<link>http://www.ambaile.org.uk/</link> <logo url="http://www.ambaile.org.uk/images/logo.gif"/> <atom:link rel="next" href="http://www.ambaile.org.uk/?language=gd&service=search&action=do_quick_search&q=&rss_mode=1&page=2"/> <item> <title>Dol fodha na h-Iolaire Chaidh an soitheach An Iolaire fodha far cladach Leòdhais ann an 1 am Faoilleach 1919, an uair a bha iad a' tilleadh dhachaigh le feadhainn a bha air a bhith a' sabaid anns a' Chiad Chogadh Mhòr. Dhen dà cheud, trì fichead agus a trì deug duine a bha air bòrd cha d' fhuair às ach trì fichead sa trì le am beatha. Anns an earran èisteachd seo, tha fear a bha a' fuireach ann an Steòrnabhagh a' cuimhneachadh air a' mhòr-thubaist. 'This is the story of the sinking of the Iolaire which was a naval vessel for naval personnel only. It sailed twice a day between Stornoway and Kyle during the First World War. It happened on New Year's Eve. We were at a party - quite a crowd of youngsters - and the night was so stormy that going home, after leaving the party, we had to hold on to each other. And we took each other home, each getting off at our own home, until we all arrived home. I was working in the Post Office at the time, in Stornoway, and on my way to work, the following morning, I met the girl MacAskill, whose brother was in the navy, and he arrived home in the early hours of the morning. He had been on the Iolaire, had swam ashore, and walked to his home which was about two miles from Shandwick. You know, the Stornoway harbour, it's quite narrow at the entrance, and you turn round and it's a mile to the pier. Well, it was said that the captain, instead of turning round, he went straight across and beached. And I remember going along Shore Street and seeing lorries and carts with bodies piled up and tied with rope. Most of the Stornoway boys, their bodies had been taken to the country by their fathers, and it was quite a common thing to meet a cart going along Cromwell Street with a coffin. They were so short of coffins that eventually a boat came from Kyle with coffins. I heard - but I didn't see - I heard they were just boxes. One man had a son in the army and a son in the navy. The naval boy was coming home on leave and he, of course, was on the Iolaire. He met his brother at Kyle and his brother said, 'It's a pity I couldn't get on the Iolaire and get home together', because they belonged to the country, miles from Stornoway. The brother said, 'Just wait a minute' he said. He went aboard the Iolaire, got an oilskin, his brother put it on over his kilt, went aboard the Iolaire, and the two of them were lost. It was dreadful. I sometimes wonder if I really saw it. But I did' http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%232035&mime_type=&launchZoom=2035 Ceann-cunntais aig R. MacRath 's a Mhic, Einnseanìrean Chàraichean agus Maighstearan Eich a' Phuist 'S e seo an ceann-cunntais aig R. MacRath 's a Mhic, einnseanairean chàraichean agus maighstirean eich a' phuist. Chaidh an cunntas a chur a-mach ann an 1914. Ann an 1878, thàinig Ruairidh MacRath on Mhanachainn agus Uilleam Dick on Chaisteal Ruadh còmhla mar chompàirtichean ann an gnothachas a bha a' tairgse, air mhàl, charbadan air an tarraing le eich. Bha iad cuideachd ag obair mar àite-dèiligidh a' phuist. Nuair a nochd càraichean, bha ùidh aig MacRath is Dick chan ann a-mhàin ann an càraichean air mhàl, ach cuideachd ann a bhith gan reic agus gan seirbhiseachd cuideachd. Mar a dh'fhàs taobh seo na gnothachais, lùghdaich an taobh a bha ag obair le eich air mhàl agus leis a' phost. An-diugh, fhathast , 's i tè de na companaidhean as motha air feadh na Gàidhealtachd ann an gnothaichean chàraichean. Chaidh cinn-chunntasan an cleachdadh ann an gnothaichean reic o mun cuairt air an 18mh linn gu meadhan an 20mh linn. Sna bliadhnaichean deireannach aca bha iad air a dhol a-steach nan ceann-litrichean cuideachd airson sgrìobhadh gu daoine. 'S ann às a' chairt-mhalairt, mar a dh'aithnicheadh e, a thàinig an ceann-cunntais agus a bharrachd air a bhith na chunntas òagus na chuidhteas, bha e cuideachd feumail na shanas gus companaidh a mholadh. Mar bu trice, air a' cheann-chunntais bhiodh ainm, ceàrd, comharra-ceàrd agus seòladh na companaidh. Bhiodh àireamh a' chunntais, fios mu phàigheadh, liosta den bhathar agus suim uile gu lèir, uile air an sgrìobhadh air. Bhiodh cuid de chinn-chunntasan ann air am biodh dealbh den bhùth no den fhactaraidh agus clàr den bhathar a bha iad a' reic, leithid adan, brògan no tombaca http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%238193&mime_type=&launchZoom=8193 Leabhar Theisteanasan Caomhnadh Nàiseanta This image shows a National Savings Certificates book. This page shows an included pocket for a holder's card. The instructions state that savings stamps can be purchased from Post Offices or appointed traders. Collected stamps can then be exchanged for certificates. Founded in 1881 as the Post Office Savings bank and supported by the Government, National Savings had a dual purpose. Set up to encourage British people to save more, invested funds could then be borrowed by the Chancellor to be put towards public funding. In 1916, the scheme was expanded to increase funds for the war effort and by 1956, premium bonds had been introduced. The initiative has changed name over the years and is in existence today as National Savings & Investments, still supported by the Government. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%238584&mime_type=&launchZoom=8584 Cairt Neach-gleidhidh Theisteanasan caomhnaidh Nàiseanta This image shows a National Savings Certificates holder's card, dated from 1944. The signature shows it to be the property of Mr J. Gordon and recorded on the card is the information that he is currently a prisoner in Japanese hands. The holder's card is required to be produced on seeking repayment for savings certificates at Post Offices or appointed traders. Founded in 1881 as the Post Office Savings bank and supported by the Government, National Savings had a dual purpose. Set up to encourage British people to save more, invested funds could then be borrowed by the Chancellor to be put towards public funding. In 1916, the scheme was expanded to increase funds for the war effort and by 1956, premium bonds had been introduced. The initiative has changed name over the years and is in existence today as National Savings & Investments, still supported by the Government. