Ùrachadh mu Dheireadh 13/12/2017

Fàilte gu duilleagan nan Cruinneachaidhean againn. Tagh earrann gus am faic thu na cruinneachaidhean a tha ri fhaotainn.Clàran fuaim.

Lorgaidh tu an seo taghadh farsaing de sheann òrain, bhàrdachd is rabhdan cloinne, de sheanchas, agallamhan agus earrannan o nobhailean, agus iad uile air an spreigeadh leis a' Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan.

A Good Suit of Clothes
Earrannan claistinneach bhon CD 'Deagh Dheis Aodaich' (2009) aig Fiona J NicCoinnich, cruinneachadh de dhusan òran mu na thachair do dh'eilthirich Ghàidhealach thar nan 300 bliadhna mu dheireadh.
Am Baile: Canadian War Brides
Òraid air a chlàradh air Mnathan Canàdianach na Bainnse le Melynda Jarratt agus Zoe Boone. (14 clàran-fuaim)
Am Baile: Cromarty Fisher Folk
Na bràithrean Bobby is Gòrdan Hogg a' bruidhinn air dual-chainnt iasgairean Chrombaigh (20 clàran-fuaim)
Am Baile: Essie Stewart
Essie Stiùbhairt, seanchaidh an t-seann-nòis, a' bruidhinn air a làithean na neach-taisdeil (15 clàran-fuaim)
Am Baile: Grant & Riddell Workshop
Taghadh de earrannan claistinneach bho bhùth-obrach fìdhle a chaidh a chumail ann an Taigh-tasgaidh Inbhir Nis. Bha a' bhùth-obrach a' taisbeanadh bheathannan Alasdair Ghrannd is Dhòmhnaill Riddell.
Am Baile: Highlanders on the Move
Cruinneachadh chlàran air cuspair eilthireachd on Ghàidhealtachd (33 clàran-fuaim)
Am Baile: Memories of a Lovat Scout
Ruairidh Caimbeul, Loch Usaidh, a' cuimhneachadh mar a bha e sna Lovat Scouts (15 clàran-fuaim)
Am Baile: Memories of Cromarty and its Fishing Boats
Seumas Hogg a' cuimhneachadh air gnìomhachas an iasgaich ann an Cromba (12 clàran-fuaim)
Am Baile: Memories of the Black Isle Railway
Tha Hannah Alexander às a' Chananaich a' cuimhneachadh air Rèile an Eilein Duibh (10 clàran-fuaim)
Am Baile: Portmahomack During the War
Tha cuimhne aig Rosemary NicAoidh bho Fheàrn air nuair a chaidh am fiolm propaganda cogaidh 'Before the Raid' fhiolmadh (11 faidhle-claistinne)
Am Bloigh Beag le Beannachd (Cassette)
Sgeulachdan goirid do chlann (Gàidhlig, 26 clàran-fuaim)
ARCH: Black Isle Heritage Memories
Cruinneachadh de chlàraidhean fuaim on phròiseict ARCH 'Black Isle Heritage Memories' (Cuimhneachaidhean Dualchais an Eilein Duibh)
Bairn's Kist (CD)
Cairistiona Stiùbhairt a' seinn òrain seann-nòs na cloinne (Beurla, Abannach & Gàidhlig, 25 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: An Australian in the Highlands
Jimmy James a' dèanamh coimeas eadar Gàidhealtachd na h-Alba is Gàidhealtachd Astràlia (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Andrew Currie, Skye Naturalist
Fiadh-bheatha is lusan an Eilein Sgitheanaich (10 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Bird Watching
Iomadh gnè eòin na Gàidhealtachd 's nan Eilean (32 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Black Isle Railway
Cuimhneachaidhean air Rèile an Eilein Duibh (16 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Bragar
Fuaimean is seallaidhean mu Bhràgar, taobh siar Leòdhais (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Conserving the Corncrake
Oidhirpean an RSPB air an draon a shàbhaladh (7 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Corran Ferry
Anna Nic an Tòisich a' cuimhneachadh beatha aig Aiseag a' Chorrain (6 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Deer
Fèidh ruadh is fèidh lon na Gàidhealtachd (8 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Dingwall & Skye Railway
Neach-eachdraidh an rèile, Iain Tòmas, le òraid air Rèile Inbhir Pheofharain 's an Eilein Sgitheanaich (17 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Donald Riddell
Fear a tha ainmeil airson fìdhlean fhèin agus ceòl fìdhle a dhèanamh, agus a chluich, a' bruidhinn air a cheàrd (17 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Fisher Lassies
Tè de chlann-nighean an sgadain às Inbhir Ùige a' cuimhneachadh a làithean aig an iasgach (19 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Gaelic Prayers
Cuid ùrnaighean Gàidhlig (Gàidhlig,18 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Grantown-on-Spey
Seann Bhaile nan Granndach', taisbeanadh samhraidh (7 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Great Glen
Cuairt nàdair sa Ghleann Mhòr le Derek McGinn (4 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Handa Island
