Ùrachadh mu Dheireadh 20/06/2019

Fàilte gu duilleagan nan Cruinneachaidhean againn. Tagh earrann gus am faic thu na cruinneachaidhean a tha ri fhaotainn.Clàran fuaim.

Lorgaidh tu an seo taghadh farsaing de sheann òrain, bhàrdachd is rabhdan cloinne, de sheanchas, agallamhan agus earrannan o nobhailean, agus iad uile air an spreigeadh leis a' Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan.

A Good Suit of Clothes
Earrannan claistinneach bhon CD 'Deagh Dheis Aodaich' (2009) aig Fiona J NicCoinnich, cruinneachadh de dhusan òran mu na thachair do dh'eilthirich Ghàidhealach thar nan 300 bliadhna mu dheireadh.
Am Baile: Canadian War Brides
Òraid air a chlàradh air Mnathan Canàdianach na Bainnse le Melynda Jarratt agus Zoe Boone. (14 clàran-fuaim)
Am Baile: Cromarty Fisher Folk
Na bràithrean Bobby is Gòrdan Hogg a' bruidhinn air dual-chainnt iasgairean Chrombaigh (20 clàran-fuaim)
Am Baile: Essie Stewart
Essie Stiùbhairt, seanchaidh an t-seann-nòis, a' bruidhinn air a làithean na neach-taisdeil (15 clàran-fuaim)
Am Baile: Grant & Riddell Workshop
Taghadh de earrannan claistinneach bho bhùth-obrach fìdhle a chaidh a chumail ann an Taigh-tasgaidh Inbhir Nis. Bha a' bhùth-obrach a' taisbeanadh bheathannan Alasdair Ghrannd is Dhòmhnaill Riddell.
Am Baile: Highlanders on the Move
Cruinneachadh chlàran air cuspair eilthireachd on Ghàidhealtachd (33 clàran-fuaim)
Am Baile: Memories of a Lovat Scout
Ruairidh Caimbeul, Loch Usaidh, a' cuimhneachadh mar a bha e sna Lovat Scouts (15 clàran-fuaim)
Am Baile: Memories of Cromarty and its Fishing Boats
Seumas Hogg a' cuimhneachadh air gnìomhachas an iasgaich ann an Cromba (12 clàran-fuaim)
Am Baile: Memories of the Black Isle Railway
Tha Hannah Alexander às a' Chananaich a' cuimhneachadh air Rèile an Eilein Duibh (10 clàran-fuaim)
Am Baile: Portmahomack During the War
Tha cuimhne aig Rosemary NicAoidh bho Fheàrn air nuair a chaidh am fiolm propaganda cogaidh 'Before the Raid' fhiolmadh (11 faidhle-claistinne)
Am Bloigh Beag le Beannachd (Cassette)
Sgeulachdan goirid do chlann (Gàidhlig, 26 clàran-fuaim)
ARCH: Black Isle Heritage Memories
Cruinneachadh de chlàraidhean fuaim on phròiseict ARCH 'Black Isle Heritage Memories' (Cuimhneachaidhean Dualchais an Eilein Duibh)
Bairn's Kist (CD)
Cairistiona Stiùbhairt a' seinn òrain seann-nòs na cloinne (Beurla, Abannach & Gàidhlig, 25 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: An Australian in the Highlands
Jimmy James a' dèanamh coimeas eadar Gàidhealtachd na h-Alba is Gàidhealtachd Astràlia (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Andrew Currie, Skye Naturalist
Fiadh-bheatha is lusan an Eilein Sgitheanaich (10 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Bird Watching
Iomadh gnè eòin na Gàidhealtachd 's nan Eilean (32 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Black Isle Railway
Cuimhneachaidhean air Rèile an Eilein Duibh (16 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Bragar
Fuaimean is seallaidhean mu Bhràgar, taobh siar Leòdhais (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Conserving the Corncrake
Oidhirpean an RSPB air an draon a shàbhaladh (7 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Corran Ferry
Anna Nic an Tòisich a' cuimhneachadh beatha aig Aiseag a' Chorrain (6 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Deer
Fèidh ruadh is fèidh lon na Gàidhealtachd (8 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Dingwall & Skye Railway
Neach-eachdraidh an rèile, Iain Tòmas, le òraid air Rèile Inbhir Pheofharain 's an Eilein Sgitheanaich (17 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Donald Riddell
Fear a tha ainmeil airson fìdhlean fhèin agus ceòl fìdhle a dhèanamh, agus a chluich, a' bruidhinn air a cheàrd (17 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Fisher Lassies
Tè de chlann-nighean an sgadain às Inbhir Ùige a' cuimhneachadh a làithean aig an iasgach (19 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Gaelic Prayers
Cuid ùrnaighean Gàidhlig (Gàidhlig,18 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Grantown-on-Spey
Seann Bhaile nan Granndach', taisbeanadh samhraidh (7 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Great Glen
Cuairt nàdair sa Ghleann Mhòr le Derek McGinn (4 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Handa Island
