Ùrachadh mu Dheireadh 20/06/2019

Fàilte gu duilleagan nan Cruinneachaidhean againn. Tagh earrann gus am faic thu na cruinneachaidhean a tha ri fhaotainn.Leabhraichean is tasglainn.

Lorgaidh tu an seo lethbhreacan de leabhraichean ainneamh is aosmhor agus stuth tasglainn, agus nam broinn a h-uile h-àm de dh'eachdraidh is chultar Gàidhealach.

Alexander Grant (hand written material)
Litrichean, cuidhteasan agus cunntasan ceangailte ris an sgrìobhaiche ciùil agus an innleadair, Alasdair Grannd
Alexander Grant - Grant Vibration Rod papers
Diofar phàipear a' buntainn ri deilbh agus reic de shlat-iasgaich annasach, Slat an 'Grant Vibration'
Alexander Grant - handwritten music
Cruinneachadh phuirt le Seumas Scott Skinner (1843-1927), duine cliùiteach ann an sgrìobhadh de cheòl traidiseanta Alba.
Alexander Grant - Highland Strathspey & Reel Society letters and set lists
Cruinneachadh phàipearan a' buntainn do thachartasan Chomann Gàidhealach Shrath-spè & Ruidhle sna 1920an is na 1930an
Alexander Grant - Highland Strathspey & Reel Society, assorted papers
Diofar phàipearan a' buntainn ri Comann Gàidhealach Shrath-spè & Ruidhle, 1905-1936
Alexander Grant - letters from J Scott Skinner
Litrichean do Alasdair Granndach o a cho-neach-sgrìobhaidh is neach-ciùil, Seumas Scott Skinner
Alexander Grant - miscellaneous letters
Cruinneachadh litrichean air diofar chuspair air an cur do Alasdair Granndach, neach-tionnsgail agus neach-sgrìobhaidh chiùil
Alexander Grant - miscellaneous printed pages
Diofar artaigil phaipear-nàigheachd is eile a' buntainn do Alasdair Granndach, neach-tionnsgail agus neach-sgrìobhaidh chiùil
Alexander Grant - printed sheet music
Ceòl-duilleig do dhiofar ruidhle, phort-aotrom, phort mall msaa Albannach
Annals of the Disruption
Liostaichean Mhinistearan a dh’fhàg Eaglais na h-Alba ann an 1843
Baillie of Dunain family papers
Litrichean, cunntasan, cuidhteasan is pàipearan eile ceangailte ri teaghlach Bhàillidh Dhùn Eathain a bha a' fuireach san sgìre o mheadhan na 15mh linn air adhart. 'S ann airson c.1760 -1860 a tha na pàipearan
Braes, Skye papers
Cruinneachadh beag phàipearan a' buntainn do sgìre na Bràighe san Eilean Sgitheanach anmoch san 19mh linn
Clan Donald Library papers
Diofar phàipear a' buntainn ri oighreachdan a' Mhorair MhicDhòmhnaill san Eilean Sgitheanach
Clan Donald Library papers - various
Diofar phàipear a' buntainn ri oighreachdan a' Mhorair MhicDhòmhnaill san Eilean Sgitheanach
David Banks: West Highland Salmon Fisheries Co Ltd (documents)
Cruinneachadh de phàipearan mu Chompanaidh Earr. Iasgach Bhradain na Gàidhealtachd an Iar, aig an robh fear de na còirean Iasgaich mun Eilean Sgitheanach o 1944 gu 1962
Duncan Macpherson (documents)
Diofar litir is phàipear le Donnchadh Mac a' Phearsain, ceimigear ann an Caol Loch Aillse tràth san 20mh linn
Duncan Macpherson (typed pages)
Cruinneachadh dhealbhan-camara de sgìre Chaol Loch Aillse air a ghlèidheadh aig Ionad Tasglainn an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse
Highland Folk Museum (documents)
Diofar phàipear, nam measg Òrduighean airson Treana Rìoghail na Banrigh Bhictoria, liosta de sgoiltean an SSPCK, Caomhnadh Cogaidh a rinn Borgh agus Siorrachd Inbhir Nis agus Cìsean rim Pàigheadh le Comann Tuathanaich Bhàideanaich is Shrath-spè
Highland Squirrel Club (various letters) / Duncan & Duncan
Diofar litir a' buntainn do dhroch-cheist na feòraig sa Ghàidhealtachd, 1903 gu 1930
Highland Squirrel Club 1906-1909 / Duncan & Duncan
Aithrisean is aithisgean bliadhnail aig Club Gàidhealach na Fèoraig, 1906 gu 1909
Highland Squirrel Club 1910-1915 / Duncan & Duncan
Aithrisean is aithisgean bliadhnail aig Club Gàidhealach na Fèoraig, 1910 gu 1915
Highland Squirrel Club 1916-1920 / Duncan & Duncan
Aithrisean is aithisgean bliadhnail aig Club Gàidhealach na Fèoraig, 1916 gu 1920
Highland Squirrel Club 1921-1925 / Duncan & Duncan
Aithrisean is aithisgean bliadhnail aig Club Gàidhealach na Fèoraig, 1921 gu 1925