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%238588&mime_type=&launchZoom=8588 'Bàgh Chaol Àcainn', An t-Eilean Sgitheanach Is e 'Kyleakin Bay, Skye', tiotal na cairt-puist seo ach is e Loch Aillse an t-ainm ceart air a' chaolas seo eadar tìr-mòr agus an t-Eilean Sgitheanach. Chaidh a' chairt a chlò-bhualadh mun bhliadhna 1900 agus aig an àm sin, b' e a' mhuir a' phrìomh dhòigh chòmhdhail agus bha iasgach na phàirt chudromach de bheatha làitheil na sgìre. Bha tòrr diofar sheòrsaichean bhàtaichean agus bhàtaichean-smùid rim faicinn air a' chaolas thrang seo. B' e Loch Aillse a' phrìomh shlighe aiseig eadar Caol Loch Aillse air tìr-mòr agus Caol Àcainn san Eilean Sgitheanach le seirbheis aiseig chunbhalach cho math ri tòrr bhàtaichean prìobhaideach air an t-slighe. Tha slighe aiseig nas giorra ann far a bheil bàta a' dol eadar Caol Reatha agus Gleann Eilg rè mìosan an t-samhraidh. Bhiodh bàtaichean-smùid a' siubhal gu cunbhalach à Glaschu, a' stad ann an Caol Loch Aillse air an t-slighe agus an uair sin a' dol gu Port Rìgh san Eilean Sgitheanach agus gu Innse Ghall. Dh'fhàs Caol Loch Aillse na bu chudromaiche mar phort nuair a thàinig an rathad-iarainn don bhaile agus a leudaich bathair agus àireamh an luchd-siubhail. Bha a' chairt-phuist seo air aon de sreath a chaidh a chlò-bhualadh às leth D. Mac a' Phearsain aig an robh oifis puist agus bùth ann an Caol Àcainn. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2312879&mime_type=&launchZoom=12879 Baile Àird a' Bhàsair, an t-Eilean Sgitheanach Tha Àird a' Bhàsair aig ceann a deas iar-eilein Shlèibhte san Eilean Sgitheanach. Leis mar a tha an t-aiseag a' tighinn gu Armadal a tha faisg air làimh, agus Sabhal Mòr Ostaig, an Colaiste Gàidhlig a tha dìreach shuas an rathad, tha a h-uile goireas baile ann an Àird a' Bhàsair - taigh-òsta, bùithtean agus post-oifis. Ged a tha mòran a bharrachd a' fuireach ann an-diugh na bh' ann nuair a chaidh a' chairt phuist seo a dhèanamh, tha Àird a' Bhàsair fhathast na bhaile beag brèagha na laighe gu sgiamhach a' coimhead thairis air Caolas Shlèibhte S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2313053&mime_type=&launchZoom=13053 Baile Àird a' Bhàsair, an t-Eilean Sgitheanach Tha Àird a' Bhàsair aig ceann a deas iar-eilein Shlèibhte san Eilean Sgitheanach. Leis mar a tha an t-aiseag a' tighinn gu Armadal a tha faisg air làimh, agus Sabhal Mòr Ostaig, an Colaiste Gàidhlig a tha dìreach shuas an rathad, tha a h-uile goireas baile ann an Àird a' Bhàsair - taigh-òsta, bùithtean agus post-oifis. Ged a tha mòran a bharrachd a' fuireach ann an-diugh na bh' ann nuair a chaidh a' chairt phuist seo a dhèanamh, tha Àird a' Bhàsair fhathast na bhaile beag brèagha na laighe gu sgiamhach a' coimhead thairis air Caolas Shlèibhte S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2313054&mime_type=&launchZoom=13054 Baile Àird a' Bhàsair, an t-Eilean Sgitheanach Tha Àird a' Bhàsair aig ceann a deas iar-eilein Shlèibhte san Eilean Sgitheanach. Leis mar a tha an t-aiseag a' tighinn gu Armadal a tha faisg air làimh, agus Sabhal Mòr Ostaig, an Colaiste Gàidhlig a tha dìreach shuas an rathad, tha a h-uile goireas baile ann an Àird a' Bhàsair - taigh-òsta, bùithtean agus post-oifis. Ged a tha mòran a bharrachd a' fuireach ann an-diugh na bh' ann nuair a chaidh a' chairt phuist seo a dhèanamh, tha Àird a' Bhàsair fhathast na bhaile beag brèagha na laighe gu sgiamhach a' coimhead thairis air Caolas Shlèibhte S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu: Skye and Lochalsh Archives http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2313055&mime_type=&launchZoom=13055 Srath Pheofhair a' sealltainn gu Inbhir Pheofharain Tha a' chairt seo a' sealltainn Srath Pheothair, agus Inbhir Pheofharain nas fhaide às. Tha Abhainn Pheofhair a' sruthadh tron ghleann seo gu Inbhir Pheofharain aig ceann Caolas Chrombaigh, ach gu 500AD bha beul na h-aibhne an Srath Pheofhair, còig mìle nas fhaide air an taobh an iar, agus b' e cladach eabrach a bh' ann an làr an t-sratha. Mean air mhean, thiormaich an talamh, agus dh'fhàs e cho cruaidh is gum faodadh daoine taighean a thogail an seo. Air an taobh chlì, air an taobh a deas dhen t-srath, tha Cnoc Fearralaidh. 'S e Cnoc Fearralaidh bàrr druim nam beanntan ris an canar Druim a' Chait. Às an seo tha deagh sheallaidhean cho fada ri Creag Phàdraig faisg air Inbhir Nis, agus stallachan nan Sùdraichean a Tuath an Cromba. Air a mullach tha seann dùn glainnichte a dh'fhaodadh a bha na dhaingneachd aig Rìgh Brùd. 'S e th' ann an dùn glainnichte ach fear far an deach na bàbhuinnean a losgadh aig teas cho àrd 's gun do leagh na clachan còmhla mar thòrr glainne. 'S math dh'fhaodte gur e tubaist a bh' anns an teine, air neo gun deach a chleachdadh a dh' aona ghnothaich gus na ballachan a neartachadh, air neo gun do thachair e air sgàth cogaidh http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2332324&mime_type=&launchZoom=32324 Air Abhainn Ghairbh Chithear sealladh "air Abhainn Ghairbh" sa chairt-phuist seo. Tha Abhainn Ghairbh, a tha suidhichte ann an Ros is Cromba, na phàirt den Alltan Dubh os cionn Loch Maol Fhinn. Tha bun aibhne an Alltain Dhuibh anns na beanntan aig ceann Shrath Bhathaich. Chaidh dam a thogail air an abhainn anns na 1950an gus Loch Bhathaich a thogail. Tha an loch na phàirt de sgeama dealan-uisge Shrath Chonain. 