Please Sign In | Register
Google pluspinterestShare on Stumble UponShare on RedditFacebookShare on Tumblr
TITLE
'Sneachd air Druim Uachdair' ('Snow on Drumochter')
EXTERNAL ID
AB_LL_MARY_RHIND_02
PLACENAME
Culbokie
DISTRICT
Muir of Ord
OLD COUNTY/PARISH
ROSS: Urquhart and Logie Wester
DATE OF RECORDING
2008
PERIOD
2000s
CREATOR (AV)
Mary Rhind
SOURCE
Am Baile
ASSET ID
1410
KEYWORDS
audio
literary landscapes

Get Adobe Flash player

This audio extract is from 'Sneachd air druim uachdair' ('Snow on Drumochter'), a children's novel by Mary Rhind, published in 2000. 'Sneachd air druim uachdair' is also a well-known Gaelic song. The audio extract is read here by the author.

Sneachd air Druim Uachdair

"A bheil an t-àite seo fad' air falbh?"

Bha eagal oirre gum biodh i air a lathadh leis an fhuachd mus ruigeadh iad.

"An cuala tu riamh an sgeulachd mun bhuachaille a bhàsaich san t-sneachda?" dh'fhaighnich Alasdair.

"Chuala gu dearbh, 's tha mi eòlach air an òran a rinn a leannan. Sgeulachd gu math brònach a th' ann."

"Uill, bidh mi a' leigeil orm gur e an t-àite a sheallas mi dhut an t-àite a sheallas mi dhut an t-àite san do bhàsaich e. Bidh mi a' tadhal air gu tric sa gheamhradh a' smaointinn ciamar a dh'fhaodadh a leithid de rud tachairt."

Shuath Eilidh a làmhan ri chèile gus am blàthachadh. Bha amharas aice càit an robh iad a' dol, oir bha eòlach air fuaran a bha faisg air làimh far am biodh iad a' cluich 's i òg.

"Chan eil mi smaointinn gu bheil fuaran an òrain cho faisg air a' bhaile, gur ann a tha e nas fhaisg' air Druim Uachdair fhèin. Bidh fios aig Peigi."

"Chan eil e gu deifir. 'S toigh leam a bhith leigeil orm gur e seo an t-àite 's gum faic mi nam inntinn corp a' bhuachaille san t-sneachda."

Chuir e iongnadh air Eilidh gum faodadh àite far an tàinig bàs cho brònach a bhith cho tarraingeach do dhuine.

Thòisich iad air coiseachd ri taobh an rathaid airson greiseig, 's un uair sin, thug iad ceum sìos am measg an fhraoich. Bha a' ghaoth cho làidir's nach robh cothrom air bruidhinn. Bha an sneachda air an talamh car domhainn ach choisich Alasdair air thoiseach agus chaidh Eilidh na dhèidh, a' cur a casan ann an làraich nan casan aigesan. Bha ceumannan mòra, fada aige is cha mhòr nach fheumadh Eilidh leum a ghearradh leis an astar a bha eatarra. Chan fhaiceadh i ach a dhruim mòr, làidir roimhpe. Ma than bean fa-near dha, thuirt i rithe fhèin, dh'fhaodainn nas miosa na sin a dhèanamh!

Bha iad pìos air falbh bhon rathad mhòr a-nis ann an lar air choreigin. Chan fhaiceadh ian an rathad ach chluinneadh iad fhathast fuaim nan càraichean 's nan làraidhean.

"Seo an t-àite!" thuirt Alasdair, a' tionndadh gu h-obann ris an taobh chlì. "Tha e brèagha, nach eil?"

Bha e sin. Bha an t-àite dìreach mar a bha cuimhne aig Eilidh air. Bha fuaran a' tighinn às an talamh, boinnean uisge a' leum bhuaithe mar boinnean glainne agus na boinnean a bu bheòthaile a' tuiteam ri taobh an fhuarain 's a' tionndadh gu deigh mar dhìtheanan reòthta geamhraidh.

A dh'aindeoin 's gu robh cinnt aig Eilidh nach b' e seo an t-àite ceart, cha b' urrainn dhi gun a bhith a' smaointinn air an duine òg a bhàsaich leis an fhuachd o chionn bhliadhnaichean mòra. Thàinig faireachdainn mhì-chneasta thuice. Cha robh i airson fuireach.'

The English translation reads:

"Is this place far away?"

