Please Sign In | Register
Google pluspinterestShare on Stumble UponShare on RedditFacebookShare on Tumblr
TITLE
Gaelic letter about the origins of curling
EXTERNAL ID
CLI_GAELIC_LETTER_143
DATE OF RECORDING
2007
PERIOD
2000s
CREATOR (AV)
Norman MacLeod
SOURCE
Clì Gàidhlig
ASSET ID
41121
KEYWORDS
letters
correspondence
audio

Get Adobe Flash player

This audio extract in Gaelic is from 'Leabhar nan Litrichean' - 'Book of Letters', a teaching resource for Gaelic learners, published by Clì Gàidhlig and first broadcast on BBC Radio nan Gàidheal.

This letter is about the origins of curling.

'Halo a-rithist. Tha mi a-mach an-diugh air spòrs. An urrainn dhuibh ainm a chur ri trì dhiubh a bhuineas, bho thùs, do dh'Alba? Uill, 's dòcha gum bi sin nas fhasa fhreagairt an-dràsta leis gu bheil fear aca air aire dhaoine gu mòr. Tha mi a' bruidhinn air curladh. 'S iad an fheadhainn eile a bhuineas do dh'Alba - iomain agus goilf.

Bidh fios agaibh, tha mi cinnteach, gur e sgioba de bhoireannaich Albannach a bhuannaich bonn òir a' churlaidh do Bhreatainn aig na Geamannan Oilimpigeach o chionn ghoirid. Tha e coltach gu robh mòran ann an Sasainn gu tur aineolach mun ghèam ach chan ionann sin ann an Alba far an deach a chruthachadh o chionn ceudan bhliadhnaichean.

Co-dhiù 's ann ann an Alba a chaidh a' chiad aithris a dhèanamh ann an sgrìobhadh - co-cheangailte ri Abaid Phàislig ann an còig deug ceathrad 's a h-aon (1541). Ach tha feadhainn ag ràdh gur dòcha gun do thòisich e anns an Òlaind no ann am Flànrais, oir rinn am fear-deilbh, Peter Breugel, dà dhealbh ann an còig ceud deug, seasgad 's a còig (1565) de dhaoine a' cluich le clachan air deigh. Agus tha e a' coimhead coltach gur ann à Fleamais a thàinig am facal Beurla bonspiel a tha a' ciallachadh "geama curlaidh".

Ach an e curladh a tha anns na dealbhan? Tha cuid den bheachd gur e gèam eile a th' ann - fear a thòisich ann am Baibhèiria agus an Ostair - ris an canar eischiessen, anns a bheil maide a' stobadh gu dìreach a-mach às a' chloich. Co-dhiù, ge bith cò thòisich curladh, 's iad na h-Albannaich a thug cruth agus spionnadh dha. Agus tha mòran dhen bheachd gu bheil e iomchaidh gu bheil am bonn òir aig Geamannan Oilimpigeach a' Gheamhraidh air tighinn "dhachaigh".

Leudaich an spòrs aig àm nuair a bha na geamhraidhean na b' fhuaire na tha iad an-diugh, agus nuair a bha e fada na b' fhasa do dhaoine loch reòthte a lorg. 'S ann anns na sgìrean dùthchail a bu mhò a bhiodh daoine a' cluich curladh agus, ann an aimsir reòthte aig an àm sin, cha robh mòran eile a b' urrainn dhaibh dhèanamh ach cumail blàth ann an dòigh air choireigin! Gu h-iongantach, bha iad cho measail air an spòrs ann an cuid de dh'àiteachan 's gum biodh iad a' falbh a-mach a chluich air an oidhche, agus a' cleachdadh lòchrain, no lampaichean no, uaireannan solas lòchran nam bochd. 'S e sin a' ghealach.

Ma 's e Alba a thug curladh don t-saoghal, agus tha e a-nise air a chluich ann an co-dhiù fichead dùthaich eile eadar an t-Suain agus New Zealand, 's iad na Cainèidianaich as mò a dh'fhàs measail air. Tha suas ri millean duine ri curladh ann an Canada, barrachd air triùir às gach ceathrar a chluicheas an gèam air feadh an t-saoghail. Chuir Alba sgioba a dh'ionnsaigh Chanada agus nan Stàitean Aonaichte ann an naoi ceud deug 's a dhà (1902) airson a' chiad turas, agus mhothaich iad gu robh na Cainèidianaich is Ameireaganaich math math air a' ghèam. Agus thachair rud ùr dhaibh, oir b' e sin a' chiad turas a bha gin dhen sgioba Albannach air curladh a chluich fo chabair.

Tha gnothaichean air atharrachadh ann an Alba bhon uair sin agus, ged nach eil uiread de chluicheadairean anns an dùthaich seo 's a th' ann an Canada, agus ged nach eil na goireasan trèanaidh againn cho math nas mò, sheall na boireannaich Albannach gu robh iad fhathast comasach air sgioba a chur ri chèile a dhèanadh a' chùis anns an fharpais as mò air an t-saoghal.'