'S ann às an loch seo a tha Abhainn Shrath a' Bhàthaich a' sruthadh. Às dèidh comar Abhainn Ghairbh is Abhainn Ghlascarach, is e an t-Alltan Dubh a chanar ris. Tha an t-Alltan Dubh, a tha cliùiteach airson iasgach a' bhradain is a' bhric, a' sruthadh do Loch Maol-Fhinn agus an uair sin don Abhainn Chonain. Is e an 'River Rasay' an t-ainm a th' aig an Old Statistical Account (1791-99) oirre http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2332499&mime_type=&launchZoom=32499 Feasgar thar Ghlàmaig, An t-Eilean Sgitheanach 'S e an tiotal a th' air a' chairt-phuist seo 'Feasgar thar Ghlamarg', 's chan e Ghlàmaig, ach seachad air an sin tha an sealladh seo on Àth Leathann san Eilean Sgitheanach gun atharrachadh idir. Chaidh an companaidh a rinn a' chairt a thòiseachadh le Raphael Tuck. Thàinig e fhèin 's a theaghlach a Bhreatainn o Phrussia an Ear ann an 1865 agus thairis air grnn bhliadhnachan, còmhla ri triùir de a mhic, chuir e companaidh air leth soirbheachail air bhonn, fear de na companaidhean a b' urramaiche a bha a' dèanamh clò-bhualadh gu ìre eireachdail de chairtean, mìosachain agus leabhraichean, a bharrachd air cairtean-puist. B' e Adolf Tuck fear den luchd-iomairt a bha ag iarraidh air a' Phost Oifis cairtean de mheud na bu mhotha, 5.5 x 3.3 oirlich, a thoirt a-steach, cairtean a leigeadh leis na clò-bhualadairean deilbh nas fheàrr a shealltainn. Ann an 1904, bha 15,000 cairt-phuist aig Tuck 's a Mhic ann an clò ach san Dùbhlachd 1940, chaidh togalaichean a' chompanaidh ann an Lunnainn a sgrios ann an ionnsaigh-adhair agus chaidh na clàran aca gu lèir a chall http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2334280&mime_type=&launchZoom=34280 Baile Àird a' Bhàsair, an t-Eilean Sgitheanach Tha Àird a' Bhàsair aig ceann a deas iar-eilein Shlèibhte san Eilean Sgitheanach. Leis mar a tha an t-aiseag a' tighinn gu Armadal a tha faisg air làimh, agus Sabhal Mòr Ostaig, an Colaiste Gàidhlig a tha dìreach shuas an rathad, tha a h-uile goireas baile ann an Àird a' Bhàsair - taigh-òsta, bùithtean agus post-oifis. Ged a tha mòran a bharrachd a' fuireach ann an-diugh na bh' ann nuair a chaidh a' chairt phuist seo a dhèanamh, tha Àird a' Bhàsair fhathast na bhaile beag brèagha na laighe gu sgiamhach a' coimhead thairis air Caolas Shlèibhte http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2334544&mime_type=&launchZoom=34544 Baile Àird a' Bhàsair, an t-Eilean Sgitheanach Tha Àird a' Bhàsair aig ceann a deas iar-eilein Shlèibhte san Eilean Sgitheanach. Leis mar a tha an t-aiseag a' tighinn gu Armadal a tha faisg air làimh, agus Sabhal Mòr Ostaig, an Colaiste Gàidhlig a tha dìreach shuas an rathad, tha a h-uile goireas baile ann an Àird a' Bhàsair - taigh-òsta, bùithtean agus post-oifis. Ged a tha mòran a bharrachd a' fuireach ann an-diugh na bh' ann nuair a chaidh a' chairt phuist seo a dhèanamh, tha Àird a' Bhàsair fhathast na bhaile beag brèagha na laighe gu sgiamhach a' coimhead thairis air Caolas Shlèibhte http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2337166&mime_type=&launchZoom=37166 Baile Àird a' Bhàsair, an t-Eilean Sgitheanach Tha Àird a' Bhàsair aig ceann a deas iar-eilein Shlèibhte san Eilean Sgitheanach. Leis mar a tha an t-aiseag a' tighinn gu Armadal a tha faisg air làimh, agus Sabhal Mòr Ostaig, an Colaiste Gàidhlig a tha dìreach shuas an rathad, tha a h-uile goireas baile ann an Àird a' Bhàsair - taigh-òsta, bùithtean agus post-oifis. Ged a tha mòran a bharrachd a' fuireach ann an-diugh na bh' ann nuair a chaidh a' chairt phuist seo a dhèanamh, tha Àird a' Bhàsair fhathast na bhaile beag brèagha na laighe gu sgiamhach a' coimhead thairis air Caolas Shlèibhte http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2337487&mime_type=&launchZoom=37487 Na Sìophortaich aig Campa ann an Cinn a' Ghiùthsaich, 1915 Chuireadh a' chairt-phuist seo bho M MacLeod gu Miss Campbell san Dòrnaidh, Aichillidh Bhuidhe. Tha an teacsa ag ràdh E coy 4th Sfth Hldrs(Sic). An Campa. Cinn a' Ghiùthsaich. "Just a P.C. to let you know we got here all right. We had a weary time of it before we got to Ullapool. This is a very quiet place worse than Dornie. This is one of last year's cards. M Macleod" S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu Ullapool Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2340123&mime_type=&launchZoom=40123 Na Sìophortaich aig Campa ann an Cinn a' Ghiùthsaich, c1914 Cairt-phuist gu Miss Campbell san Dòrnaidh, Aichillidh Bhuidhe bho Champa nan Sìophortach. Chan eil aithne air cò chuir a' chairt ach tha e ag ràdh gu bheil cùisean a' còrdadh ris S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is prìsean, cuir post-d gu Ullapool Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2340126&mime_type=&launchZoom=40126 Taigh Loch a' Chroisg - Taigh-còmhnaidh Shiorrachd Rois aig Sir Artair Bignold BP Sealladh thairis air Loch Roisg taobh Taigh Loch Roisg, faisg air Ach na Sìne. Tha an loch faisg air ceithir mìle ann am faid agus tha e na laighe 508 troigh os cionn ìre na mara. Tha cliù aig Loch a' Chroisg airson iasgach a' bhric. B' e taigh-còmhnaidh Shiorrachd Rois aig Sir Artair Bignold BP a bh' ann an Taigh Loch a' Chroisg. Bha e na BhP, agus cuideachd b' e Ceannard Comunn Gàidhlig Inbhir Nis ann an 1901 is 1902, agus chaidh ridireachd a bhuileachadh air an 5mh Iuchar 1904. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Gairloch Heritage Museum http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%235036&mime_type=&launchZoom=5036 Loch a' Chroisg A snowy picture of Loch Rosque in the parish of Contin, Ross & Cromarty. Tha an loch faisg air ceithir mìle a dh'fhaid agus tha i 508 troigh os cionn na mara. Tha cliù math aig an loch seo airson deagh bhreac. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2328908&mime_type=&launchZoom=28908 Sgùrr Mhuilinn, Loch a' Chroisg Seo dealbh de Loch a' Chroisgg ann am paraiste Chunndainn, Ros agus Cromba. Tha an loch faisg air ceithir mìle a dh'fhaid agus tha i 508 troigh os cionn na mara. Tha cliù math aig an loch seo airson deagh bhreac. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2328912&mime_type=&launchZoom=28912 Loch a' Chroisg Dealbh de Loch a' Chroisg san t-sneachd ann am paraiste Chunndainn, Ros & Cromba. Tha an loch faisg air ceithir mìle a dh'fhaid agus tha i 508 troigh os cionn na mara. Tha cliù mhath aig an loch seo airson deagh bhreac. Chithear fhathast loidhne de sheann rathad nan dròbhairean mu 100 troigh os cionn an rathaid mhòir air taobh tuath Loch a' Chroisg http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2328917&mime_type=&launchZoom=28917 Loch a' Chroisg A snowy picture of Loch a' Chroisg in the parish of Contin, Ross & Cromarty. Tha an loch faisg air ceithir mìle a dh'fhaid agus tha i 508 troigh os cionn na mara. Tha cliù mhath aig an loch seo airson deagh bhreac. Chithear fhathast loidhne de sheann rathad nan dròbhairean mu 100 troigh os cionn an rathaid mhòir air taobh tuath Loch a' Chroisg. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2328999&mime_type=&launchZoom=28999 Ach na Sìne bho Loch a' Chroisg Chithear baile beag Ach na Sìne bho Loch a' Chroisg anns a' chairt-phuist seo. Tha Ach na Sìne aig crois-rathaid bho Gheàrrloch agus Caol Loch Aillse gu Inbhir Nis. Bha na slighean seo air an cleachdadh le dròbhairean a bha a' dèanamh air margaidhean. Tha fianais ann air seo bhon ainm 'Loch a' Chroisg'. Chaidh rathaidean a thogail faisg air slighean nan dròbhairean tràth san 19mh linn leis an innleadair Tòmas Telford. Thàinig an rathad-iarainn do dh'Ach na Sìne ann an 1870 - nuair a dh'fhosgail Rathad-iarainn na Gàidhealtachd an loidhne eadar Inbhir Pheofharain agus an t-Eilean Sgitheanach. Dh'fhosgail an companaidh rèile Taigh-òsta Ach na Sìne ri taobh an àrd-ùrlar an ear ach chaidh an togalach a sgrios le teine tràth sna 1990an. Tha an rathad-iarainn fhathast ann ach is e luchd-turais as motha a tha ga chleachdadh gus na seallaidhean brèagha fhaicinn. Dh'fhaodte gun d'fhuair am baile a ainm a chionn's gu bheil e suidhichte ann an gleann leathann Abhainn Bran far nach eil mòran fasgadh ann. Tha am baile ainmeil airson Barraidean Ach na Sìne a tha nan deagh eisimpleirean de 'glacial outwash deltas' a chaidh a chruthachadh na mìlean de bhliadhnaichean air ais http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2333244&mime_type=&launchZoom=33244 Loidse Loch a' Chroisg, Ach na Sìne Chithear Loidse Loch a' Chroisg faisg air Ach na Sìne anns a' chairt-phuist seo. Bha e uair na dachaigh don Ridire Arthur Bignold. Bha e na Bhall Pàrlamaid agus na cheannard air Comann Gàidhlig Inbhir Nis ann an 1901 agus 1902. Tha an Loidse faisg air Loch a' Chroisg. Dh'fhaoidte gun deach ainm an locha a chur air le dròbhairean a bhiodh a' stad ann air an slighe bho Thaobh Siar Rois do na margaidhean ann an Inbhir Pheofharain is Inbhir Nis http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2333245&mime_type=&launchZoom=33245 Loch a' Chroisg, a' coimhead gu Sgur a' Mhuilinn Chithear Loch a' Chroisg anns a' chairt-phuist seo. Dh'fhaodte gun deach ainm an locha a chur air le dròbhairean a bhiodh a' stad ann air an slighe bho Thaobh Siar Rois do na margaidhean ann an Inbhir Pheofharain is Inbhir Nis. Tha an loch 3 mìle (5km) a dh'fhaid bho iar gu ear agus tha e math airson iasgaich a' bhric. Is e sreath de chòig stùcan a th' ann an Sgurr a' Mhuillinn. Tha e 2845 troighean a dh'àirde aig a' phuing as àirde. Tha e air aon de na seallaidhean as ainmeil air an rathad-iarann brèagha eadar Inbhir Pheofharain is Caol Loch Aillse http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2333246&mime_type=&launchZoom=33246 An Seòmar-suidhe, Taigh-òsta Stèisean an Aghaidh Mhòir Tha a' chàirt-puist seo a' sealltainn leth-a-staigh o linn Eideird ann an seòmar-suidhe Taigh-òsta Stèisean an Aghaidh Mhòir. Thàinig An Aghaidh Mhòr gu bith sna1600an ach gus an tàinig an rathad-iarainn ann an 1862 cha robh ann ach beagan thaighean sgapte agus taigh-òsta beag. Ann an 1892, air tàilleabh loidhnichean an rèile gu Inbhir Nis, Peairt agus Farrais, b' e ceangal cudromach a bh'ann. Dh'fhàs e gu luath, an toiseach mar àite-fuirich do luchd-obrach an rèile agus an uair sin do dhaoine beartach a bhiodh ri sealg is iasgach. Chunnaic am baile sàmhach, Gàidhealach seo tuilleadh leasachaidh anns na 1960an. Thàinig An Aghaidh Mhòr air adhart gu mòr nuair a dh'fhosgladh àrainn-sgithidh A' Mhonaidh Ruaidh, ochd mìle air falbh, ann an 1961 agus a-rithist ann an 1966 nuair a dh'fhosgladh inoad làithean-saora sònraichte. Ged tha, chan eil na togalaichean cruadhtain, a bha cho tlachdmhor dha na h-ailteirean an uair sin, a' còrdadh ri daoine a-nis agus bidh ionad nan làithean-saora air a leasachadh. An-diugh, bidh luchd-turais san àrainn fad na bliadhna agus tha caochladh mòr de chur-seachadan ann ri dhèanamh. Tha Am Monadh Ruadh, a' phàirc nàiseanta as motha ann am Breatainn, na àite sònraichte le seallaidhean-tìre de bheanntan, fuigheall de ghiùthsaich Albannaich, aibhnichean, lochan agus gleanntan. Tha mòran eòin, bheathaichean agus lusan a tha ann an cunnart a' fàs an seo http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2331882&mime_type=&launchZoom=31882 The Pot Luck Tea Rooms, An Aghaidh Mhòr Tha a' chàirt-phuist seo bho anmoch san 20mh linn a' sealltainn "The Pot Luck Tea Rooms" anns An Aghaidh Mhòir. A-nis 's e taigh-bìdh a th'ann. Thàinig An Aghaidh Mhòr gu bith sna1600an ach gus an tàinig an rathad-iarainn ann an 1862 cha robh ann ach beagan thaighean sgapte agus taigh-òsta beag. Ann an 1892, air tàilleabh loidhnichean an rèile gu Inbhir Nis, Peairt agus Farrais, b' e ceangal cudromach a bh'ann. Dh'fhàs e gu luath, an toiseach mar àite-fuirich do luchd-obrach an rèile agus an uair sin do dhaoine beartach a bhiodh ri sealg is iasgach. Chunnaic am baile sàmhach, Gàidhealach seo tuilleadh leasachaidh anns na 1960an. Thàinig An Aghaidh Mhòr air adhart gu mòr nuair a dh'fhosgladh àrainn-sgithidh A' Mhonaidh Ruaidh, ochd mìle air falbh, ann an 1961 agus a-rithist ann an 1966 nuair a dh'fhosgladh inoad làithean-saora sònraichte. Ged tha, chan eil na togalaichean cruadhtain, a bha cho tlachdmhor dha na h-ailteirean an uair sin, a' còrdadh ri daoine a-nis agus bidh ionad nan làithean-saora air a leasachadh. An-diugh, bidh luchd-turais san àrainn fad na bliadhna agus tha caochladh mòr de chur-seachadan ann ri dhèanamh. Tha Am Monadh Ruadh, a' phàirc nàiseanta as motha ann am Breatainn, na àite sònraichte le seallaidhean-tìre de bheanntan, fuigheall de ghiùthsaich Albannaich, aibhnichean, lochan agus gleanntan. Tha