Neach-glèidhidh an RSPB a' bruidhinn air eòin Eilein Handa (4 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Helmsdale Memories
Muinntir Bhun Illidh a' cuimhneachadh air beatha san Dàrna Cogadh (7 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Highland Railways
Cuimhneachaidhean air Rèile na Gàidhealtachd rè 'n Dàrna Cogadh (15 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: History of Rum
Tha Iain Love a' bruidhinn air eachdraidh Eilein Ruma (5 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Hugh Miller
Cuairt timcheall air taigh Hugh Miller ann an Cromba (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Inverness Recollections
Cruinneachadh chuimhneachaidhean air beatha ann an Inbhir Nis (29 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Jimmy Nairn
Cuimhne air Jimmy Nairn, Manaidsear taigh-dealbh Inbhir Nis, fear nan dealbhan-camara is dèanadair fhilmichean (5 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: John Fraser, Silversmith
Fear-ceàrd an airgid a' bruidhinn gu mionaideach air dòighean obrach le meatailt airgid (39 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Kylesku Ferry
Agallamhan le luchd-siubhail air an aiseag mu dheireadh thar a' Chaolas Chumhang (Kylesku) (10 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Lentran Station
Stèisean Leantrain a' fosgladh a-rithist fad seachdain sa Mhàrt 1982, (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Martin Martin
Fear nàdair an Eilein Sgitheanaich, Anndra Currie, a' bruidhinn air cho cudthromach 's a bha obair Mhàrtainn 'Ic Mhàrtainn (9 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Miscellaneous
Cuid chlàran-fuaim air diofar chuspair inntinneach (7 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Rev. Henderson on Joseph Cook
An t-Urr Ruairidh MacEanraig a' bruidhinn air cruinneachadh dhealbhan-camara Iòseph Cook (25 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Singing Molecatcher of Morayshire
Iain MacDhòmhnaill à Pitgaveny, Eilginn, a' dèanamh fèill-phupaidean ann an Inbhir Nis (6 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Travelling Entertainers
Sarah Mhoireasdan a' bruidhinn air na Moireasdanaich, luchd-siubhail fhèisteis (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Will Hay, Memories of a Showman
Tha Will Hay a' bruidhinn air a bheatha na neach-siubhail fhèisteis (13 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: William Glashan
Tha Howard Chitty a' còmhradh mu dhealbhan an ailtire Inbhir Niseach, Uilleam Glashan (3 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Crofting & Farming
Cuimhneachain mu bheatha air tuathanasan is croitean Ghallaibh (60 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Fishing
Cuimhneachain choimhearsnachdan an iasgaich ann an Gallaibh (39 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Life in Wick
Diofar chuimhneachain bho luchd-còmhnaidh Inbhir Ùige (22 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Miscellaneous
Diofar chuimhne aig luchd-fuirich Ghallaibh (26 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Schools
A' cuimhneachadh làithean sgoile ann an Gallaibh (23 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Transport
A' siubhal mun cuairt Ghallaibh sna seann làithean (17 clàran-fuaim)
Celtic and Scots Languages Song Competition, 2008
Entries for Nòs Ùr 2008 (3 clàran-fuaim)
Cluich Còmhla - Òrain is Ranna (CD)
Cruinneachadh de rabhdan na cloinne bige agus òrain ghnìomh (Gàidhlig, 24 clàran-fuaim)
Collectors' Items (CD)
Slighean o 'Collectors' Items', CD de cheòl traidiseanta dèanta leis a 'Highland Music Trust' (5 clàran-fuaim)
Creative Commons
Dealbhan-camara o 'Am Baile' a th' air an cleachdadh fo Chead 2.5 'Creative Commons Attribution'
Droving in the Highlands - Songs
Òrain nan dròbhairean air an seinn le Fiona NicCoinnich (Gàidhlig, 2 chlàr-fuaim)
Duan Nollaig (CD)
Duain Nollaige air an seinn le Fiona NicCoinnich (35 clàran-fuaim)
Essie Stewart: Ossian's Story
Tha Easaidh Stiùbhairt, an seanchaidh ainmeil, ag innse sgeulachd mu Oisean (3 clàran-fuaim)
Essie Stewart: The Lad with the Skin Coverings
Tha Easaidh Stiùbhairt, an seanchaidh ainmeil, ag innse na sgeulachd, Gille nan Cochulla Craicinn
Evanton Oral History Project
Earrannan claistinneach bho Phròiseact Eachdraidh Beul-aithris Bhaile Eòghainn, pròiseact a chaidh a ghabhail os làimh ann an 1991-92 le Adrian Clark.