Neach-glèidhidh an RSPB a' bruidhinn air eòin Eilein Handa (4 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Helmsdale Memories
Muinntir Bhun Illidh a' cuimhneachadh air beatha san Dàrna Cogadh (7 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Highland Railways
Cuimhneachaidhean air Rèile na Gàidhealtachd rè 'n Dàrna Cogadh (15 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: History of Rum
Tha Iain Love a' bruidhinn air eachdraidh Eilein Ruma (5 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Hugh Miller
Cuairt timcheall air taigh Hugh Miller ann an Cromba (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Inverness Recollections
Cruinneachadh chuimhneachaidhean air beatha ann an Inbhir Nis (29 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Jimmy Nairn
Cuimhne air Jimmy Nairn, Manaidsear taigh-dealbh Inbhir Nis, fear nan dealbhan-camara is dèanadair fhilmichean (5 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: John Fraser, Silversmith
Fear-ceàrd an airgid a' bruidhinn gu mionaideach air dòighean obrach le meatailt airgid (39 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Kylesku Ferry
Agallamhan le luchd-siubhail air an aiseag mu dheireadh thar a' Chaolas Chumhang (Kylesku) (10 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Lentran Station
Stèisean Leantrain a' fosgladh a-rithist fad seachdain sa Mhàrt 1982, (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Martin Martin
Fear nàdair an Eilein Sgitheanaich, Anndra Currie, a' bruidhinn air cho cudthromach 's a bha obair Mhàrtainn 'Ic Mhàrtainn (9 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Miscellaneous
Cuid chlàran-fuaim air diofar chuspair inntinneach (7 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Rev. Henderson on Joseph Cook
An t-Urr Ruairidh MacEanraig a' bruidhinn air cruinneachadh dhealbhan-camara Iòseph Cook (25 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Singing Molecatcher of Morayshire
Iain MacDhòmhnaill à Pitgaveny, Eilginn, a' dèanamh fèill-phupaidean ann an Inbhir Nis (6 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Travelling Entertainers
Sarah Mhoireasdan a' bruidhinn air na Moireasdanaich, luchd-siubhail fhèisteis (3 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: Will Hay, Memories of a Showman
Tha Will Hay a' bruidhinn air a bheatha na neach-siubhail fhèisteis (13 clàran-fuaim)
Bill Sinclair Audio: William Glashan
Tha Howard Chitty a' còmhradh mu dhealbhan an ailtire Inbhir Niseach, Uilleam Glashan (3 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Crofting & Farming
Cuimhneachain mu bheatha air tuathanasan is croitean Ghallaibh (60 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Fishing
Cuimhneachain choimhearsnachdan an iasgaich ann an Gallaibh (39 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Life in Wick
Diofar chuimhneachain bho luchd-còmhnaidh Inbhir Ùige (22 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Miscellaneous
Diofar chuimhne aig luchd-fuirich Ghallaibh (26 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Schools
A' cuimhneachadh làithean sgoile ann an Gallaibh (23 clàran-fuaim)
Caithness Recordings: Transport
A' siubhal mun cuairt Ghallaibh sna seann làithean (17 clàran-fuaim)
Celtic and Scots Languages Song Competition, 2008
Entries for Nòs Ùr 2008 (3 clàran-fuaim)
Cluich Còmhla - Òrain is Ranna (CD)
Cruinneachadh de rabhdan na cloinne bige agus òrain ghnìomh (Gàidhlig, 24 clàran-fuaim)
Collectors' Items (CD)
Slighean o 'Collectors' Items', CD de cheòl traidiseanta dèanta leis a 'Highland Music Trust' (5 clàran-fuaim)
Creative Commons
Dealbhan-camara o 'Am Baile' a th' air an cleachdadh fo Chead 2.5 'Creative Commons Attribution'
Droving in the Highlands - Songs
Òrain nan dròbhairean air an seinn le Fiona NicCoinnich (Gàidhlig, 2 chlàr-fuaim)
Duan Nollaig (CD)
Duain Nollaige air an seinn le Fiona NicCoinnich (35 clàran-fuaim)
Essie Stewart: Ossian's Story
Tha Easaidh Stiùbhairt, an seanchaidh ainmeil, ag innse sgeulachd mu Oisean (3 clàran-fuaim)
Essie Stewart: The Lad with the Skin Coverings
Tha Easaidh Stiùbhairt, an seanchaidh ainmeil, ag innse na sgeulachd, Gille nan Cochulla Craicinn
Evanton Oral History Project
Earrannan claistinneach bho Phròiseact Eachdraidh Beul-aithris Bhaile Eòghainn, pròiseact a chaidh a ghabhail os làimh ann an 1991-92 le Adrian Clark.