The English translates as:

'Hello again. I'm on about sports today. Can you name three of them which originated in Scotland? Well, maybe that is easier to answer just now since one of them is very much in the public eye at present. I'm talking about curling. The others which belong to Scotland are - shinty and golf.

You'll know, I'm sure, that it was a team of Scottish women who won the gold medal for curling on behalf of Britain at the Olympic Games recently. It seems that many folk in England were totally in ignorance of the game but not so in Scotland where it was created hundreds of years ago.

At least it was in Scotland that the first written account came from - in relation to the Bishop of Paisley in 1541. But some folk say that perhaps it originated in Holland or in Flanders, because the painter, Peter Breugel, painted two pictures in 1565 of people playing with stones on ice. And it seems likely that the English word bonspiel, meaning "a game of curling", came from Flemish.

But is it curling that appears in the pictures? Some believe that it is another game - one which started in Bavaria and Austria - called eischiessen, in which an upright stick protrudes from the stone. Anyway, no matter who started curling, it was the Scots who gave it form and substance. And many are of the opinion that it is fitting that the gold medal at the Winter Olympic Games has returned "home".

The sport spread at a time when the winters were colder than they are today, and when it was much easier to find a frozen loch or lake. It was chiefly in rural areas that folk played curling and, in freezing weather at that time, there was little else they could do but keep warm in one way or another! Surprisingly, they were so keen on the sport in some places that they'd go out to play at night, using a lantern, or lamps, or even sometimes the lantern of the poor folk. That's the moon.

If it was Scotland who gave the world curling, and it is played today in at least twenty other countries from Sweden to New Zealand, it was the Canadians who grew fondest of it. Up to a million people participate in curling in Canada, more than three out of every four people who play the game throughout the world. Scotland sent a team to Canada and the United States in 1902 for the first time, and they noticed that the Canadians and Americans were really good at the game. And something new happened for them, because that was the first time that any of the Scottish team had ever curled under a roof.

Things have changed in Scotland since that time and, even though there is not the number of players in this country as there is in Canada, and even though our training facilities are not so good either, the Scottish women showed that they were still capable of gathering a team who could take the honours in the biggest competition in the world.'

For guidance on the use of images and other content, please see the Terms and Conditions page.
High Life Highland is a company limited by guarantee registered in Scotland No. SC407011 and is a registered Scottish charity No. SC042593
Powered by Capture