Highland Folk Museum: Crathie Township
B' àbhaist do Rosie Chaimbeul, tè às an Lagan, samhraidhean a h-òige a chur seachad ann an Craichidh, a' fuireach aig a caraid, Magaidh Nic a' Phearsain. Èist ris a' chuimhne a th' aice air a' bhaile. (25 clàran-fuaim)
Highland Folk Museum: Farming at Eilean Aigas
Rugadh is thogadh Cailean MacRath air Oighreachd Lòbhat aig Baile Ùisdein (Hughton), Eilean Aigeas, faisg air a' Mhanachainn. Bha a theaghlach nan tuathanaich aig Oighreachd Lòbhat. Èist ris a' cuimhneachadh air Eilean /Àilean Aigeas. (20 clàran-fuaim)
Highland Folk Museum: Life on Buntait Farm
Rugadh is thogadh Màiri NicDhòmhnaill air Tuathanas Bhuntait air Oighreachd nan Siosalach, Gleann Urchardain. Èist rithe a' cuimhneachadh air beatha air an tuathanas. (16 clàran-fuaim)
Highland Folk Museum: Life on the Struy Estate, Strathglass
Cruinneachadh de chlàran fuaim de Dhòmhnall MacGillebhraith, fear a bha na ghille-sealg, na phrìomh stalcaire agus a-rithist na mhanaidsear air Oighreachd na Strùigh ann an Srath Ghlas. (12 càran-fuaim)
Highland Livestock Heritage Society audios
Cuimhne aig Iain Rothach air a bheatha na dhròbhair Ghàidhealach (11 clàran-fuaim)
Kingussie High School: A Day in the Life
Agallamhan air an clàradh le sgoilearan Àrd-Sgoil Chinn a' Ghiùthsaich mar phàirt de shùbhachas 40 ceann-bliadhna na sgoile
Kist o Dreams (CD)
Tàlaidhean na cloinne air an seinn le Cairistiona Stiùbhairt (Beurla, Abannach & Gàidhlig, 10 clàran-fuaim)
Leabhar nan Litrichean
Pìosan o 'Leabhar nan Litrichean', goireas do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. (Gàidhlig, 3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Alexander Smith
Pìosan o obair Alexander Smith (1829-1867) (10 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Angus Dunn
Pìosan o obair Aonghais Dunn (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Angus Martin
Rannan bàrdachd le Aonghas Mhàrtainn (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Angus Peter Campbell
Pìosan o obair Aonghas Phàdraig Chaimbeul (Gàidhlig, 3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Anne Grant
Pìosan o obair Anna Ghrannd (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Bridget Mackenzie
Pìosan o obair Brìghde NicCoinnich (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Cailean Maclean
Pìos o 'Knee Deep in Claret' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Clio Gray
Pìosan o 'The Envoy of the Black Pine' le Clio Gray (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Colin MacDonald
Pìosan o 'Echoes of the Glen' (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Cynthia Rogerson
Pìosan o 'Instead of Beauty' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: David Alston
Pìosan o obair Dhaibhidh Alston (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: David Knowles
Rannan bàrdachd le Daibhidh Knowles (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: David Ross
Pìosan o obair Dhaibhidh Ros (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Donald Omand
Pìosan o obair Dhòmhnaill Omand (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Donald S Murray
Pìosan o 'Weaviong Songs' (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Edmund Burt
Pìosan o 'Burt's Letters from the North of Scotland' (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Elizabeth Grant
Pìosan o 'Memoirs of a Highland Lady' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Elizabeth Sutherland
Pìosan o 'A Guide to the Pictish Stones' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Eric Linklater