Highland Folk Museum: Crathie Township
B' àbhaist do Rosie Chaimbeul, tè às an Lagan, samhraidhean a h-òige a chur seachad ann an Craichidh, a' fuireach aig a caraid, Magaidh Nic a' Phearsain. Èist ris a' chuimhne a th' aice air a' bhaile. (25 clàran-fuaim)
Highland Folk Museum: Farming at Eilean Aigas
Rugadh is thogadh Cailean MacRath air Oighreachd Lòbhat aig Baile Ùisdein (Hughton), Eilean Aigeas, faisg air a' Mhanachainn. Bha a theaghlach nan tuathanaich aig Oighreachd Lòbhat. Èist ris a' cuimhneachadh air Eilean /Àilean Aigeas. (20 clàran-fuaim)
Highland Folk Museum: Life on Buntait Farm
Rugadh is thogadh Màiri NicDhòmhnaill air Tuathanas Bhuntait air Oighreachd nan Siosalach, Gleann Urchardain. Èist rithe a' cuimhneachadh air beatha air an tuathanas. (16 clàran-fuaim)
Highland Folk Museum: Life on the Struy Estate, Strathglass
Cruinneachadh de chlàran fuaim de Dhòmhnall MacGillebhraith, fear a bha na ghille-sealg, na phrìomh stalcaire agus a-rithist na mhanaidsear air Oighreachd na Strùigh ann an Srath Ghlas. (12 càran-fuaim)
Highland Livestock Heritage Society audios
Cuimhne aig Iain Rothach air a bheatha na dhròbhair Ghàidhealach (11 clàran-fuaim)
Kingussie High School: A Day in the Life
Agallamhan air an clàradh le sgoilearan Àrd-Sgoil Chinn a' Ghiùthsaich mar phàirt de shùbhachas 40 ceann-bliadhna na sgoile
Kist o Dreams (CD)
Tàlaidhean na cloinne air an seinn le Cairistiona Stiùbhairt (Beurla, Abannach & Gàidhlig, 10 clàran-fuaim)
Leabhar nan Litrichean
Pìosan o 'Leabhar nan Litrichean', goireas do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. (Gàidhlig, 3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Alexander Smith
Pìosan o obair Alexander Smith (1829-1867) (10 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Angus Dunn
Pìosan o obair Aonghais Dunn (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Angus Martin
Rannan bàrdachd le Aonghas Mhàrtainn (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Angus Peter Campbell
Pìosan o obair Aonghas Phàdraig Chaimbeul (Gàidhlig, 3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Anne Grant
Pìosan o obair Anna Ghrannd (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Bridget Mackenzie
Pìosan o obair Brìghde NicCoinnich (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Cailean Maclean
Pìos o 'Knee Deep in Claret' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Clio Gray
Pìosan o 'The Envoy of the Black Pine' le Clio Gray (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Colin MacDonald
Pìosan o 'Echoes of the Glen' (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Cynthia Rogerson
Pìosan o 'Instead of Beauty' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: David Alston
Pìosan o obair Dhaibhidh Alston (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: David Knowles
Rannan bàrdachd le Daibhidh Knowles (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: David Ross
Pìosan o obair Dhaibhidh Ros (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Donald Omand
Pìosan o obair Dhòmhnaill Omand (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Donald S Murray
Pìosan o 'Weaviong Songs' (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Edmund Burt
Pìosan o 'Burt's Letters from the North of Scotland' (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Elizabeth Grant
Pìosan o 'Memoirs of a Highland Lady' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Elizabeth Sutherland
Pìosan o 'A Guide to the Pictish Stones' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Eric Linklater
