Prìobhaideachd & Cleachdadh Chriomagan

Cha toir Am Baile aig àm sam bith le fios seachad am fiosrachadh agaibh do bhuidhnean no do dhaoine fa leth air an taobh a-muigh, far am faodadh am fiosrachadh seo an neach fa leth a dhèanamh aithnichte. A bharrachd, thèid dèiligeadh ris an fhiosrachadh a tha air a chruinneachadh leis Am Baile tron làraich-lìn seo mar fìor dhìomhair a rèir prionnsapalan Achd Dìon Dàta 1998. Thathar a’ cleachdadh criomag gus aithneachadh co-dhiù a tha sibh air logadh a-steach dhan làraich agus gus ur cumail air ur logadh a-steach. Chan eil sinn a’ cleachdadh chriomagan gus fiosrachadh pearsanta a stòradh agus cha chruinnich sinn fiosrachadh sam bith mu ur deidhinn, ach nuair a tha sin air a thoirt seachad airson adhbharan clàraidh. Cuir fios gu Am Baile airson tuilleadh fiosrachaidh mun làraich-lìn seo.

Loading...

Your download will start shortly, please do not navigate away from this page until the download prompt has appeared. Doing so may cause your download to be interrupted.