Highland Squirrel Club 1926-1930 / Duncan & Duncan
Aithrisean is aithisgean bliadhnail aig Club Gàidhealach na Fèoraig, 1926 gu 1930
Highland Squirrel Club 1931-1935 / Duncan & Duncan
Aithrisean is aithisgean bliadhnail aig Club Gàidhealach na Fèoraig, 1931 gu 1935
Highland Squirrel Club 1936-1940 / Duncan & Duncan
Aithrisean is aithisgean bliadhnail aig Club Gàidhealach na Fèoraig, 1936 gu 1940
Highland Squirrel Club 1941-1946 / Duncan & Duncan
Aithrisean is aithisgean bliadhnail aig Club Gàidhealach na Fèoraig, 1941 gu 1946
Highlands and Islands Medical Services Committee & Report
Cruinneachadh de phàipearan agus de dheilbh-chamara ag aithneachadh obair Seirbhis Meidigeach na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, stèidhichte ann an 1912
Home Guard/Civil Defence papers
Diofar phàipear a' buntainn do dhìon shìobhalta na Gàidhealtachd, 1940 is 1941
Inverness Burgh Documents (1)
Cruinneachadh de Sgrìobhainnean Baile-malairt Inbhir Nis (1340an-1590an)
Inverness Burgh Documents (2)
Cruinneachadh de Phàipearan Bhuirgh Inbhir Nis (mu 1160an-1690an)
Inverness Burgh Documents (inventory)
Clàr-seilbhe de Chòirean-sgrìobhte agus Phàipearan eile aig Baile Inbhir Nis, 16mh Linn
Inverness Burgh Treasurer's Accounts: Outstanding Debts
Fiachan gun phàigheadh o 1734 gu 1752 (a' chuid as motha airson màil agus cìsean làraichean no 'feu') air an liostadh le diofar Ionmhasair aig Borgh Inbhir Nis
Inverness Cholera Cases
Cruinneachadh de phàipearan a' buntainn do ghalar sgaoilte na buinnich-mòir ann an Inbhir Nis an 1832
Inverness County Sheriff Court Records
Pàipearan a' buntainn ri diofar chùis air a chluinntinn le Cùirt an t-Siorraim an Inbhir Nis anmoch san 18mh is tràth san 19mh linn
Inverness Royal Academy (photographs)
Dealbhan-camara bho Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis eadar na 1850an is na 1990an - togalaichean, luchd-teagaisg agus sgoilearan
Inverness Town House 2007
Dealbhannan, cinn is guailnean agus uinneagan glainne-dhathte bho Thaigh Baile Inbhir Nis
Inverness Vehicle Registrations
Clàr nan càraichean airson Siorrachd Inbhir Nis agus fios ann air carbadan air an clàradh an Inbhir Nis eadar 1903 is na 1930an agus air na daoine leis an robh iad
Jacobite Letters
Litrichean mu dheidhinn Ar-a-mach nan Seumasach 1719, air an robh cuideachd 'An t-Ar-a-mach Beag', a thàinig gu ceann aig Cath Ghleann Seile
James Campbell letters
Trì litrichean a chuir Seumas Caimbeul, saighdear san airm Bhreatannach tràth san 19mh linn, gu phàrantan ann an Inbhir Narann
John Maclean's petition
Trì litrichean a chuir Seumas Caimbeul, saighdear san airm Bhreatannach tràth san 19mh linn, gu phàrantan ann an Inbhir Narann
Joseph Cook Collection (notices)
Taghadh de phostairean agus de shanasan-reic Inbhir Nis cruinnichte le Iòseph Cooke gus òraidean eachdraidh neo-phroifeaseanta a shoillearachadh
Kingussie High School: Pupils' Letters
Cruinneachadh de litrichean air an sgrìobhadh le sgoilearan Àrd-sgoil Chinn a' Ghiùthsaich a' leigeil fios gu clann na bun-sgoile mar a bha beatha dhaibh san Àrd-sgoil
Letters requesting Poor Relief
Cruinneachadh litrichean ag iarraidh dèirce nam bochd, 1846 gu 1899
Letters to Tongue and Farr parish councils, 1899 to 1902
Litrichean measgaichte a chaidh a chur gu Comhairle Paraiste Thunga agus Comhairle Paraiste Fharra (na dhà ann an Cataibh) ann an 1899-1902 a thaobh obair Bòrd nan Sgìrean Tachdte
Meikle Ferry papers, 1811
Treas Aithisg do Chomataidh Stiùiridh Mhaoin Aiseag Phort a' Choltair, Dòrnach, 5mh Samhain 1811). Chaidh 99 duine a bhàthadh an 16mh Lùnastail 1809 nuair a chaidh an t-aiseag fodha
Mining the Archives - Adults
'Mining the Archives' was a creative writing event run by the Highland Archive Centre in Inverness in November 2016 during which adults and children were given the opportunity to view a range of archives and use them as inspiration to create original works. These are the adult submissions.