Pìos o 'The Dark of Summer' (1 chlàr-fuaim)

Literary Landscapes: Gavin Maxwell
Pìosan o obair Gavin Maxwell (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Helen Campbell
Pìosan o obair Eilidh Chaimbeul (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Henry Henderson
The Sands O' Reay', bàrdachd le Eanraig MacEanraig (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Hugh Allison
Pìosan o obair Ùisdein Allison (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Hugh Miller
Pìosan o obair Hugh Miller (10 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Isabel Grant
Seanchas agus tachartasan pearsanta air aithris leis an Dtr. Iseabal Ghrannd (8 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: J. David Simons
Pìos o 'The Credit Draper' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: James Hunter
Pìos o 'Scottish Highlanders: A People and their Place' le Seumas Mac an t-Sealgair (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: James Miller
Pìosan o obair Sheumais Mac a' Mhuilleir (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: James Robertson
Pìosan o 'The Testament of Gideon Mack' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Jane Duncan
Pìosan o obair Jane Duncan (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Jennifer Morag Henderson
Pìosan o obair Jennifer Mòrag NicEanraig (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Jessie Kesson
Pìosan o 'Another Time, Another Place' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Jim Hewitson
'The Gospel According to Pooh' (1 audio)
Literary Landscapes: John Henry Dixon
Pìosan o 'Gairloch in North-West Ross-shire' (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: John Horne
Pìos o 'Caithness Originals' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: John McGill
Pìos o 'The Most Glorious Strip of Bunting' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Josephine Tey
Pìosan o obair Josephine Tey (2 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Karen Sutherland
Pìos o 'Katie's Ferm' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Katharine Stewart
Pìosan o 'A Croft in the Hills' (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Linda Gillard
Pìosan o 'Emotional Geology' (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Louis-Albert Necker
Pìos o litir den t- 7mh Faoillich 1840 (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Màiri Mhòr nan Òran
Pìosan o obair Màiri Mhòr nan Òran (Gàidhlig, 2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Maisie Steven
Earrainnean bho 'The Heart is Highland' le Maisie Steaphan (4 pìosan fuaim)
Literary Landscapes: Mandy Haggith
Dawn', pìos bàrdachd le Mandy Haggith, air a leughadh leis an ùghdar (1fhaidhle-claistinne)
Literary Landscapes: Martin Martin
Pìosan o 'A Description of the Western Islands of Scotland' (4 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Mary Rhind
Pìosan o obair Màiri Rhind (Beurla & Gàidhlig, 2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Morag MacInnes
Dà phìos bàrdachd le Mòrag NicAonghais (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Myles Campbell
Mar a Chumas Neach a Cheann', pìos bàrdachd le Maoileas Caimbeul (Gàidhlig,1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Neil M Gunn
Pìosan o obair Nèill Ghunnaich (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Norman Newton
Pìosan o 'The Highlands of Scotland' (3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Osgood Mackenzie
Pìosan o 'A Hundred Years in the Highlands' (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Pamela Beasant