mòran eòin, bheathaichean agus lusan a tha ann an cunnart a' fàs an seo http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2331885&mime_type=&launchZoom=31885 Royal Tandoori & Happy Haggis, An Aghaidh Mhòr San dealbh-chamara seo chithear Rumannan Tea 'Pot Luck' a bh' ann uaireigin san Aghaidh Mhòir. An-diugh tha taigh-bìdh agus giùlan-air-falbh sna togalaichean - an 'Royal Tandoori' agus an 'Happy Haggis'. Thàinig An Aghaidh Mhòr gu bith sna1600an ach gus an tàinig an rathad-iarainn ann an 1862 cha robh ann ach beagan thaighean sgapte agus taigh-òsta beag. Ann an 1892, air tàilleabh loidhnichean an rèile gu Inbhir Nis, Peairt agus Farrais, b' e ceangal cudromach a bh'ann. Dh'fhàs e gu luath, an toiseach mar àite-fuirich do luchd-obrach an rèile agus an uair sin do dhaoine beartach a bhiodh ri sealg is iasgach. Chunnaic am baile sàmhach, Gàidhealach seo tuilleadh leasachaidh anns na 1960an. Thàinig An Aghaidh Mhòr air adhart gu mòr nuair a dh'fhosgladh àrainn-sgithidh A' Mhonaidh Ruaidh, ochd mìle air falbh, ann an 1961 agus a-rithist ann an 1966 nuair a dh'fhosgladh inoad làithean-saora sònraichte. Ged tha, chan eil na togalaichean cruadhtain, a bha cho tlachdmhor dha na h-ailteirean an uair sin, a' còrdadh ri daoine a-nis agus bidh ionad nan làithean-saora air a leasachadh. An-diugh, bidh luchd-turais san àrainn fad na bliadhna agus tha caochladh mòr de chur-seachadan ann ri dhèanamh. Tha Am Monadh Ruadh, a' phàirc nàiseanta as motha ann am Breatainn, na àite sònraichte le seallaidhean-tìre de bheanntan, fuigheall de ghiùthsaich Albannaich, aibhnichean, lochan agus gleanntan. Tha mòran eòin, bheathaichean agus lusan a tha ann an cunnart a' fàs an seo. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2331886&mime_type=&launchZoom=31886 Bràigh an Aghaidh Mhòr Tha a'chàirt-puist seo a'sealltainn Bràigh An Aghaidh Mhòir. Tha An Aghaidh Mhòr air a bhith beò bhon 1600an ach gus an tàinig an rathad-iarainn ann an 1862 cha robh ann ach taighean sgaipte agus taigh-aoidheachd. A 1892, air tàilleabh na linntean gu Inbhir Nis, Peart agus Farrais, b'e ceangal cudromach a bh'ann. Dh'fhàs e gu luath, aig an toiseach airson àite-fuirich a shloar do luchd-obrach na reile agus an uair sin do luchd-beartaich a'lorg na sealgaireachd, iasgach is losgadh. Chunnaic am sàmhach, Gàidhleach seo piseach eile ann an leasachadh anns na 1960an. Chinn An Aghaidh Mhòr nuair a dh'fhosgladh àrainn-sgìtheadh Cairngorm, ochd mìltean air falbh, ann an 1961 agus a-ris ann an 1966 nuair a dh'fhosgladh inoad làithean-saora sònraichte. Ged tha, chan eil na togalaichean cruadhtan, cho tlachdmhor dhan h-ailteirean an uair sin, a seasamh deuchainn na h-ùine agus bi an ionad làithean saora ùraichte. An-diugh, bi luchd-turais 'san àrainn fad na bliadhna caochladh mòr de na cur-seachadan ri dhèanamh. Tha Am Monadh Ruadh, pairc nàiseanta as motha ann am Breatainn, àit àraid, sònraichte le sealladh-tìre beanntach Artach, còrran de na giùthsach Albannach, aibhnichean, lochan agus gleanntan agus 's e an dachaigh aig mòran eòin, beathaichean agus lusan an cunnart. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2331954&mime_type=&launchZoom=31954 Rathad Grampian, An Aghaidh Mhòr 'S ann o thràth san 20mh linn a tha a' chairt-phuist seo le dealbh de rathad san Aghaidh Mhòir. Tha An Aghaidh Mhòr air a bhith ann o na 1600an ach cha robh ann ach a dhà no trì thaighean agus taigh-seinnse gus an tàinig an rèile ann an 1862. Ach ann an 1892, le loidhnichean a' dol gu Inbhir Nis, Peairt agus Farrais, 's e ceangal glè chudromach a bh' ann. Dh'fhàs e luath, an toiseach na bhaile-fuirich do luchd-obrach na rèile ach an uair sin na àite do na daoine beartach a bha ri sealg agus iasgach. Sna 1960an thòisich ath-leasachadh eile sa bhaile bheag shàmhach seo. Nuair a dh'fhosgail ionad sgithidh air a' Mhonadh Ruadh, 8 mìle air falbh ann an 1961 agus an uair sin ionad sònraichte airson saor-laithean ann an 1966, 's ann a dh'fhàs e na bu mhotha buileach. Ach cha do sheas na togalaichean cruadhtain, air an robh ailtirean an là ud cho dèidheil, agus tha an t-ionad a-nis ga ath-thogail. An-diugh tha an t-àite a' frithealadh luchd-turais fad na bliadhna agus taghadh mòr de spòrs a-muigh ri fhaighinn ann. 'S e àite sònraichte gun choimeas a tha sa Mhonadh Ruadh, a' phàirc nàiseanta as motha ann am Breatainn, le beanntan fuaraidh, fuigheall na seann ghiuthsaich Chailleannaich, aibhnichean, lochan agus glinn, agus tha e na dhachaigh do dh'iomadh gnè eòin, bheathaichean agus lusan a tha ann an cunnart http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2331955&mime_type=&launchZoom=31955 Rathad Grampian, An Aghaidh Mhòr San dealbh-chamara seo chithear an t-sràid mhòr - Rathad Grampian - san Aghaidh Mhòir, tuath air meadhan a' bhaile. Tha An Aghaidh Mhòr air a bhith ann o na 1600an ach cha robh ann ach a dhà no trì thaighean agus taigh-seinnse gus an tàinig an rèile ann an 1862. Ach ann an 1892, le loidhnichean a' dol gu Inbhir Nis, Peairt agus Farrais, 's e ceangal glè chudromach a bh' ann. Dh'fhàs e luath, an toiseach na bhaile-fuirich do luchd-obrach na rèile ach an uair sin na àite do na daoine beartach a bha ri sealg agus iasgach. Sna 1960an thòisich ath-leasachadh eile sa bhaile bheag shàmhach seo. Nuair a dh'fhosgail ionad sgithidh air a' Mhonadh Ruadh, 8 mìle air falbh ann an 1961 agus an uair sin ionad sònraichte airson saor-laithean ann an 1966, 's ann a dh'fhàs e na bu mhotha buileach. Ach cha do sheas na togalaichean cruadhtain, air an robh ailtirean an là ud cho dèidheil, agus tha an t-ionad a-nis ga ath-thogail. An-diugh tha an t-àite a' frithealadh luchd-turais fad na bliadhna agus taghadh mòr de spòrs a-muigh ri fhaighinn ann. 'S e àite sònraichte gun choimeas a tha sa Mhonadh Ruadh, a' phàirc nàiseanta as motha ann am Breatainn, le beanntan fuaraidh, fuigheall na seann ghiuthsaich Chailleannaich, aibhnichean, lochan agus glinn, agus tha e na dhachaigh do dh'iomadh gnè eòin, bheathaichean agus lusan a tha ann an cunnart. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2331956&mime_type=&launchZoom=31956 Ionad na h-Aghaidh Mòire Tha a' chairt-phuist seo a' sealltainn Ionad na h-Aghaidh Mòire ann an Siorrachd Spè. Chaidh a thogail ann an 1966 mar thoradh air an leasachadh air raointean sgithidh a' Mhonaidh Ruaidh. Thug an t-ionad iomadach seirbheis eadar-dhealaichte to luchd-tadhail agus muinntir na h-Aghaidh Mòire, nam measg sin amar-snàimh, rinc-deighe, crazy goilf agus taigh-dhealbh. Ach, ged a dh'adhbharaich ailtireachd an togalaich tòrr connspaid agus dìreach an taobh a-staigh deich bliadhna, thàinig sgàinidhean anns a' choncrait. Beag air bheag, chaill daoine ùidh anns na goireasan seo agus thar ùine, chaidh na togalaichean a leagail gu làr gus an talamh a chleachdadh ann an dòigh nas prothaidiche. An-diugh, tha An Aghaigh Mhòr a-rithist na bhaile turasachd soirbheachail, le iomadach goireas eadar-dhealaichte ann do luchd-tadhail agus do mhuinntir an àite http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2331978&mime_type=&launchZoom=31978 Ionad an Aghaidh Mhòir agus am Monadh Ruadh Tha a' chairt seo a' sealltainn Ionad an Aghaidh Mhòir a thogadh ann an 1966 mar thoradh air leasachaidhean Àrainn-Sgitheadh a' Chàirn Ghuirm. Bha seirbhisean de dh'iomadh seòrsa, do mhuinntir an àite agus do luchd-turais, rim faighinn anns an ionad. Nam measg bha amar-snàmh, raon-deighe, goilf-gòrach agus taigh-dhealbh. Ach bha mòran connspaid ann mu chumadh nan togalaichean, agus an taobh a-staigh de 10 bliadhna nochd sgàinidhean anns a' chruadhtan. Mean air mhean, chailleadh ùidh anns na togalaichean, agus thairis air ùine chaidh an leagail gus feum na bu phrothidaiche a dhèanamh dhen talamh. An-diugh, tha an Aghaidh Mhòr a-rithist na àite-turasachd beòthail, le caochladh ghoireasan airson an dà chuid muinntir an àite agus luchd-turais http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2332047&mime_type=&launchZoom=32047 Taigh-òsta Srath-Spè san Aghaidh Mhòir Tha a' chairt seo a' sealltainn Taigh-òsta Srath-Spè san Aghaidh Mhòir, a thogadh an làimh ri Ionad an Aghaidh Mhòir. Thogadh Ionad na h-Aghaidh Mòire ann an 1966 mar thoradh air leasachaidhean Àrainn-sgithidh a' Mhonaidh Ruaidh. Bha seirbheisean de dh'iomadh seòrsa, do mhuinntir an àite agus do luchd-turais, rim faighinn anns an ionad. Nam measg bha taighean-òsta, taighean fèin-fhrithealaidh, amar-snàmh, raon-deighe, goilf-gòrach agus taigh-dhealbh. Ach bha chonnspaid ann mu chumadh nan togalaichean, agus an taobh a-staigh 10 bliadhna nochd sgàinidhean anns a' chruadhtan. Mean air mhean, chailleadh ùidh anns na togalaichean, agus thairis air ùine chaidh an leagail gus feum na bu phrothaidaiche a dhèanamh dhen talamh. An-diugh, tha an Aghaidh Mhòr a-rithist na àite turasachd beòthail, le caochladh ghoireasan airson na dà chuid muinntir an àite agus luchd-turais http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2332168&mime_type=&launchZoom=32168 Ionad na h-Aghaidh Mòire; Srath Spè Tha a' chairt-puist seo a' sealltainn Ionad na h-Aghaidh Mòire a chaidh a thogail ann an 1966 mar thoradh air an leasachadh air raointean sgithidh a' Mhonaidh Ruaidh. Thug an t-ionad iomadach seirbheis eadar-dhealaichte to luchd-tadhail agus muinntir na h-Aghaidh Mòire, nam measg sin amar-snàimh, rinc-deighe, crazy goilf agus taigh-dhealbh. Ach, ged a dh'adhbhraich ailtireachd an togalaich tòrr connspaid agus dìreach an taobh a-staigh deich bliadhna, thàinig sgàinidhean anns a' choncrait. Beag air bheag, chaill daoine ùidh anns na goireasan seo agus thar ùine, chaidh na togalaichean a leagail gu làr gus an talamh a chleachdadh ann an dòigh nas prothaidiche. An-diugh, tha An Aghaidh Mhòr a-rithist na bhaile turasachd soirbheachail, le iomadach goireas eadar-dhealaichte ann do luchd-tadhail agus do mhuinntir an àite http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2332169&mime_type=&launchZoom=32169 An Aghaidh Mhòr, Srath Spè Tha a' chairt-puist seo a' sealltainn a' phrìomh rathaid ann am baile na h-Aghaidh Mòire. Tha Taigh-òsta a' Mhonaidh Ruaidh air a' làimh chlì. Bha coimhearsnachd anns An Aghaidh Mhòr cho tràth ris na 1600an, ach cha deach am baile a stèidheachadh chun an dàrna leth dhen 19mh linn an uair a thàinig an loidhne-rèile. Ann an 1892, bha An Aghaigh Mhòr air ceangailean rèile fhaighinn gu Peairt, Inbhir Nis agus Farrais. Leis cho math 's a bha an t-àite far an robh am baile, air a chuairteachadh le beanntan a' Mhonaidh Ruaidh, chaidh am baile a dhèanamh na àite-turasachd bheanntan. 'S e àite-turasachd soirbheachail a th' anns An Aghaidh Mhòr an-diugh, le cothrom ann spòrsan geamhraidh agus rudan eile a dhèanamh an taobh a-staigh thogalaichean fad na bliadhna. Tha Taigh-òsta a Mhonaidh Ruaidh, agus iomadh taigh-òsta eile, fhathast a' toirt aoigheachd do luchd-tadhail a' bhaile http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2332192&mime_type=&launchZoom=32192 Taigh-òsta Stèisein na h-Aghaidh Mòire, An Aghaidh Mhòr, Srath Spè Cairt-phuist le Taigh-òsta Stèisen na h-Aghaidh Mhòir oirre. Tha am baile air a bheil An Aghaidh Mhòr air a bhith ann bho na 1600an ach cha robh ri lorg ann, gus an tàinig an rèile ann an 1862, ach beagan thaighean agus taigh-seinnse. Ann an 1892, ge-tà, le loidhnichean a' dol gu Inbhir Nis, Peairt agus Farrais, bha e an dèidh fàs gu bhith na ionad cudromach. Thàinig leasachadh gu math luath air a' bhaile, an toiseach gus àitichean-còmhnaidh a thoirt do luchd-obrach na rèile agus an uair sin do dhaoine beairteach a bha ri sealg agus iasgach ann. Chunnaic am baile beag sàmhach seo fàs mòr eile sna 1960an. Thug fosgladh ionad-sgithidh a' Mhonaidh Ruaidh, 8 mìle air falbh ann an 1961, agus an uair sin ionad sònraichte airson saor-làithean ann an 1966, fàs na bu mhotha buileach air. Ach cha do mhair na togalaichean cruadhtain, air an robh ailtirean cho dèidheil aig an àm sin, agus tha an t-ionad a-nis ga ath-leasachadh. Tha an sgìre an-diugh a' frithealadh luchd-turais fad na bliadhna le taghadh mòr de chur-seachadan a-muigh ann. 