Mining the Archives - Millburn Academy
'Mining the Archives' was a creative writing event run by the Highland Archive Centre in Inverness in November 2016 during which adults and children were given the opportunity to view a range of archives and use them as inspiration to create original works. These are the submissions from Millburn Academy.
Mining the Archives - St Joseph’s RC Primary School
'Mining the Archives' was a creative writing event run by the Highland Archive Centre in Inverness in November 2016 during which adults and children were given the opportunity to view a range of archives and use them as inspiration to create original works. These are the submissions from St Joseph’s RC Primary School.
Neil Gunn Writing Competition 2015
Oidhirpean a choisinn agus a chaidh am moladh ann am Farpais Sgrìobhaidh Nèill Ghunnaich 2015
Papers relating to the political career of Charles Fraser Mackintosh
Cruinneachadh de litrichean, phostairean is bhàrdachd a' buntainn ri Taghadh Choitcheann 1874 ann am Bailtean Inbhir Nis
Poor Relief Documents
Sgrìobhainnean a' buntainn ri rianachd Cobhair nam Bochd ann am Paraistean Thunga agus Fharr
R.R. McIan Illustrations
Sreath de chairtean-puist a tha a' taisbeanadh obair an neach-ealain Albannaich Robert R McIan
Read All About It! : The Highlands During World War One - (01) August 1914
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Lùnastal 1914

Read All About It! : The Highlands During World War One - (02) September 1914
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Sultain 1914
Read All About It! : The Highlands During World War One - (03) October 1914
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Dàmhair 1914
Read All About It! : The Highlands During World War One - (04) November 1914
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Samhain 1914
Read All About It! : The Highlands During World War One - (05) December 1914
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Dùbhlachd 1914
Read All About It! : The Highlands During World War One - (06) January 1915
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan am Faoilleach 1915
Read All About It! : The Highlands During World War One - (07) February 1915
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Gearran 1915
Read All About It! : The Highlands During World War One - (08) March 1915
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan am Màrt 1915
Read All About It! : The Highlands During World War One - (19) February 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Gearran 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (20) March 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan am Màrt 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (21) April 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Giblean 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (22) May 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Giblean 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (23) June 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Ògmhios 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (24) July 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Iuchar 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (25) August 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Lùnastal 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (26) September 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Sultain 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (27) October 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Dàmhair 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (28) November 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Samhain 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (29) December 1916
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Dùbhlachd 1916
Read All About It! : The Highlands During World War One - (30) January 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Faoilleach 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (31) February 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Gearran 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (32) March 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan am Màrt 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (33) April 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Giblean 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (34) May 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Cèitean 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (35) June 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Ògmhios 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (36) July 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Iuchar 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (37) August 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Lùnastal 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (38) September 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Sultain 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (39) October 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Dàmhair 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (40) November 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an t-Samhain 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (41) December 1917
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Dùbhlachd 1917
Read All About It! : The Highlands During World War One - (42) January 1918
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan am Faoilleach 1918
Read All About It! : The Highlands During World War One - (43) February 1918
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan an Gearran 1918
Read All About It! : The Highlands During World War One - (44) March 1918
Artaigilean pàipear-naigheachd on àm, a tha a’ sealltainn buaidh a’ Chogaidh Mhòir air a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan am Màrt 1918
SCAN Wills
Tiomnaidhean is Teisteanasan Ghàidheil Ainmeil, nam measg Rob Ruadh MacGriogair; Niall Mac a' Ghobhainn (Gow); Donnchadh Foirbeis Chùil Lodair; Pàdraig Sellar; Seòras Granville, Diùc Chataibh; Tòmas Telford; Sir Alasdair MacCoinnich agus Ùisdean Miller
School Inspector's commemorative album, 1905
Dealbhan-camara o leabhar-chuimhneachan Àrd-sgoil Inbhir Nis, air a ghlèidheadh aig Tasglann Comhairle na Gàidhealtachd
Scotland's Global Impact
Mar phàirt de Thilleadh Dhachaigh 2009, chaidh co-labhairt eadar-nàiseanta trì latha - Buaidh Chruinneil na h-Alba - a chumail ann an Taigh-chluiche Eden Court, Inbhir Nis, bho 22-24 Dàmhair. Rinn Am Baile agallamhan le grunn luchd-labhairt rè na co-labhairt...