Pìos o 'The Dark of Summer' (1 chlàr-fuaim)

Literary Landscapes: Gavin Maxwell
Pìosan o obair Gavin Maxwell (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: George Campbell Hay
The Old Fisherman', rann le Seòras Caimbeul Hay (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Helen Campbell
Pìosan o obair Eilidh Chaimbeul (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Henry Henderson
The Sands O' Reay', bàrdachd le Eanraig MacEanraig (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Hugh Allison
Pìosan o obair Ùisdein Allison (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Hugh Miller
Pìosan o obair Hugh Miller (10 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Isabel Grant
Seanchas agus tachartasan pearsanta air aithris leis an Dtr. Iseabal Ghrannd (8 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: J. David Simons
Pìos o 'The Credit Draper' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: James Hunter
Pìos o 'Scottish Highlanders: A People and their Place' le Seumas Mac an t-Sealgair (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: James Miller
Pìosan o obair Sheumais Mac a' Mhuilleir (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: James Robertson
Pìosan o 'The Testament of Gideon Mack' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Jane Duncan
Pìosan o obair Jane Duncan (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Jennifer Morag Henderson
Pìosan o obair Jennifer Mòrag NicEanraig (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Jessie Kesson
Pìosan o 'Another Time, Another Place' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: John Henry Dixon
Pìosan o 'Gairloch in North-West Ross-shire' (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: John Horne
Pìos o 'Caithness Originals' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: John McGill
Pìos o 'The Most Glorious Strip of Bunting' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Josephine Tey
Pìosan o obair Josephine Tey (2 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Karen Sutherland
Pìos o 'Katie's Ferm' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Katharine Stewart
Pìosan o 'A Croft in the Hills' (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Linda Gillard
Pìosan o 'Emotional Geology' (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Louis-Albert Necker
Pìos o litir den t- 7mh Faoillich 1840 (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Màiri Mhòr nan Òran
Pìosan o obair Màiri Mhòr nan Òran (Gàidhlig, 2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Maisie Steven
Earrainnean bho 'The Heart is Highland' le Maisie Steaphan (4 pìosan fuaim)
Literary Landscapes: Mandy Haggith
Dawn', pìos bàrdachd le Mandy Haggith, air a leughadh leis an ùghdar (1fhaidhle-claistinne)
Literary Landscapes: Martin Martin
Pìosan o 'A Description of the Western Islands of Scotland' (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Mary Rhind
Pìosan o obair Màiri Rhind (Beurla & Gàidhlig, 2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Morag MacInnes
Dà phìos bàrdachd le Mòrag NicAonghais (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Myles Campbell
Mar a Chumas Neach a Cheann', pìos bàrdachd le Maoileas Caimbeul (Gàidhlig,1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Neil M Gunn
Pìosan o obair Nèill Ghunnaich (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Norman Newton
Pìosan o 'The Highlands of Scotland' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Osgood Mackenzie