Gaelic letter about the origins of curling

2000s

letters; correspondence; audio

Clì Gàidhlig

Leabhar nan Litrichean

This audio extract in Gaelic is from 'Leabhar nan Litrichean' - 'Book of Letters', a teaching resource for Gaelic learners, published by Clì Gàidhlig and first broadcast on BBC Radio nan Gàidheal.<br /> <br /> This letter is about the origins of curling.<br /> <br /> 'Halo a-rithist. Tha mi a-mach an-diugh air spòrs. An urrainn dhuibh ainm a chur ri trì dhiubh a bhuineas, bho thùs, do dh'Alba? Uill, 's dòcha gum bi sin nas fhasa fhreagairt an-dràsta leis gu bheil fear aca air aire dhaoine gu mòr. Tha mi a' bruidhinn air curladh. 'S iad an fheadhainn eile a bhuineas do dh'Alba - iomain agus goilf.<br /> <br /> Bidh fios agaibh, tha mi cinnteach, gur e sgioba de bhoireannaich Albannach a bhuannaich bonn òir a' churlaidh do Bhreatainn aig na Geamannan Oilimpigeach o chionn ghoirid. Tha e coltach gu robh mòran ann an Sasainn gu tur aineolach mun ghèam ach chan ionann sin ann an Alba far an deach a chruthachadh o chionn ceudan bhliadhnaichean. <br /> <br /> Co-dhiù 's ann ann an Alba a chaidh a' chiad aithris a dhèanamh ann an sgrìobhadh - co-cheangailte ri Abaid Phàislig ann an còig deug ceathrad 's a h-aon (1541). Ach tha feadhainn ag ràdh gur dòcha gun do thòisich e anns an Òlaind no ann am Flànrais, oir rinn am fear-deilbh, Peter Breugel, dà dhealbh ann an còig ceud deug, seasgad 's a còig (1565) de dhaoine a' cluich le clachan air deigh. Agus tha e a' coimhead coltach gur ann à Fleamais a thàinig am facal Beurla bonspiel a tha a' ciallachadh "geama curlaidh".<br /> <br /> Ach an e curladh a tha anns na dealbhan? Tha cuid den bheachd gur e gèam eile a th' ann - fear a thòisich ann am Baibhèiria agus an Ostair - ris an canar eischiessen, anns a bheil maide a' stobadh gu dìreach a-mach às a' chloich. Co-dhiù, ge bith cò thòisich curladh, 's iad na h-Albannaich a thug cruth agus spionnadh dha. Agus tha mòran dhen bheachd gu bheil e iomchaidh gu bheil am bonn òir aig Geamannan Oilimpigeach a' Gheamhraidh air tighinn "dhachaigh".<br /> <br /> Leudaich an spòrs aig àm nuair a bha na geamhraidhean na b' fhuaire na tha iad an-diugh, agus nuair a bha e fada na b' fhasa do dhaoine loch reòthte a lorg. 'S ann anns na sgìrean dùthchail a bu mhò a bhiodh daoine a' cluich curladh agus, ann an aimsir reòthte aig an àm sin, cha robh mòran eile a b' urrainn dhaibh dhèanamh ach cumail blàth ann an dòigh air choireigin! Gu h-iongantach, bha iad cho measail air an spòrs ann an cuid de dh'àiteachan 's gum biodh iad a' falbh a-mach a chluich air an oidhche, agus a' cleachdadh lòchrain, no lampaichean no, uaireannan solas lòchran nam bochd. 'S e sin a' ghealach.<br /> <br /> Ma 's e Alba a thug curladh don t-saoghal, agus tha e a-nise air a chluich ann an co-dhiù fichead dùthaich eile eadar an t-Suain agus New Zealand, 's iad na Cainèidianaich as mò a dh'fhàs measail air. Tha suas ri millean duine ri curladh ann an Canada, barrachd air triùir às gach ceathrar a chluicheas an gèam air feadh an t-saoghail. Chuir Alba sgioba a dh'ionnsaigh Chanada agus nan Stàitean Aonaichte ann an naoi ceud deug 's a dhà (1902) airson a' chiad turas, agus mhothaich iad gu robh na Cainèidianaich is Ameireaganaich math math air a' ghèam. Agus thachair rud ùr dhaibh, oir b' e sin a' chiad turas a bha gin dhen sgioba Albannach air curladh a chluich fo chabair.<br /> <br /> Tha gnothaichean air atharrachadh ann an Alba bhon uair sin agus, ged nach eil uiread de chluicheadairean anns an dùthaich seo 's a th' ann an Canada, agus ged nach eil na goireasan trèanaidh againn cho math nas mò, sheall na boireannaich Albannach gu robh iad fhathast comasach air sgioba a chur ri chèile a dhèanadh a' chùis anns an fharpais as mò air an t-saoghal.'<br /> <br /> The English translates as:<br /> <br /> 'Hello again. I'm on about sports today. Can you name three of them which originated in Scotland? Well, maybe that is easier to answer just now since one of them is very much in the public eye at present. I'm talking about curling. The others which belong to Scotland are - shinty and golf.<br /> <br /> You'll know, I'm sure, that it was a team of Scottish women who won the gold medal for curling on behalf of Britain at the Olympic Games recently. It seems that many folk in England were totally in ignorance of the game but not so in Scotland where it was created hundreds of years ago.<br /> <br /> At least it was in Scotland that the first written account came from - in relation to the Bishop of Paisley in 1541. But some folk say that perhaps it originated in Holland or in Flanders, because the painter, Peter Breugel, painted two pictures in 1565 of people playing with stones on ice. And it seems likely that the English word bonspiel, meaning "a game of curling", came from Flemish.<br /> <br /> But is it curling that appears in the pictures? Some believe that it is another game - one which started in Bavaria and Austria - called eischiessen, in which an upright stick protrudes from the stone. Anyway, no matter who started curling, it was the Scots who gave it form and substance. And many are of the opinion that it is fitting that the gold medal at the Winter Olympic Games has returned "home". <br /> <br /> The sport spread at a time when the winters were colder than they are today, and when it was much easier to find a frozen loch or lake. It was chiefly in rural areas that folk played curling and, in freezing weather at that time, there was little else they could do but keep warm in one way or another! Surprisingly, they were so keen on the sport in some places that they'd go out to play at night, using a lantern, or lamps, or even sometimes the lantern of the poor folk. That's the moon. <br /> <br /> If it was Scotland who gave the world curling, and it is played today in at least twenty other countries from Sweden to New Zealand, it was the Canadians who grew fondest of it. Up to a million people participate in curling in Canada, more than three out of every four people who play the game throughout the world. Scotland sent a team to Canada and the United States in 1902 for the first time, and they noticed that the Canadians and Americans were really good at the game. And something new happened for them, because that was the first time that any of the Scottish team had ever curled under a roof.<br /> <br /> Things have changed in Scotland since that time and, even though there is not the number of players in this country as there is in Canada, and even though our training facilities are not so good either, the Scottish women showed that they were still capable of gathering a team who could take the honours in the biggest competition in the world.'