Sheriff JLM Mitchell (documents)
Sgrìobhainnean bho thasglann an t-Siorraim Seumas Lachlan Màrtainn Mitchell. Tha iad a' buntainn ri gnothaichean teaghlaich aig deireadh na 19mh is na 20mh linn
Sir Alexander MacEwen Papers
Cruinneachadh beag sgrìobhainnean bho thasglann Shir Alasdair MhicEòghainn, Pròbhaist Inbhir Nis a bha na chiad cheannard air Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Skye - Letterheads, Bills & Receipts
Cruinneachadh de cheann-litrichean, chunntasan, chuidhteasan, msaa., o dhiofar chompanaidh, air an cur gu diofar dhaoine a' fuireach san Eilean Sgitheanach
Skye Disturbances
Taghadh de sgrìobhainnean a tha glèidhte le Tasglann Ceann a Tuath na Gàidhealtachd
Sutherland Vehicle Registrations
Clàr Chàraichean Motoir Chataibh bho thòisich e san Fhaoilleach 1904 gu na 1920an
The World War One Letters of Colonel Donald Cameron of Lochiel
Cruinneachadh litrichean sgrìobhte leis a’ Chòirneal Dòmhnall Ualtair Camshron, Loch Iall (1876-1951), 25mh Ceannard Chlann Chamshroin, a tha ag ìnnse mu thachartasan sa Chogadh Mhòr
Theatre Bills
Cruinneachadh de chòrr is 100 bile taigh-cluich bho mheadhan na 19mh linn. Tha iad a' sanasachd dhealbh-chluichean a bha air àrd-ùrlaran is taighean-cluich ann an Inbhir Nis
Travel Through Our Memories
Ann an 2008 ghabh buidheann bheag Luchd-siubhail às a' Ghàidhealtachd com-pàirt ann am pròiseact san robh iad a' cuimhneachadh air àiteachan a bha cudromach dhaibh agus na h-eòlasan àraid a fhuair iad air an rathad
War Detectives (documents)
Cruinneachadh de sgrìobhainnean sealach is chuimhneachain a' buntainn ris an Dàrna Cogadh. Tha nithean saighdeireil agus catharra na mheasg a chaidh a chruinneachadh mar phàirt de phròiseact Maoir-lorgaidh Cogaidh 2005 a thug cothrom do chlann-sgoile coinneamhan is agallamhan a chumail le daoine a bha beò ri linn a' chogaidh
Wick Public Building Art
Measgachadh de phìosan ealain, a' gabhail a-steach dealbhannan de dhaoine, gràbhalaidhean is uinneagan glainne-dhathte a tha air an cumail ann an Talla-baile Inbhir Ùige agus Leabharlann Poblach Inbhir Ùige
Winnie Gordon (documents)
Cruinneachadh prìobhaideach de stuth air a thoirt seachad le Winnie Ghòrdain o rannsachaidhean eachdraidh a teaghlaich fhèin

Airson stiùireadh mu bhith a’ cleachdadh ìomhaighean agus susbaint eile, faicibh duilleag ‘Na Cumhaichean air Fad.’
’S e companaidh cuibhrichte fo bharantas clàraichte ann an Alba Àir. SC407011 agus carthannas clàraichte Albannach Àir. SC042593 a th’ ann an High Life na Gàidhealtachd.
Powered by Capture