She was afraid she'd be stiff with cold before they got there.

"Did you ever hear the story of the shepherd who died in the snow?" asked Alasdair.

" I did indeed, and I know the song his sweetheart wrote. It's a very sad story."

"Well, I pretend to myself that the place I'm going to show you is the spot where he died. I quite often visit it in the winter and think about how such a thing could have happened."

Eilidh rubbed her hands together to warm them. She had an idea where they might be going, because she knew of a spring nearby where they had played when she was young.

"I don't think the spring in the song is so close to the town, that it's closer to Drumochter itself. Peggy will know."

"It doesn't matter. I like to pretend that this is the place and to imagine the shepherd's body in the snow."

It surprised Eilidh that a place where such a sad death had taken place could be so attractive to anyone.

They started to walk beside the road for a spell, and then they stepped down into the heather. The wind was so strong that no-one could speak. The snow on the ground was quite deep but Alasdair walked in front and Eilidh followed him, placing her feet into his footprints. He had big, long steps and Eilidh almost had to jump over the distance between them. She could only see his back, big and strong ahead of her. If he has any idea of taking a wife, she said to herself, I could do worse than that!

They were quite a bit away from the main road now in a kind of dip. They couldn't see the road but they could still hear the noise of the cars and the lorries.

"This is the place!" said Alasdair, turning suddenly to the left. "It's lovely, isn't it?"

It was. The place was just as Eilidh remembered it. A spring rose from the ground, droplets of water jumping from it like drops of glass, the most lively drops falling beside the spring and turning to ice like frozen winter flowers.

Despite the fact that Eilidh was sure this was not the right place, she couldn't help thinking about the young man who died of cold so many years ago. An uneasy feeling came over her. She didn't want to stay."

Mary Rhind was born and brought up in Edinburgh and now lives in Culbokie on the Black Isle.

After graduating from Aberdeen University's Department of Celtic Studies she researched the early Christian period. This research influences her stories.

Her first novel 'The Dark Shadow' won a Quest for a Kelpie award.

She is also a Gaelic columnist.

For guidance on the use of images and other content, please see the Terms and Conditions page.
High Life Highland is a company limited by guarantee registered in Scotland No. SC407011 and is a registered Scottish charity No. SC042593
Powered by Capture

'Sneachd air Druim Uachdair' ('Snow on Drumochter')