'S e àite sònraichte gun choimeas a tha sa Mhonadh Ruadh, a' phàirc nàiseanta as motha ann am Breatainn, le beanntan fuaraidh, fuigheall na seann ghiuthsaich Chailleannaich, aibhnichean, lochan agus glinn, agus tha e na dhachaigh do dh'iomadh gnè eun, bheathaichean agus lusan a tha ann an cunnart a dhol à bith http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2336290&mime_type=&launchZoom=36290 Taigh-òsta MhicDhomhnaill Baile Turasachd na h-Aghaidh Moire San dealbh-chamara seo chithear Taigh-òsta MhicDhomhnaill Baile Turasachd na h-Aghaidh Moire, Taigh-òsta Shrath-spè mar a b' ainm dha roimhe. Thug an t-ionad iomadach seirbheis eadar-dhealaichte to luchd-tadhail agus muinntir na h-Aghaidh Mòire, nam measg sin amar-snàimh, rinc-deighe, crazy goilf agus taigh-dhealbh. Ach, ged a dh'adhbhraich ailtireachd an togalaich tòrr connspaid agus dìreach an taobh a-staigh deich bliadhna, thàinig sgàinidhean anns a' choncrait. Beag air bheag, chaill daoine ùidh anns na goireasan seo agus thar ùine, chaidh na togalaichean a leagail gu làr gus an talamh a chleachdadh ann an dòigh nas prothaidiche. An-diugh, tha An Aghaidh Mhòr a-rithist na bhaile turasachd soirbheachail, le iomadach goireas eadar-dhealaichte ann do luchd-tadhail agus do mhuinntir an àite http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2341619&mime_type=&launchZoom=41619 Dealbhadh de Stèisean Cheann na Creige, 1905 'S e dealbhadh farsaing de stèisean rèile Cheann na Creige bhon Ghiblean 1905 a tha seo. Dh'fhosgail an stèisean do luchd-coiseachd agus do charbadan air an 9mh dhen t-Sultain ann an 1863 agus bhathar ga chleachdadh airson ceud bliadhna agus dhùin e do charbadan air an 18mh dhen Chèitein 1964 agus do luchd-coiseachd air an 18mh dhen Damhar 1965. Tha an loidhne-rèile fosgailte fhathast agus tha e air a stiùireadh bhon Aghaidh Mhòr. B' e Coit an Innis an t-ainm a bh' air an tuineachadh a bh' ann an toiseach agus b' e seo an t-ainm a chaidh a thoirt air an stèisean ach air a' 1mh dhen t-Sultain 1871 dh'atharraich a' chompanaidh rèile an stèisean gu Ceann na Creige, 's dòcha a' comharrachadh na h-ama far an deach drochaid a chur thar Abhainn Spè an àite aiseag. Mar a thachair ann an àiteachan eile, ghabh ainm a bhaile ainm an stèisein http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%238123&mime_type=&launchZoom=8123 Cathadh, Dail na Spideil Anns an deabh seo, chithear droch sneachd aig stèisean Dail na Spideil, a tha faisg air mullach Druim Uachdair air prìomh-loidhne na Gàidhealtachd eadar Peairt is Inbhir Nis. Dh'fhosgail stèisean Dail na Spideil c1864. Dh'fhosgail an loidhne tron stèisean 1 Sultain 1863. Bha an stèisean fosgailte agus beagan thrèanaichean a' stad ann, gus 3 Cèitean 1965. Sguir seirbheisean bathair 27 Faoilleach 1964. Tha an loidhne tron stèisean fhathast fosgailte. Tha togalach an stèisein a-nis suidhichte air Rathad-iarainn Shrath Spè anns an Aghaidh Mhòr. S dòcha gum bi an ìomhaigh seo ri faotainn airson a ceannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu cheannach is mu phrìsean cuir post-d gu: Highland Photographic Archive http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2311621&mime_type=&launchZoom=11621 LMS 14338 5462 san Aghaidh Mhòr, An t-Iuchar 1946 Tha an dealbh camara seo a' sealltainn trèana le LMS 14338 agus 5462 air a ceann a' dol tron Aghaidh Mhòr san Iuchar 1946. B' e locomotaibh 4-4-0 a bha le Rèile Chaledonia roimhe a bh' ann an 14338 (b'e 888 an t-àireamh CR a bh' oirre). B'e Stanier 'Black 5' 4-6-0 a bh' ann an 5462. Chaidh a togail ann an 1938 agus chaidh a toirt a-mach à seirbheis ann an 1964. Tha stèisean An Aghaidh Mhòir air a' phrìomh loidhne eadar Peairt agus Inbhir Nis. Chaidh a' chiad stèisean san Aghaidh Mhòr fhosgladh le Rèile Snaim Inbhir Nis agus Pheairt air 3 An Lùnastal 1863. Chaidh stèisean ùr a thogail le Rèile na Gàidhealtachd gus ceangal a-steach ri fosgladh an t-slighe ùr nas dìriche a dh'Inbhir Nis. Dh'fhàg seo gun robh An Aghaidh Mhòr na snaim cudromach agus b' ann bhon àm seo a thòisich baile an Aghaidh Mhòr ri fàs. Chaidh an stèisean a dhèanamh suas as ùr ann an 1998. 'S e cuideachd an ceann-uidhe a deas aig Rèile Srath Spè (rèile glèidhte) a th' innte. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2326858&mime_type=&launchZoom=26858 LMS 14338 & 5462 san Aghaidh Mhòr, An t-Iuchar 1945. Tha an dealbh camara seo a' sealltainn trèana le LMS 14338 agus 5462 air a ceann a' dol tron Aghaidh Mhòr san Iuchar 1945. B' e locomotaibh 4-4-0 a bha le Rèile Chaledonia roimhe a bh' ann an 14338 (b'e 888 an t-àireamh CR a bh' oirre). B'e Stanier 'Black 5' 4-6-0 a bh' ann an 5462. Chaidh a togail ann an 1938 agus chaidh a toirt a-mach à seirbheis ann an 1964. Tha stèisean An Aghaidh Mhòir air a' phrìomh loidhne eadar Peairt agus Inbhir Nis. Chaidh a' chiad stèisean san Aghaidh Mhòr fhosgladh le Rèile Snaim Inbhir Nis agus Pheairt air 3 An Lùnastal 1863. Chaidh stèisean ùr a thogail le Rèile na Gàidhealtachd gus ceangal a-steach ri fosgladh an t-slighe ùr nas dìriche a dh'Inbhir Nis. Dh'fhàg seo gun robh An Aghaidh Mhòr na snaim cudromach agus b' ann bhon àm seo a thòisich baile an Aghaidh Mhòr ri fàs. Chaidh an stèisean a dhèanamh suas as ùr ann an 1998. 'S e cuideachd an ceann-uidhe a deas aig Rèile Srath Spè (rèile glèidhte) a th' innte. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2326859&mime_type=&launchZoom=26859 Togalach an Stèisein san Aghaidh Mhòir (ann an Dail na Spideil roimhe) Chithear an togalach a bha roimhe na thogalach Stèisein Dail na Spideil, faisg air mullach Dhruim Uachdair air an loidhne mhòir eadar Peairt is Inbhir Nis. Chaidh an togalach a ghluasad le Rèile Shrath-spè gu 'n Aghaidh Mhòir far an deach a chur gu feum aig a' cheann-loidhne a bh' ann san àm, gu tuath air an stèisean air an loidhne mhòir. Tha an togalach an-diugh na laighe bàn. Chaidh Dail na Spideil fhosgladh mu 1864 ged a chaidh an loidhne fhèin tron stèisean fhosgladh a' 1mh Sultain 1863. Bha an stèisean fosgailte, le beagan treanaichean luchd-siubhail ga fhrithealadh, gu ruig 3mh Cèitein 1865. Chaidh seirbheisean treanaichean-bathair thuige an tarraing am 27mh Faoillich 1964. Tha an loidhne fhèin troimhe fhathast fosgailte. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2326871&mime_type=&launchZoom=26871 Togalach an Stèisein san Aghaidh Mhòir (ann an Dail na Spideil roimhe) Chithear an togalach a bha roimhe na thogalach Stèisein Dail na Spideil, faisg air mullach Dhruim Uachdair air an loidhne mhòir eadar Peairt is Inbhir Nis. Chaidh an togalach a ghluasad le Rèile Shrath-spè gu 'n Aghaidh Mhòir far an deach a chur gu feum aig a' cheann-loidhne a bh' ann san àm, gu tuath air an stèisean air an loidhne mhòir. Tha an togalach an-diugh na laighe bàn. Chaidh Dail na Spideil fhosgladh mu 1864 ged a chaidh an loidhne fhèin tron stèisean fhosgladh a' 1mh Sultain 1863. Bha an stèisean fosgailte, le beagan treanaichean luchd-siubhail ga fhrithealadh, gu ruig 3mh Cèitein 1865. Chaidh seirbheisean treanaichean-bathair thuige an tarraing am 27mh Faoillich 1964. Tha an loidhne fhèin troimhe fhathast fosgailte. http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2326872&mime_type=&launchZoom=26872 Stèisean Dail na Spideil Anns an dealbh seo, chithear loco air. 14393 'Loch Laoghal' a' gluasad eadar an loidhne gu tuath agus an loidhne gu deas ann an Stèisean Dail na Spideil, faisg air bràigh Druim Uachdair eadar Peairt is Inbhir Nis. Tha an dealbhadair a' coimhead don iar. Tha e coltach gun robh an loco air a bhith a' cuideachd trèana a bha a' dol gu deas. Agus a obair a-nis deiseil, bha e gu bhith air a thoirt far na trèana agus air a chur air ais don Aghaidh Mhòir. Dh'fhosgail stèisean Dail na Spideil c1864. Dh'fhosgail an loidhne tron stèisean 1 Sultain 1863. Bha an stèisean fosgailte agus beagan trèanaichean a' stad ann, gus 3 Cèitean 1965. Sguir seirbheisean bathair 27 Faoilleach 1964. Tha an loidhne tron stèisean fhathast fosgailte. Tha an loco na Clas Loch 4-4-0. B' e seo an clas mu dheireadh a dhealbhaich Jones agus chaidh a thoirt a-steach ann an 1896 gus trèanaichean luchd-siubhail a tharraing air a' phrìomh-loidhne eadar Inbhir Nis agus Peairt. Às dèidh seo, chaidh an ìsleachadh gu seirbheisean nach robh cho cudromach. Chaidh an toirt a-mach à seirbheis anns na 1930an agus 1940an http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2327061&mime_type=&launchZoom=27061 Stèisean Dail na Spideil Anns an dealbh seo, chithear stèisean Dail na Spideil, a tha faisg air bràigh Druim Uachdair air a' phrìomh-loidhne eadar Peairt is Inbhir Nis às dèidh dùnadh an stèisein. Tha an dealbhadair a' coimhead gu Inbhir Nis. Dh'fhosgail stèisean Dail na Spideil c1864. Dh'fhosgail an loidhne tron stèisean 1 Sultain 1863. Bha an stèisean fosgailte agus beagan thrèanaichean a' stad ann, gus 3 Cèitean 1965. Sguir seirbheisean bathair 27 Faoilleach 1964. Tha an loidhne tron stèisean fhathast fosgailte. Chaidh togalach an stèisein a ghluasad don Aghaidh Mhòr le Rathad-iarainn Shràth Spè far an deach a chleachdadh mar a' chiad stèisean aig ceann na loidhne, tuath air an stèisean air a' phrìomh-loidhne anns an Aghaidh Mhòir http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2327062&mime_type=&launchZoom=27062 Stèisean an Damhath Anns an dealbh seo, chithear stèisean an Damhath air an loidhne eadar an Aghaidh Mhòr agus Farrais. Tha an dealbhadair a' coimhead gu tuath. Dh'fhosgail an Damhath 1 Samhain 1864 air a' phrìomh-loidhne thùsail a bha air fosgladh 2 Lùnastal 1893. Dhùin e airson seirbheisean bathair 27 Faoilleach 1964 agus airson seirbheisean luchd-siubhail 16 Dàmhair 1965 nuair a dhùin an loidhne. B' e àite seachnaidh am prìomh adhbhar a bh' ann airson stèisean a bhith ann oir cha robh mòran dhaoine a' fuireach faisg air làimh http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2327074&mime_type=&launchZoom=27074 Stèisean an Damhath Anns an dealbh seo, chithear stèisean an Damhath air an loidhne eadar an Aghaidh Mhòr agus Farrais. Tha an dealbhadair a' coimhead gu tuath. Dh'fhosgail an Damhath 1 Samhain 1864 air a' phrìomh-loidhne thùsail a bha air fosgladh 2 Lùnastal 1893. Dhùin e airson seirbheisean bathair 27 Faoilleach 1964 agus airson seirbheisean luchd-siubhail 16 Dàmhair 1965 nuair a dhùin an loidhne. B' e àite seachnaidh am prìomh adhbhar a bh' ann airson stèisean a bhith ann oir cha robh mòran dhaoine a' fuireach faisg air làimh http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2327075&mime_type=&launchZoom=27075 Stèisean an Damhath Anns an dealbh seo, chithear stèisean an Damhath air an loidhne eadar an Aghaidh Mhòr agus Farrais. Tha an dealbhadair a' coimhead gu deas. Dh'fhosgail an Damhath 1 Samhain 1864 air a' phrìomh-loidhne thùsail a bha air fosgladh 2 Lùnastal 1893. Dhùin e airson seirbheisean bathair 27 Faoilleach 1964 agus airson seirbheisean luchd-siubhail 16 Dàmhair 1965 nuair a dhùin an loidhne. B' e àite seachnaidh am prìomh adhbhar a bh' ann airson stèisean a bhith ann oir cha robh mòran dhaoine a' fuireach faisg air làimh http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2327076&mime_type=&launchZoom=27076 Làrach Stèisean Dheimhidh Anns an dealbh seo, chithear Stèisean Dheimhidh air an loidhne eadar an Aghaidh Mhòr agus Inbhir Nis às dèidh dùnadh an stèisein agus às dèidh an lùb sheachnaidh a thoirt air falbh. Tha an dealbhadair a' coimhead gu tuath. Dh'fhosgail an loidhne 19 Iuchar 1897 nuair a dh'fhosgail an loidhne eadar Drochaid Chàrr agus Deimhidh. Chaidh seirbheisean a leudachadh gu Inbhir Nis 1 Samhain 1898. Sguir seirbheisean luchd-siubhail 3 Cèitean 1965 agus seirbheisean bathair 7 Sultain 1964. Tha an loidhne tron stèisean fhathast fosgailte http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2327077&mime_type=&launchZoom=27077 Togalach Stèisean Dheimhidh Anns an dealbh seo, chithear Stèisean Dheimhidh air an loidhne eadar an Aghaidh Mhòr agus Inbhir Nis. Tha an dealbhadair a' siubhail air trèana a tha a' dol gu deas. Dh'fhosgail an loidhne 19 Iuchar 1897 nuair a dh'fhosgail an loidhne eadar Drochaid Chàrr agus Deimhidh fhosgladh. Chaidh seirbheisean a leudachadh gu Inbhir Nis 1 Samhain 1898. Sguir seirbheisean luchd-siubhail 3 Cèitean 1965 agus seirbheisean bathair 7 Sultain 1964. Tha an loidhne tron stèisean fhathast fosgailte http://www.ambaile.org.uk/en/search/do_quick_search.html?q=%2327078&mime_type=&launchZoom=27078