Pìosan o 'A Hundred Years in the Highlands' (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Pamela Beasant
Dà phìos bàrdachd le Pamela Besant (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Robin Pilcher
Pìosan o 'An Ocean Apart' (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Rody Gorman
Còig pìosan bàrdachd le Rody Gorman (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Roger Hutchinson
Pìos o 'Calum's Road' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Rosamunde Pilcher
Pìos o 'Flowers in the Rain and Other Stories' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Sharon Blackie
Pìosan o 'The Long Delirious Burning Blue' (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Sir John Sinclair
Pìosan o obair Sir Iain Mac na Ceàrdaich (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Sorley MacLean
Trì pìosan bàrdachd le Somhairle MacIlleathain (Gàidhlig & Beurla, 3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Yvonne Gray
Dà phìos bàrdachd le Yvonne Gray (2 chlàr-fuaim)
Mas Math Mo Chuimhne (Reflection of the Gaels)
Cruinneachadh beag de dh'earrainnean-fuaim on chlò-bhualadh ùr aig Clì Gàidhlig, an leabhar is CD, 'Mas Math mo Chuimhne' (Reflection of the Gaels)
MFR: Angus Grant
Am fìdhlear Aonghas Grannd a' bruidhinn ri Andy Ros o Rèidio Moray Firth (19 clàran-fuaim)
MFR: Battle of the Orange
Iain Sutharlanach, Comann Dualchais Inbhir Ùige, ag aithris sgeulachd 'The Battle of the Orange' (5 clàran-fuaim)
MFR: Brahan Seer
Ealasaid Sutharlanach a' bruidhinn air fàisneachd Choinnich Odhair (2 chlàr-fuaim)
MFR: Brodie of Brodie
Am 25mh Fear Bhrothaigh à Brothaigh a' bruidhinn ri Sam Marshall o Rèidio Moray Firth (16 clàran-fuaim)
MFR: Clearances
Ceithir clàran-fuaim mu dheidhinn nam Fuadaichean Gàidhealach (4 clàran-fuaim)
MFR: Dingwall Worthies
Caractaran inntinneach à Inbhir Pheofharain (5 clàran-fuaim)
MFR: Duke of Kent Plane Crash
Seumas MacEanraig ri deasbad chùisean mu thubaist phleana Diùc Kent ann an 1942 (3 clàran-fuaim)
MFR: Fletchers of Rosehaugh
Ealasaid Sutharlanach a' bruidhinn mu theaghlach Fhlèisdeir Bhaile Dhonnchaidh (Rosehaugh) (3 clàran-fuaim)
MFR: Fred MacAulay
Fred MacAmhlaidh, manaidsear roimhe a bh' aig BBC na Gàidhealtachd, a' bruidhinn ri Sam Marshall o Rèidio Moray Firth (16 clàran-fuaim)
MFR: George Grant, Glenfarclas Distillery
Seòras Grannd, fear-cathrach roimhe a bh' aig Taigh-staile Ghleann Farchlais a' bruidhinn ri Sam Marshall o Rèidio Moray Firth (21 clàran-fuaim)
MFR: Golspie Golf Club
Rod Houston a' bruidhinn air Club Ghoilf Ghoillspidh agus a cheanglaichean ri teaghlach Shutharlanaich (2 chlàr-fuaim)
MFR: Highland Railway
Cuimhneachaidhean air Companaidh Rèile na Gàidhealtachd (2 chlàr-fuaim)
MFR: History of Dingwall
Rob Gibson a' bruidhinn air eachdraidh Inbhir Pheofharain (2 chlàr-fuaim)
MFR: Hogmanay
Seanchaidh, Seònaid NicAonghais, ag innse mu dhualchasan na Callainn (3 clàran-fuaim)
MFR: Hugh Miller
Màiri Fyfe a' bruidhinn air beatha Hugh Miller o Chromba (2 chlàr-fuaim)
MFR: Invergordon Mutiny
Syd Atkinson ag innse sgeulachd Ceannairc Inbhir Ghòrdain san t-Sultain 1931 (2 chlàr-fuaim)
MFR: Inverness Recollections
eatha ann an Inbhir Nis mar chuimhnich còignear air (5 clàran-fuaim)
MFR: Jim Love
Seumas Love, neach-phaipear-naidheachdan is deasaiche, a' bruidhinn ri Eilidh Nic a' Phearsain o Rèidio Moray Firth (17 clàran-fuaim)
MFR: Johnny Bogan
Am fear-àbhachdais on Bhlàr Dhubh, Seonaidh Bogan, a' bruidhinn ri Rèidio Moray Firth mu dheidhinn a bheatha (10 clàran-fuaim)
MFR: Lord Lovat