ROSS: Urquhart and Logie Wester

2000s

audio; literary landscapes

Am Baile

Literary Landscapes: Mary Rhind

This audio extract is from 'Sneachd air druim uachdair' ('Snow on Drumochter'), a children's novel by Mary Rhind, published in 2000. 'Sneachd air druim uachdair' is also a well-known Gaelic song. The audio extract is read here by the author.<br /> <br /> Sneachd air Druim Uachdair<br /> <br /> "A bheil an t-àite seo fad' air falbh?"<br /> <br /> Bha eagal oirre gum biodh i air a lathadh leis an fhuachd mus ruigeadh iad.<br /> <br /> "An cuala tu riamh an sgeulachd mun bhuachaille a bhàsaich san t-sneachda?" dh'fhaighnich Alasdair.<br /> <br /> "Chuala gu dearbh, 's tha mi eòlach air an òran a rinn a leannan. Sgeulachd gu math brònach a th' ann."<br /> <br /> "Uill, bidh mi a' leigeil orm gur e an t-àite a sheallas mi dhut an t-àite a sheallas mi dhut an t-àite san do bhàsaich e. Bidh mi a' tadhal air gu tric sa gheamhradh a' smaointinn ciamar a dh'fhaodadh a leithid de rud tachairt."<br /> <br /> Shuath Eilidh a làmhan ri chèile gus am blàthachadh. Bha amharas aice càit an robh iad a' dol, oir bha eòlach air fuaran a bha faisg air làimh far am biodh iad a' cluich 's i òg.<br /> <br /> "Chan eil mi smaointinn gu bheil fuaran an òrain cho faisg air a' bhaile, gur ann a tha e nas fhaisg' air Druim Uachdair fhèin. Bidh fios aig Peigi."<br /> <br /> "Chan eil e gu deifir. 'S toigh leam a bhith leigeil orm gur e seo an t-àite 's gum faic mi nam inntinn corp a' bhuachaille san t-sneachda."<br /> <br /> Chuir e iongnadh air Eilidh gum faodadh àite far an tàinig bàs cho brònach a bhith cho tarraingeach do dhuine.<br /> <br /> Thòisich iad air coiseachd ri taobh an rathaid airson greiseig, 's un uair sin, thug iad ceum sìos am measg an fhraoich. Bha a' ghaoth cho làidir's nach robh cothrom air bruidhinn. Bha an sneachda air an talamh car domhainn ach choisich Alasdair air thoiseach agus chaidh Eilidh na dhèidh, a' cur a casan ann an làraich nan casan aigesan. Bha ceumannan mòra, fada aige is cha mhòr nach fheumadh Eilidh leum a ghearradh leis an astar a bha eatarra. Chan fhaiceadh i ach a dhruim mòr, làidir roimhpe. Ma than bean fa-near dha, thuirt i rithe fhèin, dh'fhaodainn nas miosa na sin a dhèanamh!<br /> <br /> Bha iad pìos air falbh bhon rathad mhòr a-nis ann an lar air choreigin. Chan fhaiceadh ian an rathad ach chluinneadh iad fhathast fuaim nan càraichean 's nan làraidhean.<br /> <br /> "Seo an t-àite!" thuirt Alasdair, a' tionndadh gu h-obann ris an taobh chlì. "Tha e brèagha, nach eil?"<br /> <br /> Bha e sin. Bha an t-àite dìreach mar a bha cuimhne aig Eilidh air. Bha fuaran a' tighinn às an talamh, boinnean uisge a' leum bhuaithe mar boinnean glainne agus na boinnean a bu bheòthaile a' tuiteam ri taobh an fhuarain 's a' tionndadh gu deigh mar dhìtheanan reòthta geamhraidh.<br /> <br /> A dh'aindeoin 's gu robh cinnt aig Eilidh nach b' e seo an t-àite ceart, cha b' urrainn dhi gun a bhith a' smaointinn air an duine òg a bhàsaich leis an fhuachd o chionn bhliadhnaichean mòra. Thàinig faireachdainn mhì-chneasta thuice. Cha robh i airson fuireach.'<br /> <br /> The English translation reads:<br /> <br /> "Is this place far away?"<br /> <br /> She was afraid she'd be stiff with cold before they got there.<br /> <br /> "Did you ever hear the story of the shepherd who died in the snow?" asked Alasdair.<br /> <br /> " I did indeed, and I know the song his sweetheart wrote. It's a very sad story."<br /> <br /> "Well, I pretend to myself that the place I'm going to show you is the spot where he died. I quite often visit it in the winter and think about how such a thing could have happened."<br /> <br /> Eilidh rubbed her hands together to warm them. She had an idea where they might be going, because she knew of a spring nearby where they had played when she was young.<br /> <br /> "I don't think the spring in the song is so close to the town, that it's closer to Drumochter itself. Peggy will know."<br /> <br /> "It doesn't matter. I like to pretend that this is the place and to imagine the shepherd's body in the snow."<br /> <br /> It surprised Eilidh that a place where such a sad death had taken place could be so attractive to anyone.<br /> <br /> They started to walk beside the road for a spell, and then they stepped down into the heather. The wind was so strong that no-one could speak. The snow on the ground was quite deep but Alasdair walked in front and Eilidh followed him, placing her feet into his footprints. He had big, long steps and Eilidh almost had to jump over the distance between them. She could only see his back, big and strong ahead of her. If he has any idea of taking a wife, she said to herself, I could do worse than that!<br /> <br /> They were quite a bit away from the main road now in a kind of dip. They couldn't see the road but they could still hear the noise of the cars and the lorries. <br /> <br /> "This is the place!" said Alasdair, turning suddenly to the left. "It's lovely, isn't it?"<br /> <br /> It was. The place was just as Eilidh remembered it. A spring rose from the ground, droplets of water jumping from it like drops of glass, the most lively drops falling beside the spring and turning to ice like frozen winter flowers.<br /> <br /> Despite the fact that Eilidh was sure this was not the right place, she couldn't help thinking about the young man who died of cold so many years ago. An uneasy feeling came over her. She didn't want to stay."<br /> <br /> Mary Rhind was born and brought up in Edinburgh and now lives in Culbokie on the Black Isle.<br /> <br /> After graduating from Aberdeen University's Department of Celtic Studies she researched the early Christian period. This research influences her stories.<br /> <br /> Her first novel 'The Dark Shadow' won a Quest for a Kelpie award. <br /> <br /> She is also a Gaelic columnist.