Dà phìos bàrdachd le Pamela Besant (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Robin Pilcher
Pìosan o 'An Ocean Apart' (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Rody Gorman
Còig pìosan bàrdachd le Rody Gorman (5 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Roger Hutchinson
Pìos o 'Calum's Road' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Rosamunde Pilcher
Pìos o 'Flowers in the Rain and Other Stories' (1 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Sharon Blackie
Pìosan o 'The Long Delirious Burning Blue' (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Sir John Sinclair
Pìosan o obair Sir Iain Mac na Ceàrdaich (2 chlàr-fuaim)
Literary Landscapes: Sorley MacLean
Trì pìosan bàrdachd le Somhairle MacIlleathain (Gàidhlig & Beurla, 3 clàran-fuaim)
Literary Landscapes: Yvonne Gray
Dà phìos bàrdachd le Yvonne Gray (2 chlàr-fuaim)
Mas Math Mo Chuimhne (Reflection of the Gaels)
Cruinneachadh beag de dh'earrainnean-fuaim on chlò-bhualadh ùr aig Clì Gàidhlig, an leabhar is CD, 'Mas Math mo Chuimhne' (Reflection of the Gaels)
MFR: Angus Grant
Am fìdhlear Aonghas Grannd a' bruidhinn ri Andy Ros o Rèidio Moray Firth (19 clàran-fuaim)
MFR: Battle of the Orange
Iain Sutharlanach, Comann Dualchais Inbhir Ùige, ag aithris sgeulachd 'The Battle of the Orange' (5 clàran-fuaim)
MFR: Brahan Seer
Ealasaid Sutharlanach a' bruidhinn air fàisneachd Choinnich Odhair (2 chlàr-fuaim)
MFR: Brodie of Brodie
Am 25mh Fear Bhrothaigh à Brothaigh a' bruidhinn ri Sam Marshall o Rèidio Moray Firth (16 clàran-fuaim)
MFR: Clearances
Ceithir clàran-fuaim mu dheidhinn nam Fuadaichean Gàidhealach (4 clàran-fuaim)
MFR: Dingwall Worthies
Caractaran inntinneach à Inbhir Pheofharain (5 clàran-fuaim)
MFR: Duke of Kent Plane Crash
Seumas MacEanraig ri deasbad chùisean mu thubaist phleana Diùc Kent ann an 1942 (3 clàran-fuaim)
MFR: Fletchers of Rosehaugh
Ealasaid Sutharlanach a' bruidhinn mu theaghlach Fhlèisdeir Bhaile Dhonnchaidh (Rosehaugh) (3 clàran-fuaim)
MFR: Fred MacAulay
Fred MacAmhlaidh, manaidsear roimhe a bh' aig BBC na Gàidhealtachd, a' bruidhinn ri Sam Marshall o Rèidio Moray Firth (16 clàran-fuaim)
MFR: George Grant, Glenfarclas Distillery
Seòras Grannd, fear-cathrach roimhe a bh' aig Taigh-staile Ghleann Farchlais a' bruidhinn ri Sam Marshall o Rèidio Moray Firth (21 clàran-fuaim)
MFR: Golspie Golf Club
Rod Houston a' bruidhinn air Club Ghoilf Ghoillspidh agus a cheanglaichean ri teaghlach Shutharlanaich (2 chlàr-fuaim)
MFR: Highland Railway
Cuimhneachaidhean air Companaidh Rèile na Gàidhealtachd (2 chlàr-fuaim)
MFR: History of Dingwall
Rob Gibson a' bruidhinn air eachdraidh Inbhir Pheofharain (2 chlàr-fuaim)
MFR: Hogmanay
Seanchaidh, Seònaid NicAonghais, ag innse mu dhualchasan na Callainn (3 clàran-fuaim)
MFR: Hugh Miller
Màiri Fyfe a' bruidhinn air beatha Hugh Miller o Chromba (2 chlàr-fuaim)
MFR: Invergordon Mutiny
Syd Atkinson ag innse sgeulachd Ceannairc Inbhir Ghòrdain san t-Sultain 1931 (2 chlàr-fuaim)
MFR: Inverness Recollections
eatha ann an Inbhir Nis mar chuimhnich còignear air (5 clàran-fuaim)
MFR: Jim Love
Seumas Love, neach-phaipear-naidheachdan is deasaiche, a' bruidhinn ri Eilidh Nic a' Phearsain o Rèidio Moray Firth (17 clàran-fuaim)
MFR: Johnny Bogan
Am fear-àbhachdais on Bhlàr Dhubh, Seonaidh Bogan, a' bruidhinn ri Rèidio Moray Firth mu dheidhinn a bheatha (10 clàran-fuaim)
MFR: Lord Lovat
Sìm Friseal, 15mh MacShimidh na Mòrfhaich, Lòbhat, a' bruidhinn ri Sam Marshall o Rèidio Moray Firth (20 clàran-fuaim)
