadh a thogail bhon Eilean a dhol ga reic. 'S e geòla gun ainm a th' anns a' bhàta nas lugha. Bha na geòlannan seo, glè thric air an togail san sgìre, den stoidhle a bu trice a bh'aca ann an gnìomhachas a' bhradain mara. Dh'fhàg an deilbh aca, le toiseach àrd agus bonn còmhnard orra, gu robh iad furasta a tharraing suas air an tràigh, ach bha iad fhathast glè stòlda agus sàbhailte air a' mhuir nuair a bhiodh na fir a' tarraing a-steach nan lìon no nan acair. Bha einnseanan aig cuid de na geòlannan mòra. Bha am proipeilear glè thric na shuidhe am broinn slige a' bhàta gus am faodadh am bàta siabadh os cionn nan lìn agus nach deidheadh e an sàs annta. Bha na geòlannan air an cur gu feum san obair làitheil leis na lìn agus aig stèiseanan a' bhradain agus bha am bàta na bu mhotha agus na bu luaithe a' seòladh o stèisean gu stèisean. West Highland Salmon Fisheries Co Ltd Ann an 1944 cheannaich Seumas Banks & Mic, Peairt, màl iasgaich a' bhradain aig Oighreachd Chille Mhoire san Eilean Sgitheanach, bho A Powrie & Co, agus chuir e air bhonn a' West Highland Salmon Fisheries Co Ltd' gus am màl obrachadh. Chùm an companaidh a' dol gu ruig 1962 nuair a chaidh a reic gu Coinneach MacMhathain, Port Rìgh. Nuair a ghabh Banks & Mic thairis am màl bha stèiseanan iasgaich ann an Leathallt, Rigg (Boraraig), Stafainn, Port Rìgh, Camas Tianabhaig, Bail' Meadhanach agus Caisteal Bhròchaill (ann an Ratharsair). Ann an 1956 chaidh Bail' Meadhanach agus Camas Tianabhaig a chur còmhla mar stèisean a' Bhràighe, le triùir ag obair ann, ged a bhiodh ceathrar ag obair mar bu trice sna stèiseanan eile. Bhiodh an companaidh a' cumail mu 28 duine ann an obair gach bliadhna, agus an obair ga thairgse dhan aon fheadhainn gach bliadhna mus fheuchadh an companaidh ri daoine ùra fhastadh. Bhiodh an seusan a' tòiseachadh fada sa Ghiblean/ tràth sa Chèitean agus a' dol gu deireadh an Lùnastail. Bhiodh grùnn fhireannaich cuideachd gam fastadh ann am mìosan a' gheamhraidh ach an toireadh iad deigh a nìos o dhama an t-Slugain gu bhith air a stòradh san taigh-deighe aig cidhe Phort Rìgh. Bhiodh gach ball den sgioba a' faighinn cùmhnant le fios air tuarastal, sgeama airgid a-bharrachd a bha san amharc agus uairean obrach agus chaidh oilisgin agus bòtannan rubair a thoirt dha. Chaidh an t-iasg glacte a roinn ann am bradan, bànag agus breac, agus àireamh nam bànag a bu mhotha. Gach bliadhna ghlacadh iad mu 3000 iasg uile-gu-lèir fada sna 1940an agus tràth sna 1950an. Ann an 1957 chaidh an àireamh a bu mhotha a-riamh a ghlacadh - faisg air 10,000 iasg. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2313101&mime_type=&launchZoom=13101 Sgioba Iasgach a' Bhradain, Leathallt, An t-Eilean Sgitheanach San dealbh-chamara seo chithear an sgioba a bha a' frithealadh stèisean iasgaich a' bhradain ann an Leathallt air an Eilean Sgitheanach. Tha iad a' gabhail drama ach an comharraich iad deireadh seusan an iasgaich. Bha obair an iasgaich a' cumail iomadh duine san sgìre ann an obair, ach dìreach fad an t-seusain. Chun an seo, tha dithis de na fir aithnichte – aig a’ chùl sa mheadhan, thathas air Aonghas Stiùbhart à Bhaltos aithneachadh, agus san dàrna àite bho dheas , le leth-aghaidh a’ sealltainn, tha Aoghas MacLeòid à Grealainn. Tha na fireannaich nan suidhe air deice an 'Nereid', a' phrìomh bhàta, a bha ga chumail ann am Port Rìgh agus a sheòladh a-mach gu stèiseanan eile a' bhradain a' toirt leis deigh, lìn agus stuthan sholair agus a' toirt a' bhradain ùr-ghlacte air ais a Phort Rìgh don taigh-deighe, far am biodh e air a stòradh gus an deidheadh a reic no a thogail bhon Eilean Sgitheanach. Bhiodh an 'Nereid' a' dol latha mu seach do stèisean Stafainn agus an uairsin don Bhràigh agus do Ratharsair an ath latha. West Highland Salmon Fisheries Co Ltd Ann an 1944 cheannaich Seumas Banks & Mic, Peairt, màl iasgaich a' bhradain aig Oighreachd Chille Mhoire san Eilean Sgitheanach, bho A Powrie & Co, agus chuir e air bhonn a' West Highland Salmon Fisheries Co Ltd' gus am màl obrachadh. Chùm an companaidh a' dol gu ruig 1962 nuair a chaidh a reic gu Coinneach MacMhathain, Port Rìgh. Nuair a ghabh Banks & Mic thairis am màl bha stèiseanan iasgaich ann an Leathallt, Rigg (Boraraig), Stafainn, Port Rìgh, Camas Tianabhaig Bail' Meadhanach agus Caisteal Bhròchaill (ann an Ratharsair). Ann an 1956 chaidh Bail' Meadhanach agus Camas Tianabhaig a chur còmhla mar stèisean a' Bhràighe, le triùir ag obair ann, ged a bhiodh ceathrar ag obair mar bu trice sna stèiseanan eile. Bhiodh an companaidh a' cumail mu 28 duine ann an obair gach bliadhna, agus an obair ga thairgse dhan aon fheadhainn gach bliadhna mus fheuchadh an companaidh ri daoine ùra fhastadh. Bhiodh an seusan a' tòiseachadh fada sa Ghiblean/ tràth sa Chèitean agus a' dol gu deireadh an Lùnastail. Bhiodh grùnn fhireannaich cuideachd gam fastadh ann am mìosan a' gheamhraidh ach an toireadh iad deigh a nìos o dhama an t-Slugain gu bhith air a stòradh san taigh-deighe aig cidhe Phort Rìgh. Bhiodh gach ball den sgioba a' faighinn cùmhnant le fios air tuarastal, sgeama airgid a-bharrachd a bha san amharc agus uairean obrach agus chaidh oilisgin agus bòtannan rubair a thoirt dha. Chaidh an t-iasg glacte a roinn ann am bradan, bànag agus breac, agus àireamh nam bànag a bu mhotha. Gach bliadhna ghlacadh iad mu 3000 iasg uile-gu-lèir fada sna 1940an agus tràth sna 1950an. Ann an 1957 chaidh an àireamh a bu mhotha a-riamh a ghlacadh - faisg air 10,000 iasg. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2313120&mime_type=&launchZoom=13120 Chapman's Garage on King Street, Inverness An seòmar-taisbeanaidh aig Garaids Chapman air Sràid an Rìgh, Inbhir Nis. Tha diofar sheòrsachan càraichean Ford air an taisbeanadh. Air an làimh chlì, as fhaisge air a chamara, tha Ford Consul agus air a chùlaibh tha Ford Anglia 100E agus Ford Prefect. Tha dà Ford Anglia 100E nas fhaisg air a’ chamara air an làimh dheis. Air an cùlaibh sin tha Ford Prefect agus Ford Popular x2 (Anglia no Prefect). Tha 100E aig an fhìor chùl. Faodar an dealbh seo a cheannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2321115&mime_type=&launchZoom=21115