Explore Am Baile, High Life Highland’s bilingual website, and discover the history and culture of the Scottish Highlands and Islands.

You will find photographs, illustrations, rare books and documents, as well as short films, audio recordings, interactive games and comics.
Rannsaich Am Baile, an làrach-lìn dà-chànanach aig High Life na Gàidhealtachd, agus faigh barrachd a-mach mu eachdraidh agus cultar Gàidhealtachd is Eilean na h-Alba. Gheibh thu dealbhannan-camara, dealbhannan eile, leabhraichean is irisean sònraichte, filmichean goirid, clàraidhean fuaime, geamaichean is comaigean air an làraich.