Sìm Friseal, 15mh MacShimidh na Mòrfhaich, Lòbhat, a' bruidhinn ri Sam Marshall o Rèidio Moray Firth (20 clàran-fuaim)
MFR: Memories of a Spitfire Pilot
Iain Niven, na phìleat Spitfire roimhe, a' bruidhinn ri Sam Marshall air Rèidio Moray Firth (10 clàran-èisteachd)
MFR: Miscellaneous
Taghadh beag de chlàran-fuaim Rèidio Moray Firth air diofar chuspair (7 clàran-fuaim)
MFR: Phil Cunningham
Am fear-ciùil Phil Cunningham a' bruidhinn ri Robina Goodfellow o Rèidio Moray Firth (10 clàran-fuaim)
MFR: Stewart Ross
Eilidh Nic a' Phearsain, tè-thaisbeanaidh 'Moray Firth People', a' bruidhinn ri Stiùbhart Ros às Inbhir Nis, fear-ciùil is sgrìobhadair òrain (5 clàran-fuaim)
MFR: The Salerno Mutiny
Ùisdean Friseal à Inbhir Nis a' bruidhinn ri Rèidio Moray Firth mu Cheannairc Salerno san t-Sultain 1943 (15 clàran-fuaim)
MFR: Wick Heritage Centre
Buill de Chlub Dhualchais Inbhir Ùige a' bruidhinn air pìosan stuth a th' aca san ionad aca (2 chlàr-fuaim)
Neil Gunn Writing Competition (audios)
Winners of the Neil Gunn Writing Competition read their own work (15 chlàr-fuaim)
Norman Kennedy: Handloom Weaver & Traditional Singer
Clàran claisneachd bho bhùth-obrach snìomh agus fighe a chùm Pròiseact Gansey Linne Mhoireibh
Re-Collecting Home Exhibition, October 2012
Audio clips recorded during the workshops for the RE-Collecting Home exhibition in October 2012. Parents, volunteers and members of sta? from Highland Hospice developed and curated an exhibition around the theme of "home" (8 audios)
Ruby's Reel (CD)
Puirt Albannach Traidiseanta air an cluich le Fìdhleirean Inbhir Nis (5 clàran-fuaim)
Scotland's Global Impact
Mar phàirt de Thilleadh Dhachaigh 2009, chaidh co-labhairt eadar-nàiseanta trì latha - Buaidh Chruinneil na h-Alba - a chumail ann an Taigh-chluiche Eden Court, Inbhir Nis, bho 22-24 Dàmhair. Rinn Am Baile agallamhan le grunn luchd-labhairt rè na co-labhairt. (80 clàran-fuaim)
Seanchas Ìle
Pìosan o phròiseict dhualchais Ìle (Gàidhlig, 8 clàran-fuaim)
Seinn! o ho ro Seinn! (CD)
Òrain traidiseanta Gàidhlig air an seinn le Fiona J NicCoinnich (Gàidhlig, 4 clàran-fuaim)
Tales of a Travelling Man - Sgeulachdan bho Mhac-cèaird (CD)
Sgeulachdan traidiseanta Gàidhealach air an aithris le Aileig Williamson (Gàidhlig & Beurla, 10 clàran-fuaim)
The Highland Council: From Sea to Sea
Subhachas fuaim de dh'eachdraidh is chultar Sligh-uisge na h-Alba (19 clàran-fuaim)
The TMC Tutors' Collection (CD)
Ceòl traidiseanta air a chluich le taoitearan Phròiseact Cheòl Traidiseanta aig Comhairle na Gàidhealtachd (12 claran-fuaim)
Thogainn Ort Fonn (CD)
Slighean o 'Thogainn Ort Fonn' air an seinn le Gillebrìde Mac a' Mhaoilein (Gàidhlig, 15 clàran-fuaim)
Togaidh mi mo Sheolta (CD)
Slighean o 'Togaidh mi mo Sheòlta' air an seinn le Mairead Stiùbhairt (Gàidhlig 2 chlàr-fuaim)
Voices From Their Past - Dornoch
A' cuimhneachadh air an Dàrna Cogadh, Taigh-tasgaidh 'Historylinks' Dhòrnaich (6 clàran-fuaim)
Voices From Their Past - Tain
A' cuimhneachadh air an Dàrna Cogadh, Taigh-tasgaidh Bhaile Dhubhthaich & Sgìre (13 clàran-fuaim)
Voices From Their Past - Ullapool
A' cuimhneachadh air an Dàrna Cogadh, Taigh-tasgaidh Ulapuil (23 clàran-fuaim)
War Detectives (interviews)
A' cuimhneachadh air an Dàrna Cogadh o dhusan sgoile air feadh na Gàidhealtachd (Beurla & Gàidhlig, 93 clàran-fuaim)

Airson stiùireadh mu bhith a’ cleachdadh ìomhaighean agus susbaint eile, faicibh duilleag ‘Na Cumhaichean air Fad.’
’S e companaidh cuibhrichte fo bharantas clàraichte ann an Alba Àir. SC407011 agus carthannas clàraichte Albannach Àir. SC042593 a th’ ann an High Life na Gàidhealtachd.
Powered by Capture