MFR: Memories of a Spitfire Pilot
Iain Niven, na phìleat Spitfire roimhe, a' bruidhinn ri Sam Marshall air Rèidio Moray Firth (10 clàran-èisteachd)
MFR: Miscellaneous
Taghadh beag de chlàran-fuaim Rèidio Moray Firth air diofar chuspair (7 clàran-fuaim)
MFR: Phil Cunningham
Am fear-ciùil Phil Cunningham a' bruidhinn ri Robina Goodfellow o Rèidio Moray Firth (10 clàran-fuaim)
MFR: Stewart Ross
Eilidh Nic a' Phearsain, tè-thaisbeanaidh 'Moray Firth People', a' bruidhinn ri Stiùbhart Ros às Inbhir Nis, fear-ciùil is sgrìobhadair òrain (5 clàran-fuaim)
MFR: The Salerno Mutiny
Ùisdean Friseal à Inbhir Nis a' bruidhinn ri Rèidio Moray Firth mu Cheannairc Salerno san t-Sultain 1943 (15 clàran-fuaim)
MFR: Wick Heritage Centre
Buill de Chlub Dhualchais Inbhir Ùige a' bruidhinn air pìosan stuth a th' aca san ionad aca (2 chlàr-fuaim)
Neil Gunn Writing Competition (audios)
Winners of the Neil Gunn Writing Competition read their own work (15 chlàr-fuaim)
Norman Kennedy: Handloom Weaver & Traditional Singer
Clàran claisneachd bho bhùth-obrach snìomh agus fighe a chùm Pròiseact Gansey Linne Mhoireibh
Re-Collecting Home Exhibition, October 2012
Pìosan èisteachd a bha clàraichte aig na bùithean-obrach airson taisbeanadh an ‘RE-Collecting Home’ san Dàmhair 2012. Chuir pàrantan, luchd saor-thoileach agus luchd-obrach Ospadail-aoigheachd na Gàidhealtachd (Highland Hospice) air dòigh taisbeanadh air cuspair ‘dachaigh’ (8 pìosan èisteachd)
Ruby's Reel (CD)
Puirt Albannach Traidiseanta air an cluich le Fìdhleirean Inbhir Nis (5 clàran-fuaim)
Scotland's Global Impact
Mar phàirt de Thilleadh Dhachaigh 2009, chaidh co-labhairt eadar-nàiseanta trì latha - Buaidh Chruinneil na h-Alba - a chumail ann an Taigh-chluiche Eden Court, Inbhir Nis, bho 22-24 Dàmhair. Rinn Am Baile agallamhan le grunn luchd-labhairt rè na co-labhairt. (80 clàran-fuaim)
Seanchas Ìle
Pìosan o phròiseict dhualchais Ìle (Gàidhlig, 8 clàran-fuaim)
Seinn! o ho ro Seinn! (CD)
Òrain traidiseanta Gàidhlig air an seinn le Fiona J NicCoinnich (Gàidhlig, 4 clàran-fuaim)
Tales of a Travelling Man - Sgeulachdan bho Mhac-cèaird (CD)
Sgeulachdan traidiseanta Gàidhealach air an aithris le Aileig Williamson (Gàidhlig & Beurla, 10 clàran-fuaim)
The Highland Council: From Sea to Sea
Subhachas fuaim de dh'eachdraidh is chultar Sligh-uisge na h-Alba (19 clàran-fuaim)
The TMC Tutors' Collection (CD)
Ceòl traidiseanta air a chluich le taoitearan Phròiseact Cheòl Traidiseanta aig Comhairle na Gàidhealtachd (12 claran-fuaim)
Thogainn Ort Fonn (CD)
Slighean o 'Thogainn Ort Fonn' air an seinn le Gillebrìde Mac a' Mhaoilein (Gàidhlig, 15 clàran-fuaim)
Togaidh mi mo Sheolta (CD)
Slighean o 'Togaidh mi mo Sheòlta' air an seinn le Mairead Stiùbhairt (Gàidhlig 2 chlàr-fuaim)
Voices From Their Past - Dornoch
A' cuimhneachadh air an Dàrna Cogadh, Taigh-tasgaidh 'Historylinks' Dhòrnaich (6 clàran-fuaim)
Voices From Their Past - Tain
A' cuimhneachadh air an Dàrna Cogadh, Taigh-tasgaidh Bhaile Dhubhthaich & Sgìre (13 clàran-fuaim)
Voices From Their Past - Ullapool
A' cuimhneachadh air an Dàrna Cogadh, Taigh-tasgaidh Ulapuil (23 clàran-fuaim)
War Detectives (interviews)
A' cuimhneachadh air an Dàrna Cogadh o dhusan sgoile air feadh na Gàidhealtachd (Beurla & Gàidhlig, 93 clàran-fuaim)

Airson stiùireadh mu bhith a’ cleachdadh ìomhaighean agus susbaint eile, faicibh duilleag ‘Na Cumhaichean air Fad.’
’S e companaidh cuibhrichte fo bharantas clàraichte ann an Alba Àir. SC407011 agus carthannas clàraichte Albannach Àir. SC042593 a th’ ann an High Life na Gàidhealtachd.
Powered by Capture